1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji oraz Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ  i PRZESYŁANIA LISTU MOTYWACYJNEGO I PORTFOLIO:
studia stacjonarne I stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 16.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

24.06.2021 (bez udziału Kandydata/Kandydatki)

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z jednego etapu i polega na przeglądzie prac rysunkowych i malarskich kandydata (10 prac) dostarczonych drogą elektroniczną w zamkniętym pliku PDF nieprzekraczającym objętości 100 MB oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym:

a.Portfolio – zdjęcia/skany prac odpowiadające na poniższe założenia:

  • dwie prace rysunkowe,

– temat: studium z natury (martwa natura),
– format: 100×70 cm
– podłoże: biały brystol,
– technika dowolna (ołówek, węgiel, czarny tusz, czarna farba itp.)

  • dwie prace malarskie,

– temat: studium z natury (martwa natura),
– format: 100×70 cm
– podłoże: karton, podobrazie – płótno malarskie, podkład introligatorski, deska itp.,
– technika dowolna (akryl, olej, tempera itp.)

  • sześć prac kierunkowych, w tym:

trzy prace – uwzględniające dowolne kompozycje przestrzenne, perspektywę, skalę w odniesieniu do człowieka, proporcje,
– technika rysunkowa: ołówek, technika dowolna,
– format: 35x35cm,
– podłoże: biały brystol.

trzy prace – zdjęcia makiet,
– temat: kompozycja przestrzenna,
– technika: model przestrzenny biały karton,
– format: 35x35cm,
– podłoże: biały brystol.

Prace powinny prezentować predyspozycję kandydatka do studiowania na wybranym kierunku.

b.List motywacyjny – wytyczne:

– format A4, tekst łącznie z odpowiedziami na pytania – minimum 2500 znaków (bez spacji),
– list motywacyjny powinien zawierać odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Dlaczego chce Pan(i) studiować kierunek architektura wnętrz?
  • Czego oczekuje Pan(i) od studiów na kierunku architektura wnętrz?
  • Czym dla Pana(i) jest architektura wnętrz?
  • Jakie są Pana(i) dodatkowe zainteresowania?

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a.za portfolio – do 20 punktów,
b.za list motywacyjny – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni podany będzie w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 25.06.2021
studia stacjonarne I stopnia 

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii – budynek C, pok. 403 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–>  Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie