1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz Kartę Kandydata. 

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ i PRZESYŁANIA LISTU MOTYWACYJNEGO oraz PORTFOLIO:
studia stacjonarne I stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 16.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z jednego etapu i polega na załączeniu przez Kandydata drogą elektroniczną dwóch portfolio w postaci dwóch osobnych plików PDF o łącznej objętości nieprzekraczającej 50 MB oraz listu motywacyjnego:

a.Teczka prac kandydata powinna zawierać: 

  • 5 prac rysunkowych wykonanych w formacie 100×70 cm. Studium postaci, martwej natury w dowolnej technice (ołówek, pastel, węgiel, tusz itp.),
  • 5 prac malarskich w formacie zbliżonym do 100×70 cm. Studium postaci, martwej natury, pejzażu w dowolnej technice malarskiej (olej akryl, tempera itp.).

Łączna objętość pliku do 30 MB

  • Dokumentacja dokonań kandydata w zakresie animacji, np. 

a). próby animacyjne, ćwiczenia, etiudy (montaż do 2 min., format – mp4),
b). scenopisy, projekty plastyczne postaci lub scenografii, scenariusze, ilustracje lub komiksy (do 10 prac, całość do 20 MB).

b.List motywacyjny, w którym kandydat powinien wskazać:

– źródła podjęcia decyzji studiowania na kierunku animacja,
– dotychczasowe sposoby rozwijania zainteresowania animacją,
– w przypadku uczęszczania na zajęcia związane z animacją lub filmem (szkoła, warsztaty, dom kultury) podać miejsce oraz wykaz osiągnięć i sukcesów,
– pozostałe zainteresowania Kandydata
– objętość – do 2000 znaków.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a.za teczkę prac kandydata – do 20 punktów,
b.za list motywacyjny – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia 

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie w Dziekanacie Wydziału Animacji – budynek C, pok. 402 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–> Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie