UWAGA! NABÓR na rok akademicki 2021/2022 ZOSTAŁ ZAWIESZONY!

1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ i ZAŁĄCZENIA PORTFOLIO ORAZ LISTU MOTYWACYJNEGO:
studia stacjonarne I stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 16.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

(bez udziału Kandydatów)
Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z jednego etapu i polega na dostarczeniu drogą elektroniczną portfolio, które powinno być zamkniętym plikiem PDF nieprzekraczającym objętości 10 MB oraz listu motywacyjnego (w formie filmu):

a.Portfolio w formacie PDF (max. rozmiar pliku 10MB), podzielone na 3 części:

  • Część 1  rysunkowa zawierająca 5 – 10 prac rysunkowych (technika: ołówek, tusz, węgiel, inne); każda z prac opatrzona krótkim, jedno/dwuzdaniowym komentarzem (temat, technika, itp.),
  •  Część 2    malarska zawierająca 5 – 10 prac malarskich (technika: akryl, olej, akwarela, gwasz, mieszana, inne); każda z prac opatrzona krótkim, jedno/ dwuzdaniowym komentarzem (temat, technika, itp.).

UWAGA: Wybrane przez kandydata prace do części 1 i 2 powinny pokazywać jego  umiejętności, wiedzę i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej. 

  • Część 3 kierunkowa zawierająca 5 – 10 prac związanych z krajobrazem, np. szkice, fotografie makiet, wizualizacje, itp.; każda z prac opatrzona krótkim, kilkuzdaniowym komentarzem (temat, idea, itp.). 

UWAGA: Prace w części 3 powinny zaprezentować predyspozycje do tworzenia na wybranym kierunku, umiejętność analitycznej obserwacji otaczającego świata oraz kreatywnego rozwiązania. 

b.List motywacyjny w formie filmu (max. 5 min, w formacie mp4), w którym Kandydat zaprezentuje swoją osobę (opowie np. o zainteresowaniach, odwiedzanych miejscach i wystawach, ukończonej szkole i planach na przyszłość oraz dlaczego wybór padł na ten kierunek studiów.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a.za portfolio – do 20 punktów,
b.za list motywacyjny – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Architektury i Wzornictwa – budynek C, pok. 405 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–> Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie