1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia niestacjonarne I stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 05.07.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z jednego etapu i polega na załączeniu drogą elektroniczną przez Kandydata portfolio, będące zamkniętym plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 100 MB oraz listu motywacyjnego:

  1. Portfolio – zdjęcia/skany prac odpowiadające na poniższe założenia:
  • sześć prac rysunkowych,

– temat: studium z natury (martwa natura, postać)
– format: 100×70 cm
– podłoże: biały brystol,
– technika dowolna (ołówek, węgiel, czarny tusz, czarna farba itp.)

i

– temat: szkice perspektywiczne (architektury, wnętrz, mebel lub bryły)
– format: A3/A4
– podłoże: biały brystol,
– technika dowolna (ołówek, cienkopis, pro markery, akwarela, itp.)

  • cztery prace malarskie,

– temat: studium z natury (martwa natura, postać)
– format: 100×70 cm
– podłoże: karton, podobrazie – płótno malarskie, podkład introligatorski, deska itp.,
– technika dowolna (akryl, olej, tempera itp.)

2. List motywacyjny (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w pliku PDF.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a. za portfolio – do 30 punktów,
b.za list motywacyjny – do 10 punktów.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a. za portfolio – do 30 punktów,
b.za list motywacyjny – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia niestacjonarne I stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii – budynek C, pok. 402 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia niestacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

-> Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022