1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie wypełnić Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ  i PRZESYŁANIA LISTU MOTYWACYJNEGO I PORTFOLIO:
studia stacjonarne I stopnia 07.03 do 26.06.2020

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;

Etap pierwszy:
04.07.2020 (bez udziału Kandydatów)
(Uwaga: Z przyczyn technicznych załączanie dokumentów możliwe będzie od 27.05):

Polega na przeglądzie prac dostarczonych drogą elektroniczną przez Kandydata oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym. Portfolio z pracami powinno być zamkniętym plikiem PDF nieprzekraczającym objętość 100 MB.

a.Portfolio (skan lub zdjęcie), które powinno zawierać prace rysunkowe i malarskie o określonej tematyce (martwa natura, postać, forma architektoniczna, kompozycja przestrzenna – urbanistyczna), wykonane w formie studium oraz poprzedzających je szkiców. 

b.List motywacyjny kandydata wraz CV 

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt ) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
♥ 08-09.07.2020
Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem przeprowadzonej drogą online


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a.za prezentację portfolio – do 20 punktów,
b.za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta wskazany będzie w panelu rejestracyjnym

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie w Dziekanacie Wydziału Architektury i Wzornictwa – budynek C, pok. 405 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–>  Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie