1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia niestacjonarne II stopnia od 07.03 do 20.09.2020

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy i składa się z załączonych drogą elektroniczną przez Kandydata portfolio i listu motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 30 MB;

Etap pierwszy:
a.portfolio zawierające samodzielne prace kandydata (prezentacja do 20 prac fotograficznych i/lub dokumentacji prac z dziedziny mediów pokrewnych; poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii) oraz dokumentację innych osiągnięć z dziedziny sztuki (artystycznych, kuratorskich, warsztatowych), zawodowych itp., zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 30 Mb). 

b.list motywacyjny, zawierający artystyczne cele i oczekiwania kandydata, najważniejsze osiągnięcia twórcze / ew. doświadczenie zawodowe (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w pliku PDF.

Załączone dokumenty powinny wykazać zainteresowania kandydata w zakresie zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii.

Etap drugi:
♥ 26.09.2020
W dniu sprawdzianu kwalifikacyjnego Kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii.

Kandydata na studia drugiego stopnia powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju na kierunku fotografia. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia na wybranym kierunku – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.

Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny załączonego w systemie Akademus portfolio i listu motywacyjnego kandydata oraz odbywającej się w trybie zdalnym (online) rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem


Maksymalna ilość punktów przyznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 40 punktów, wg następujących kryteriów:
– za Portfolio kandydat otrzymać może maksymalnie 20 punktów
– za List motywacyjny kandydat otrzymać może maksymalnie 5 punktów.
– za Rozmowę kwalifikacyjną kandydat otrzymać może maksymalnie 15

uwaga

Przyszli studenci FOTOGRAFII;
Zapraszamy Wszystkich Kandydatów do udziału w bezpłatnych, specjalnych spotkaniach, podczas których możliwe będą konsultacje Waszych PORTFOLIO

Konsultacje będą się odbywać on-line w następujące soboty, od godz. 13.00;
MAJ – 23, 30
CZERWIEC – 6, 13

Prosimy o uzgodnienie terminu konsultacji [również pytania o sposób prowadzenia] z koordynatorem PRZEGLĄDU PORTFOLIO
dr Janusz Oleksa
tel. 500 125 013
janusz.oleksa@uap.edu.pl
Katedra Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia niestacjonarne II stopnia – 27.09.2020

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Fotografii – budynek C pok. 402 (mapa).

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia niestacjonarne II stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia