1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji oraz Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne II stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 28.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z jednego etapu i polega na załączeniu przez Kandydata drogą elektroniczną dwóch portfolio w postaci dwóch osobnych plików PDF o łącznej objętości nieprzekraczającej 50 MB oraz listu motywacyjnego:

a.Teczka prac kandydata, która powinna zawierać: 

  • Dokumentację ogólnoplastyczna prac rysunkowych, graficznych i malarskich  (do 20 prac, łączna objętość pliku PDF do 30 MB)
  • Dokumentację kierunkową:

a). dorobku animacyjno-filmowego ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej z obszaru animacji (montaż do 10 min., format – mp4),
b). scenopisy, projekty plastyczne postaci lub scenografii, scenariusze, ilustracje lub komiksy (do 10 prac, całość w pliku PDF do 20 MB).

b.List motywacyjny, w którym kandydat powinien wskazać:

– powody dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia w obszarze animacji,
– dorobek w dziedzinie animacji,
– w przypadku doświadczeń zawodowych należy scharakteryzować ścieżkę kariery (stanowiska, funkcje, dorobek zawodowo-artystyczny)
– pozostałe zainteresowania Kandydata
– objętość – do 4000 znaków


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a.za teczkę prac kandydata – do 30 punktów,
b.za list motywacyjny – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne II stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w dniach w Dziekanacie Wydziału Animacji – budynek C pok. 402 (mapa).

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne II stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–>  Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie