1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne II stopnia od 07.03 do 07.09.2020

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

(Uwaga: Z przyczyn technicznych załączanie dokumentów możliwe będzie od 27.05):

♥ 21–23.09.2020

Sprawdzian kierunkowy składa się z rozmowy kwalifikacyjnej z prezentacją portfolio zawierającego dokumentację dotychczasowych projektów i realizacji kandydata z zakresu grafiki projektowej, ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej (praktycznej) oraz z przeglądu prac graficznych, rysunkowych lub malarskich (maksymalnie 20 prac). Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 100 MB.

Prezentacja powinna także wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.
Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju na wybranym kierunku.

Kandydaci niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji w dwóch zakresach:
a. za przedstawione prace – do 20 punktów,
b. za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów,

opłata

150 zł

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne II stopnia – 24.09.2020

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej – budynek C pok. 403 (mapa).

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne II stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–> Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie