1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji, a następnie wypełnić Kartę Kandydata. 

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ i ZAŁĄCZENIA PORTFOLIO:
studia stacjonarne I stopnia 07.03 do 19.06.2020

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów;

Etap pierwszy (Uwaga: Z przyczyn technicznych załączanie dokumentów możliwe będzie od 27.05):
♥ 01–04.07.2020

Polega na przeglądzie prac (maksymalnie 13 prac) dostarczonych przez Kandydata drogą elektroniczną w zamkniętym pliku PDF o objętości nieprzekraczającej 100 MB. Teczka prac powinna zawierać fotografie/skany następujących prac: 

  • 3 prace malarskie malowane farbami olejnymi, akrylem, temperą lub akwarelą – w tym martwą naturę; oryginał na formacie od A4 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
  • 5 prac rysunkowych wykonanych ołówkiem lub węglem w tym obowiązkowo rysunek całej postaci oraz martwa natura; oryginał w formacie od A4 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
  • do 5 własnych prac projektowych (można zamieszczać prace wykonane przy użyciu technik cyfrowych/komputerowych) – plakaty, znaki graficzne, logo, typografia, ilustracja.
    Teczka w formie pliku PDF powinna zawierać na pierwszej stronie następujące  informacje:
  • Imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie 
  • Nazwa ukończonej szkoły średniej oraz rok jej ukończenia
  • Ukończone studia – jeśli dotyczy

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus. Wyniki – 05.07.2020

Etap drugi:
♥ 06–08.07.2020

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem połączonej m.in. z prezentacją nadesłanych prac, przeprowadzonej drogą online.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a. za prezentację prac – do 20 punktów,
b. za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne jednolite magisterskie – 09.07.2020

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej – budynek C, pok. 403 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–>  Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie