1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie wydrukować Kartę Kandydata, dokument ten będzie wymagany przed przystąpieniem do sprawdzianu kwalifikacyjnego

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne I stopnia 07.03 do 30.05.2020

rejestracja kandydata

2. kwalifikacja przedwstępna

Sprawdzian kwalifikacyjny poprzedzony będzie kwalifikacją przedwstępną i odbędzie się ona na podstawie oceny przesłanego za pomocą panelu rekrutacyjnego przez kandydata/kandydatkę portfolio i listu motywacyjnego. O decyzji KKR kandydat zostanie poinformowany za pomocą zmiany statusu na „zakwalifikowany do sprawdzianu” lub „nie zakwalifikowany do sprawdzianu” w panelu kandydata Akademus do 15.06.2020. Osoby niezakwalifikowane nie będą mogły podejść do sprawdzianu kwalifikacyjnego na kierunku intermedia, specjalność: intermedia ale będą mogli kontynuować proces rekrutacji na innym kierunku, na których nie obowiązuje kwalifikacja przedwstępna (pod warunkiem wcześniejszej rejestracji na danym kierunku)

1.
Kandydatka/Kandydat na studia pierwszego stopnia na specjalność INTERMEDIA w Katedrze Intermediów na Wydziale Sztuki Mediów, w toku i terminie zgłoszeń kandydatek/kandydatów na studia w systemie internetowym Akademus, obowiązującym w Uniwersytecie Artystycznym, załącza następujące dokumenty w formie elektronicznej, podlegające ocenie Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu przedwstępnym:

A). Portfolio zawierające autorskie prace kandydatki/kandydata: prezentacja do 20 prac artystycznych wraz z krótkim opisem (poszczególne prace składać się mogą z cykli), zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 20 Mb. (w portfolio mogą znajdować się prace audio/wideo w postaci linków do prac umieszczonych np. na youtube, vimeo, soundcloud, dropbox itp).

B). List motywacyjny (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisany w pliku PDF.

2.
Kierunkowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny nadesłanych dokumentów, wg następujących kryteriów:

– za Portfolio kandydatka/kandydat otrzymać może maksymalnie 15 punktów.
– za List motywacyjny kandydatka/kandydat otrzymać może maksymalnie 5 punktów. 

3.
Warunkiem zakwalifikowania kandydatki/kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia jest uzyskanie przez kandydatki/kandydata minimum 10 punktów łącznie za części A i B. 

3. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa terminy. Kandydaci przypisani są do terminu automatycznie bez możliwości zmiany. Prosimy o zarezerwowanie czasu na okres trwania całego sprawdzianu kwalifikacyjnego (22-23.06.2020). Informacja o przypisaniu do I, II czy III terminu będzie dostępna w panelu kandydata po zakończeniu rejestracji internetowej.

I TERMIN (22.06.2020)

Sprawdzian kwalifikacyjny polega na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, prezentacji przez kandydata portfolio (teczki prac) zawierającej: prace własne o charakterze audiowizualnym, np. filmowym (maksymalnie 3 o łącznej długości do 10 min.), zapisane na cyfrowym nośniku umożliwiającym ich odczyt na komputerze (pliki wideo w formacie MP4, pliki audio w MP3). Prace własne (minimum 10; prace wskazujące na szczególne zainteresowania kierunkiem lub indywidualnymi zainteresowaniami kandydata; w przypadku absolwenta liceum plastycznego uwzględniające pracę dyplomową; zdjęcia i wydruki w formacie nie mniejszym niż A5 mogą zostać umieszczone na planszy w formacie maksymalnie 70×100 cm).

Prezentacja powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

II TERMIN (23.06.2020)

Sprawdzian kwalifikacyjny polega na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, prezentacji przez kandydata portfolio (teczki prac) zawierającej: prace własne o charakterze audiowizualnym, np. filmowym (maksymalnie 3 o łącznej długości do 10 min.), zapisane na cyfrowym nośniku umożliwiającym ich odczyt na komputerze (pliki wideo w formacie MP4, pliki audio w MP3). Prace własne (minimum 10; prace wskazujące na szczególne zainteresowania kierunkiem lub indywidualnymi zainteresowaniami kandydata; w przypadku absolwenta liceum plastycznego uwzględniające pracę dyplomową; zdjęcia i wydruki w formacie nie mniejszym niż A5 mogą zostać umieszczone na planszy w formacie maksymalnie 70×100 cm).

Prezentacja powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

pamiętaj

Aby przystąpić do sprawdzianu kwalifikacyjnego należy mieć przy sobie:

  • dowód osobisty lub paszport
  • wydrukowany dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
  • wydrukowaną Kartę kandydata 
  • dokumentację prac własnych (portfolio).

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Sztuki Mediów – budynek C, pok. 402 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za zgodność)
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–> Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

–> Rekrutacja przedwstępna Intermedia