1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji oraz Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne II stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 28.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

♥  (bez udziału Kandydata)

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z jednego etapu i polega na dostarczeniu przez Kandydata drogą elektroniczną następujących rodzajów portfolio, które powinny być zamkniętymi plikami PDF nieprzekraczającymi objętości 100 MB oraz listu motywacyjnego (uzasadnienia):

  • „Portfolio prac wykonanych w ramach studiów licencjackich” – wielostronicowy PDF z pełnym opisem prac (uczelnia, prowadzący, technika, wymiary)
  • „Portfolio dyplomowe” – wielostronicowy PDF z pełnym opisem pracy (jeżeli dyplomant ze względu na zaistniałą sytuację nie obronił jeszcze pracy dyplomowej a został dopuszczony do egzaminów, należy przedstawić jedynie temat/problem pracy dyplomowej)
  • „Portfolio z własnej aktywności twórczej” – jeżeli taka miała miejsce – wielostronicowy PDF
  • Uzasadnienie – „dlaczego chcę studiować na Kierunku Projektowanie Mebla” – plik tekstowy PDF maksymalnie 2 000 znaków ze spacjami.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a.za portfolio – do 20 punktów,
b.za uzasadnienie – do 20 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne II stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Animacji – budynek C pok. 402 (mapa).

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne II stopnia.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie