Asystent studenta UAP z niepełnosprawnością

Studenci UAP z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta dydaktycznego osoby niepełnosprawnej. Zainteresowany taką pomocą student samodzielnie wskazuje osobę, która będzie pełnić tę rolę. Asystent zawiera umowę zlecenie z uczelnią poprzez dziekanat wydziału, na którym studiuje student z niepełnosprawnością. Asystentem może zostać kolega lub koleżanka z roku bądź inna osoba wskazana przez studenta będąca studentem UAP. Członek rodziny studenta może zostać asystentem tylko w uzasadnionych przypadkach. Pomagający asystent jest wynagradzany na podstawie przedłożonej karty pracy Asystenta.

Jaka pomoc?

Przykładowe formy pomocy:

  • Asysta w dotarciu na uczelnię (tzw. transport zewnętrzny) na zajęcia objęte planem studiów,
  • Asysta w przemieszczaniu się podczas i pomiędzy zajęciami (tzw. transport wewnętrzny),
  • Pomoc w sporządzaniu notatek, kserowaniu,
  • Pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych,
  • Inna pomoc (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Wszelkie formalności dokonuje się w Dziekanacie wydziału studenta niepełnosprawnego.
Korzystający z pomocy prowadzi kartę „Ewidencja pracy asystenta”.

  1. Asystent szczegółowo rozpisuje poszczególne czynności formy pomocy z uwzględnieniem początku i końca czynności
  2. Asystentem może być rodzic lub krewny studenta niepełnosprawnego tylko w przypadku, gdy student jest całkowicie niezdolny do samodzielnego funkcjonowania.
  3. Każdy rodzaj pomocy asystenta musi zostać potwierdzony czytelnym podpisem pracownika UAP (np. prowadzącego zajęcia czy pracownika biblioteki).

UWAGA!

Zakres pracy asystenta obejmuje wyłącznie wsparcie w zakresie dydaktyki i zajęć związanych z procesem studiowania  studenta z niepełnosprawnością objętych planem studiów. Inne rodzaje zajęć nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu łącznej liczby godzin pracy asystenta.

KONTAKT: Prorektor UAP prof. dr hab. Marek Jakuszewski, prof. UAP
marek.jakuszewski@uap.edu.pl