STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁU KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ

O studiach
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu powstały z potrzeby stworzenia ambitnej platformy artystyczno-badawczej dla młodych praktyków sztuki. Studia trzeciego stopnia nie są w tej koncepcji jedynie usystematyzowaną drogą do uzyskania doktoratu. To przede wszystkim miejsce, którego zadaniem jest promowanie świadomej, krytycznej i dociekliwej postawy badawczej wobec świata, przy założeniu, że narzędziem tej pracy badawczej jest praktyka artystyczna. Istotą działania naszych studiów doktoranckich jest wytworzenie przestrzeni, dla mikrospołeczności artystów, w której dochodzi do wymiany poglądów, transferu wiedzy i konfrontacji postaw. Służą temu nie tylko wykłady i seminaria ale przede wszystkim wspólne projekty artystyczne realizowane i inicjowane przez doktorantów. Nasze projekty służą praktycznemu zastosowaniu wiedzy wypracowanej na uczelni i przekształceniu jej w teorio-praktykę. Chcemy na tyle, na ile to możliwe tworzyć „akademię bez ścian”, która nie odgradza się od świata, ale aktywnie go współtworzy i stale przypomina o etycznej, społecznej i politycznej odpowiedzialności sztuki. Chcemy zadawać pytania, podważać schematy, poszukiwać nowych narzędzi i strategii poza zdefiniowanymi schematami sztuki. Interdyscyplinarność studiów doktoranckich na Wydziale Komunikacji Multimedialnej UAP jest rozumiana nie tylko w kategorii wielości dyscyplin ale przede wszystkim jako możliwość współpracy, w której twórcy posługujący się różnymi narzędziami i metodami mogą wspólnie wykreować nowe wartości. Nasi doktoranci nie są artystami pogłębiającymi jedynie swoje umiejętności w wąsko zdefiniowanym obszarze sztuki lecz są badaczami, którzy poszukują odmiennych narzędzi poznawczych i strategii kreacyjnych. Z tego właśnie powodu nasze studia doktoranckie otwarte są dla aktywnych, poszukujących twórców reprezentujących całe spektrum praktyk artystycznych.

prof. dr hab. Marek Wasilewski
Kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Komunikacji Multimedialnej UAP.
Sekretariat Dziekanatu  – p. Ewa Troszczyńska