1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji oraz Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ i ZAŁĄCZENIA TECZKI PRAC oraz DOKONANIA OPŁATY REKRUTACYJNEJ na STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA:
♥ START 10.08.2021
♠ KONIEC 26.09.2021

♦ pamiętaj

Nie ma możliwości załączenia portfolio po upłynięciu terminu rejestracji internetowej!

REJESTRACJA KANDYDATA

2. sprawdzian kwalifikacyjny

27–29.09.2021

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów;

Etap pierwszy (bez udziału Kandydata):
 27.09.2021
Polega na przeglądzie prac (maksymalnie 13 prac) dostarczonych przez Kandydata drogą elektroniczną w jednym (wielostronicowym) pliku PDF o objętości nieprzekraczającej 50 MB:

Teczka prac powinna zawierać fotografie/skany następujących prac:

  • 3 prace malarskie malowane farbami olejnymi, akrylem, temperą lub akwarelą – w tym martwą naturę; oryginał na formacie od A4 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
  • 5 prac rysunkowych wykonanych ołówkiem lub węglem w tym obowiązkowo rysunek całej postaci oraz martwa natura; oryginał w formacie od A4 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
  • do 5 własnych prac artystycznych (można zamieszczać prace wykonane przy użyciu technik cyfrowych/komputerowych) – prace zrealizowane w technikach graficznych (grafiki cyfrowe, monotypie, linoryty, akwaforty itp.) lub innych technikach artystycznych (szkice, kolaże, ilustracje, dokumentacje działań rzeźbiarskich, kadry filmów, kadry animacji). Teczka w formie jednego, wielostronicowego pliku PDF o objętości nie przekraczającej 50 MB powinna zawierać na pierwszej stronie następujące  informacje:
  • Imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie
  • Nazwa ukończonej szkoły średniej oraz rok jej ukończenia
  • Ukończone studia – jeśli dotyczy

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt) zostaną zaproszeni są do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus. Wyniki – 28.09.2021

Etap drugi:
 29.09.2021
Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem przeprowadzonej drogą online, połączonej z prezentacją prac nadesłanych podczas rejestracji.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a. za prezentację prac – do 20 punktów,
b.za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni dostępny w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA: 30.09.2021

Po zakończeniu sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie do 4.10.2021 w Dziekanacie STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – budynek C, pok. 404 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • kserokopię świadectwa dojrzałości (matura) + oryginał lub odpis do wglądu
  • wydrukowana Karta kandydata 

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA:

po weryfikacji dostarczonych dokumentów status w panelu kandydata zostanie zmieniony na PRZYJĘTY

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).