1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie wydrukować Kartę Kandydata, dokument ten będzie wymagany przy rozpoczęciu egzaminu.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne I stopnia od 20.07 do 12.09.2018

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

 

17.09.2018 od 9:00

Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją prac (teczka) teczka powinna zawierać:
– rysunek postaci (format 70/100 cm) 5-10 sztuk
– dokumentacja rzeźbiarskiego studium portretowego (minimum 5 prac, zamiennie studium popiersia lub postaci. Format zdjęć nie mniejszy niż A5, dokumentacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający kompleksowy ogląd rzeźby ( z czterech stron: przód, bok, 3/4, tył). Mogą być umieszczone na planszy 70/100
– prace własne, np. małe formy rzeźbiarskie – minimum 3 prace dowolne wskazujące
na szczególne zainteresowanie kierunkiem; w przypadku absolwenta liceum
plastycznego uwzględniające pracę dyplomową; zdjęcia i wydruki w formacie nie
mniejszym niż A5 mogą zostać umieszczone na planszy w formacie 70x100cm

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni:
PKO BP
93 1020 4027 0000 1402 1425 6590

pamiętaj

Aby przystąpić do egzaminu należy mieć przy sobie:

  • dowód osobisty lub paszport
  • wydrukowany dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej
  • wydrukowaną Kartę kandydata (karta zawiera niezbędne informacje do rozpoczęcia egzaminu, będzie możliwa do wydrukowania po zakończeniu procesu rejestracji w panelu kandydata)
  • dokumentację prac własnych (portfolio).

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia 21.09.2018

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w dniach 21-27.09.2018 w Dziekanacie Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych – budynek C, pok. 402 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za zgodność)
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia 28.09.2018

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu