1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji oraz Kartę Kandydata.
TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ i ZAŁĄCZENIA PORTFOLIO oraz DOKONANIA OPŁATY REKRUTACYJNEJ NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA:
♥ START 10.08.2021
♠ KONIEC 26.09.2021 – Nabór przedłużony!


rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

♣ 30.09.2021

Sprawdzian kierunkowy składa się z rozmowy kwalifikacyjnej online z prezentacją portfolio zawierającego dokumentację dotychczasowych projektów i realizacji kandydata z zakresu grafiki artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej (praktycznej) oraz z przeglądu prac graficznych, rysunkowych lub malarskich (maksymalnie 20 prac). Portfolio powinno być jednym (wielostronicowym) plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 50 MB.

Prezentacja powinna także wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.
Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju na wybranym kierunku.

Kandydaci niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a. za prezentację portfolio – do 20 punktów,
b.za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów niestacjonarnych studiów II stopnia

  Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie
do … w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych – budynek C pok. 404 (mapa).
pamiętaj
Wymagane dokumenty:
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera + oryginał lub odpis do wglądu
  • podpisana podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA: 1.10.2021

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).