1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny a następnie Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne II stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 28.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kierunkowy składa się z dwóch etapów i polega na rozmowie kwalifikacyjnej i prezentacji załączonego drogą elektroniczną portfolio zawierającego dokumentację dotychczasowych projektów kandydata z zakresu architektury ze szczególnym uwzględnieniem pracy dyplomowej studiów pierwszego stopnia na wyżej wymienionym kierunku oraz z przeglądu wybranych prac artystycznych (maksymalnie 10 prac). Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 100 MB:

Prezentacja powinna także wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza kierunkiem będącym przedmiotem studiów. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju na wybranym kierunku.
Kandydaci niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).
Kandydat może zaprezentować również wybrane prace projektowe, wykonane poza tokiem studiów w ramach własnej działalności np. prace konkursowe (maksymalnie 10 prac).


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji w dwóch zakresach:
a.za przedstawione prace – do 20 punktów,
b.za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów,

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni podany w panelu rejestracyjnym

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne II stopnia 

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Architektury i Wzornictwa – budynek C pok. 405 (mapa).

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne II stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–>  Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie