Podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych – studia podyplomowe

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII

Uniwersytet Artystyczny w PoznaniuStudia podyplomowe Podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych są dla osób: 

 • Zainteresowanych architekturą wnętrz.
 • Które ukończyły studia na różnych kierunkach studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magisterskich. Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego
 • Chcących zdobyć podstawowe umiejętności pozwalające zaprojektować wnętrze mieszkalne.
 • Chcących pogłębić swoje dotychczasowe umiejętności i zdobyć nowe doświadczenie z zakresu projektowania wnętrz.

PROGRAM:

Liczba godzin dydaktycznych:
204 godzin lekcyjnych (45 min.)
12 zjazdów (sobota-niedziela)
2 semestry (październik-styczeń, luty-maj)
Terminarz zjazdów i rozkład zajęć zostanie opublikowany do końca września 2021 roku

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

 • Projektowanie wstępne (48 godz. – zajęcia praktyczno-teoretyczne)
  •  podstawy kompozycji płaskiej
  •  podstawy kompozycji we wnętrzu mieszkalnym
 • Podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych (48 godz. – zajęcia praktyczno-teoretyczne)
  • projektowanie wnętrza mieszkalnego
  • poznanie zasad kompozycji we wnętrzu mieszkalnym
  • poznanie przepisów i norm budowlanych dotyczących wnętrz mieszkalnych
 • Rysunek projektowy (24 godz. – zajęcia praktyczno-teoretyczne)
  • rysowanie wnętrza mieszkalnego zgodnie z zasadami rysunku projektowego
 • Materiały we wnętrzach (12 godz. – zajęcia praktyczno-teoretyczne)
 • Rysunek architektoniczny odręczny (12 godz. – zajęcia praktyczno-teoretyczne)
 • Podstawy projektowania komputerowego (36 godz. – zajęcia praktyczno-teoretyczne)
  • podstawy obsługi programów komputerowych niezbędnych w projektowaniu wnętrz
 • Współczesne tendencje w projektowaniu wnętrz (12 godz. – zajęcia teoretyczne)
  • najważniejsi współcześni architekci
  • tendencje w projektowaniu wnętrz na przykładach
 • Zasady przedsiębiorczości (6 godz. – zajęcia teoretyczne)
 • Prawo autorskie (6 godz. – zajęcia teoretyczne)

Cel studiów:

 • Przygotowanie zawodowe słuchacza do projektowania wnętrz mieszkalnych.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających formułować założenia projektowe za pomocą rzutu i wizualizacji wnętrza.
 • Wykształcenie projektanta rozumiejącego podstawy projektowania wnętrz

Kadra:
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków UAP, czynnych projektantów.

Nabór:
Rejestracja w systemie oraz załączenie listu motywacyjnego i ewentualnie portfolio

E-DZIEKANAT

Opłaty:
♣ Brak wpisowego
♣ Opłata rekrutacyjna: 80 zł
Opłata za czesne: 5 200 zł. Istnieje możliwość dokonania w płatności jednorazowo (do 30 września)
lub w dwóch ratach po 2 600 zł. (do 30 września / sem. zimowy, do 15 stycznia / sem. letni) lub w 8 ratach po 660 zł (Powyższa kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu. Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł)
(→ więcej informacji)
93 1020 4027 0000 1402 1425 6590 z zaznaczeniem jakiego Wydziału i rodzaju studiów dotyczy opłata

Kwalifikacje:
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.

REKRUTACJA:

 • TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ, PRZESYŁANIA LISTU MOTYWACYJNEGO, EWENTUALNEGO PORTFOLIO, POTWIERDZENIA WPŁATY: 01.07 do 9.09.2021
 • SPRAWDZIAN KWALIFIKACYJNY (BEZ UDZIAŁU KANDYDATA) 14.09.2021
 • TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 16.09.2021

→ REJESTRACJA W SYSTEMIE AKADEMUS*

*Uruchomienie studiów podyplomowych uzależnione jest od zebrania minimalnej liczby uczestników.

PODSTAWY PROJEKTOWANIA WNĘTRZ MIESZKALNYCH – WYTYCZNE DO EGZAMINU (STUDIA PODYPLOMOWE)
1. Sprawdzian kwalifikacyjny odbywa się bez udziału kandydata. Kandydaci rejestrują się w systemie Akademus i składają list motywacyjny. Możliwe jest załączenie portfolio zawierającego prace rysunkowe, malarskie i projektowe.
2. Kandydat na studia podyplomowe może także zaprezentować dokumentację innych osiągnięć artystycznych lub zawodowych.
3. Kandydaci na studia podyplomowe nie będący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat musi otrzymać łącznie co najmniej 20 punktów.

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są dostarczyć do dziekanatu studiów niestacjonarnych i podyplomowych (budynek C, p. 402) dyplom ukończenia studiów lub jego odpis oraz wypełnioną ankietę osobową (dostępną na profilu Kandydata w systemie Akademus) do dnia 

Dodatkowo dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej należy przesłać do (wysokość oraz numer konta do wpłaty widoczny jest na profilach kandydatów w systemie Akademus – zakładka „Opłata”).