1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia niestacjonarne II stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 12.07.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

14.07.2021 (bez udziału Kandydata/Kandydatki)

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z jednego etapu i polega na załączeniu drogą elektroniczną przez Kandydata portfolio, będącego zamkniętym plikiem PDF i o objętości nieprzekraczającej 100 MB:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ – WYTYCZNE DO  EGZAMINU (II STOPIEŃ)

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z autoprezentacji przez kandydata portfolio zawierającego dokumentację prac wykonanych przez kandydata podczas studiów pierwszego stopnia (projekty, rysunek projektowy, rysunek) oraz dokumentacji licencjackiej pracy dyplomowej. Kandydat może także zaprezentować dokumentację innych osiągnięć artystycznych lub zawodowych.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a. portfolio – do 30 punktów,
b. List motywacyjny (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w pliku PDF – do 10 punktów.


opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia niestacjonarne II stopnia: 15.07.2021

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii – budynek C pok. 402 (mapa).

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia niestacjonarne II stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulaminu organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022