1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji, a następnie wypełnić Kartę Kandydata. 

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ i ZAŁĄCZENIA PORTFOLIO:
studia stacjonarne I stopnia 07.03 do 19.06.2020

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów;

Etap pierwszy: (Uwaga: Z przyczyn technicznych załączanie dokumentów możliwe będzie od 27.05):
♥ 01–04.07.2020
Polega na przeglądzie prac rysunkowych i malarskich kandydata, (max. 13 prac) dostarczonych drogą elektroniczną. Teczka prac w formie zamkniętego pliku PDF i o objętości nieprzekraczającej 100 MB, powinna zawierać fotografie/skany następujących prac: 

 • 3 prace malarskie malowane farbami olejnymi, akrylem, temperą lub akwarelą – w tym martwą naturę; oryginał na formacie od B2 (70×50 cm) do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
 • 5 prac rysunkowych wykonanych ołówkiem lub węglem w tym obowiązkowo rysunek całej postaci oraz martwa natura; oryginał w formacie od B2 (70×50 cm) do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
 • do 5 własnych prac artystycznych (można zamieszczać prace wykonane przy użyciu technik cyfrowych/komputerowych) – prace zrealizowane w technikach graficznych (grafiki cyfrowe, monotypie, linoryty, akwaforty itp.) lub innych technikach artystycznych (szkice, kolaże, ilustracje, dokumentacje działań rzeźbiarskich, kadry filmów, kadry animacji).
  T
  eczka  w formie pliku PDF powinna zawierać na pierwszej stronie następujące informacje:
 • Imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie 
 • Nazwa ukończonej szkoły średniej oraz rok jej ukończenia
 • Ukończone studia – jeśli dotyczy

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus. Wyniki – 05.07.2020

Etap drugi:
♥ 06–08.07.2020
Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem połączonej m.in. z prezentacją nadesłanych prac, przeprowadzonej drogą online


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a. za prezentację prac – do 20 punktów,
b.za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia – 09.07.2020

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej – budynek C, pok. 403 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–>  Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie