1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie wydrukować Kartę Kandydata, dokument ten będzie wymagany przed przystąpieniem do sprawdzianu kwalifikacyjnego

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne I stopnia 07.03 do 30.05.2020

rejestracja kandydata

2. kwalifikacja przedwstępna

Sprawdzian kwalifikacyjny poprzedzony będzie kwalifikacją przedwstępną i odbędzie się ona na podstawie oceny przesłanego za pomocą panelu rekrutacyjnego przez kandydata/kandydatkę portfolio i listu motywacyjnego. O decyzji KKR kandydat zostanie poinformowany za pomocą zmiany statusu na „zakwalifikowany do sprawdzianu” lub „nie zakwalifikowany do sprawdzianu” w panelu kandydata Akademus do 15.06.2020. Osoby niezakwalifikowane nie będą mogły podejść do sprawdzianu kwalifikacyjnego na kierunku intermedia, specjalność: film eksperymentalny, ale będą mogli kontynuować proces rekrutacji na innym kierunku, na których nie obowiązuje kwalifikacja przedwstępna (pod warunkiem wcześniejszej rejestracji na danym kierunku)

1.
Kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunek Film Eksperymentalny prowadzony w w Katedrze Intermediów na Wydziale Sztuki Mediów, w toku i terminie zgłoszeń kandydatów na studia w systemie internetowym Akademus, obowiązującym w Uniwersytecie Artystycznym, załącza następujące dokumenty w formie elektronicznej, podlegające ocenie Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu przedwstępnym:

A). Portfolio zawierające wyłącznie samodzielne prace kandydata: do 10 prac fotograficznych linki do prac o charakterze filmowym, do 5 przykładów o łącznej długości nie przekraczającej 15 minut. Wszystko zapisane w jednym wielostronicowym pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 20 Mb

B). List motywacyjny, zawierający artystyczne cele i oczekiwania kandydata (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w pliku PDF.

2.
Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny nadesłanych dokumentów, wg następujących kryteriów: – za
Portfolio kandydat otrzymać może maksymalnie 15 punktów – za List motywacyjny kandydat otrzymać może maksymalnie 5 punktów.

3.
Warunkiem zakwalifikowania kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia jest uzyskanie przez kandydata
minimum 10 punktów łącznie za części A i B.
O wynikach postępowania przedwstępnego kandydaci zostaną powiadomieni zmianą statusu w systemie Akademus.

3. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa terminy. Kandydaci przypisani są do terminu automatycznie bez możliwości zmiany. Prosimy o zarezerwowanie czasu na okres trwania całego sprawdzianu kwalifikacyjnego. (22-23.06.2020) Informacja o przypisaniu do I lub II terminu będzie dostępna w panelu kandydata po zakończeniu rejestracji internetowej.

I TERMIN (22.06.2020)

Sprawdzian kwalifikacyjny polega na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, prezentacji przez kandydata portfolio (teczki prac) zawierającej: prace własne o charakterze audiowizualnym, np. filmowym (maksymalnie 3 o łącznej długości do 10 min.), zapisane na cyfrowym nośniku umożliwiającym ich odczyt na komputerze (pliki wideo w formacie MP4, pliki audio w MP3). Prace własne (minimum 10; prace wskazujące na szczególne zainteresowania kierunkiem lub indywidualnymi zainteresowaniami kandydata; w przypadku absolwenta liceum plastycznego uwzględniające pracę dyplomową; zdjęcia i wydruki w formacie nie mniejszym niż A5 mogą zostać umieszczone na planszy w formacie maksymalnie 70×100 cm).

Prezentacja powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

II TERMIN (23.06.2020)

Sprawdzian kwalifikacyjny polega na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, prezentacji przez kandydata portfolio (teczki prac) zawierającej: prace własne o charakterze audiowizualnym, np. filmowym (maksymalnie 3 o łącznej długości do 10 min.), zapisane na cyfrowym nośniku umożliwiającym ich odczyt na komputerze (pliki wideo w formacie MP4, pliki audio w MP3). Prace własne (minimum 10; prace wskazujące na szczególne zainteresowania kierunkiem lub indywidualnymi zainteresowaniami kandydata; w przypadku absolwenta liceum plastycznego uwzględniające pracę dyplomową; zdjęcia i wydruki w formacie nie mniejszym niż A5 mogą zostać umieszczone na planszy w formacie maksymalnie 70×100 cm).

Prezentacja powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

pamiętaj

Aby przystąpić do sprawdzianu kwalifikacyjnego należy mieć przy sobie:

  • dowód osobisty lub paszport
  • wydrukowany dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
  • wydrukowaną Kartę kandydata 
  • dokumentację prac własnych (portfolio).

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Sztuki Mediów – budynek C, pok. 402 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za zgodność)
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
Rekrutacja przedwstępna-intermedia: film eksperymentalny