1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji oraz Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ  i PRZESYŁANIA LISTU MOTYWACYJNEGO I PORTFOLIO:
studia stacjonarne I stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 16.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;

Etap pierwszy:
♥  (bez udziału Kandydatów)

Polega na przeglądzie prac dostarczonych drogą elektroniczną przez Kandydata oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym. Portfolio z pracami powinno być zamkniętym plikiem PDF nieprzekraczającym objętość 10 MB.

Portfolio (plik PDF o maksymalnym rozmiarze 10 MB) podzielone na 4 części:
a). studium postaci – dwie prace; technika: ołówek, format 100×70 cm; każda praca opatrzona krótkim (jedno / dwuzdaniowym) komentarzem dotyczącym tematu, techniki, inspiracji

b). studium martwej natury – dwie prace; technika: ołówek, format 100 x 70 cm; każda praca opatrzona krótkim (jedno / dwuzdaniowym) komentarzem dotyczącym tematu, techniki, inspiracji. Studium martwej natury należy rozumieć jako układ różnych form i przedmiotów  użytkowych tworzących kompozycje przestrzenną.

c). studium martwej natury – dwie prace; technika: olej akryl, akwarela, format 50×70 cm; każda praca opatrzona krótkim (jedno / dwuzdaniowym) komentarze dotyczącym tematu, techniki, inspiracji. Studium martwej natury należy rozumieć jako układ różnych form i przedmiotów  użytkowych tworzących kompozycje przestrzenną.

d). prace kierunkowe – dwie prace: format 50 x 70 cm, w tym:
– dwie kompozycje przestrzenne złożone z dowolnych brył geometrycznych przedstawione w formie rysunków aksonometrycznych oraz zdjęć modelu; – szkice perspektywiczne przedstawiające wcześniej opracowane dwie kompozycje przestrzenne w różnych kontekstach, z uwzględnieniem skali, proporcji i relacji z otoczeniem – jedna w przestrzeni miejskiej widziana w perspektywie z poziomu wzroku człowieka, druga w krajobrazie otwartym widziana z perspektywy lotu ptaka;
– do każdej pracy należy załączyć krótki komentarz dotyczący idei, inspiracji, formy, tworzywa.

Dopuszcza się dodatkowe zaprezentowanie dwóch dowolnych prac (rysunków, wizualizacji, animacji, modeli), zrealizowanych przez kandydata w ramach poszerzania prezentacji własnej osobowości).

b.List motywacyjny
Plik w formacie PDF – tekst o objętości minimum 2500 znaków (bez spacji) List motywacyjny powinien uzasadniać wybór architektury jako kierunku studiów, a także wykazać predyspozycje kandydata do zajmowania się tym obszarem aktywności twórczej. W treści listu powinny się znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:
– Dlaczego chce Pan(i) studiować na kierunku architektura ?
– Czego oczekuje Pan(i) od studiów na kierunku architektura ?
– Czym dla Pana(i) jest architektura ?
– Jakie są Pana(i) dodatkowe zainteresowania ?

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt ) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem przeprowadzonej drogą online.

Rozmowa połączona z prezentacją nadesłanych prac, powinna wykazać ogólną znajomość zagadnień związanych z kulturą i sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem architektury. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie architektury. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do studiowania na danym kierunku.

Przed przystąpieniem do egzaminu Kandydat zobowiązany jest okazać Komisji (do kamery) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a.za prezentację portfolio – do 20 punktów,
b.za rozmowę kwalifikacyjną –  do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta wskazany będzie w panelu rejestracyjnym

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie w Dziekanacie Wydziału Architektury i Wzornictwa – budynek C, pok. 405 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–>  Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie