1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny tj. Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne I stopnia 07.03 do 15.06.2020
Możliwe są korekty plików przez kandydatów/ki, którzy/które np. już złożyły dokumenty

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

(Uwaga: Z przyczyn technicznych załączanie dokumentów możliwe będzie od 27.05):

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;

Etap pierwszy:

3.07.2020

Polega na przeglądzie portfolio dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym. Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 30 MB:

a.Portfolio, zawierające samodzielne prace kandydata: prezentacja do 20 prac fotograficznych, (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii), zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 30 Mb.

b.List motywacyjny, zawierający artystyczne cele i oczekiwania kandydata (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w pliku PDF.

Załączone dokumenty powinny wykazać zainteresowania kandydata/kandydatki w zakresie zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt ) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:

6.07.2020

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem, przeprowadzonej drogą online. Podczas rozmowy  nastąpi omówienie prac kandydata, nadesłanych w pierwszym etapie rekrutacji za pośrednictwem systemu Akademus.  Komisja w tym celu udostępni na ekranie portfolio kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie fotografii. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do studiowania na danym kierunku – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

Etap I:
a. za portfolio – do 15 punktów,
b.za list motywacyjny – do 5 punktów
Etap II:
c.za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów.

uwaga

Przyszli studenci FOTOGRAFII;
Zapraszamy Wszystkich Kandydatów do udziału w bezpłatnych, specjalnych spotkaniach, podczas których możliwe będą konsultacje Waszych PORTFOLIO

Konsultacje będą się odbywać on-line w następujące soboty, od godz. 13.00;
MAJ – 23, 30
CZERWIEC – 6, 13

Prosimy o uzgodnienie terminu konsultacji [również pytania o sposób prowadzenia] z koordynatorem PRZEGLĄDU PORTFOLIO
dr Janusz Oleksa
tel. 500 125 013
janusz.oleksa@uap.edu.pl
Katedra Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia – 7.07.2020

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Fotografii – budynek C, pok. 402 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–>  Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie