WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Szanowne Kandydatki i Szanowni Kandydaci,

uprzejmie informujemy, że 14.05.2020 Senat UAP uchwalił w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju, nowy regulamin przeprowadzania sprawdzianów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne, niestacjonarne oraz podyplomowe na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (UAP) na rok akademicki 2020/21.

Nowy regulamin determinowany jest przede wszystkim kwestią ochrony zdrowia, Waszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa uczelnianych komisji. Sprawdzian kwalifikacyjny w całości zostanie przeprowadzony za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych;

  • Kandydat zobowiązany jest do wgrania w IRK w systemie e-dziekanat Akademus wymaganych dokumentów (np. portfolio, list motywacyjny itp.) w pliku PDF o łącznej objętości nieprzekraczającej 100 Mb, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych dla sprawdzianu kwalifikacyjnego na określony kierunek (w przypadku filmu przekraczającego wskazaną objętość istnieje możliwość zamieszczenia linku do strony www, gdzie film został umieszczony). Szczegółowe informacje dotyczące zawartości portfolio znajdują się na podstronach danych kierunków https://uap.edu.pl/rekrutacja-2020/
  • Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku, gdy rozmowa kwalifikacyjna została w ogóle przewidziana) zobowiązani są do zapewnienia sobie, we wskazanym terminie sprawdzianu, warunków technicznych umożliwiających wideo- i audio-połączenie za pośrednictwem aplikacji Google Meet. Link do spotkania online udostępniony zostanie przez system e-dziekanat Akademus.
  • Przystąpienie do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z oświadczeniem przez Kandydata, że jest on autorem udostępnionych Komisji i prezentowanych przed Komisją prac oraz, że nie naruszają one żadnych praw osób trzecich.
  • Kandydat zakwalifikowany do II etapu rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna) zobowiązany jest przed przystąpieniem do rozmowy okazać Komisji (do kamery) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość.
  • UAP nie wyraża zgody na nagrywanie przez Kandydata przebiegu sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów kwalifikacyjnych dla studiów w trybie stacjonarnym

Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów kwalifikacyjnych dla studiów w trybie niestacjonarnym


UWAGA: 

Kandydat na studia I stopnia albo jednolite magisterskie, który zdaje maturę w roku przeprowadzania rekrutacji, może być dopuszczony do egzaminu bez rejestracji skanu świadectwa dojrzałości, o ile nie zostało ono jeszcze wydane. Kopia (z przedstawionym do stwierdzenia zgodności z oryginałem) świadectwa maturalnego powinna być przedłożona w
terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.
Kandydat na studia drugiego stopnia, który kończy studia pierwszego stopnia (lub studia jednolite
magisterskie) w tym samym roku, może być dopuszczony do egzaminu bez rejestracji skanu
dyplomu oraz suplementu dotyczących studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich), o ile nie
zostały one jeszcze wydane. Kopia (z przedstawionym do stwierdzenia zgodności z oryginałem)
dyplomu i suplementu powinna być przedłożona w terminie wskazanym w terminarzu.

Nie bez znaczenia pozostaje rozwój obecnej pandemii oraz odpowiednie rozporządzenia i zalecenia władz centralnych (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na rekrutacja@uap.edu.pl

Znamy ramy czasowe sprawdzianów kwalifikacyjnych!!!

Egzaminy wstępne na rok akademicki 2020/2021 odbędą się w następujących terminach:

1. na studia stacjonarne I stopnia, niestacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie (z wyjątkiem kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki) w dniach od 01.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r., przy czym rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą po 05.07.2020 r.

2. na studia stacjonarne I stopnia – kierunek Kuratorstwo i Teorie Sztuki – 21.09.2020

3. na studia niestacjonarne I stopnia (ewentualny II nabór) w dniach od 15.09.2020 r. do dnia 22.09.2020 r.

4. na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w dniach od 21.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.

Życzymy zdrowia i powodzenia!

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w UAP