Dziekan:

dr hab. Karolina Komasa, prof. nadzw. UAP
środa 12.30 – 14.00, rzezba.dziekan@uap.edu.pl

Prodziekan:

dr Rafał Kotwis, ad.
środa 12.30 – 14.00, rzezba.prodziekan@uap.edu.pl

Kierownik Katedry Rzeźby
dr Igor Mikoda, ad.

Kierownik Katedry Działań Przestrzennych
prof. dr Janusz Bałdyga, prof. zw. UAP


Dziekanat

Małgorzata Stempniewicz
Budynek C, pok. 402, wtorek – piątek, 10.00–12.00
tel. 61 853 00 18 w. 125
malgorzata.stempniewicz@uap.edu.pl


www.wridp.pl


PRZEDMIOTY / POZOSTALI PRACOWNICY

dr hab. Robert Bartel – Psychofizjologia widzenia
dr hab. Andrzej Rozwadowski – Historia rzeźby
dr hab. Zbigniew Taszycki – Psychofizjologia widzenia
dr Rafał Górczyński – Wystawiennictwo rzeźby. Rzeźba w odmiennych kontekstach przestrzennych
dr Rafał Kotwis – Techniki komputerowe w rzeźbie
mgr Jarosław Lebiedź, labor. – Podstawy rekonstrukcji i kopii rzeźby z elementami konserwacji
dr Igor Mikoda, ad. – Rysunek anatomiczny
dr Igor Mikoda, ad. – Podstawy obrazowania cyfrowego
dr Dawid Szafrański, ad. – Podstawy obrazowania cyfrowego

KONSULTANCI, PROFESOROWIE-EMERYCI
prof. dr hab. Józef Petruk, prof. zw. UAPCHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych wyrósł z tradycji założonej w 1919 r. Poznańskiej Szkoły Zdobniczej, w której to szkole rzeźba była głównym kierunkiem kształcenia. Po wojnie, dzięki takim pedagogom jak profesorowie: Jacek Puget, Bazyli Wójtowicz, Magdalena Więcek-Wnukowa oraz Józef Kopczyński, Wydział wykształcił elitę polskiej rzeźby – praktyków i nową kadrę pedagogów, rozwijających myślenie o sztuce w kontekście rzeźby w sposób wyjątkowy, gdyż w wymiarze międzynarodowym.
Od roku 2005 skala obszaru działań artystycznych na Wydziale rozrosła się do tego stopnia, iż wprowadzono nową nazwę, uwzględniającą aktywności twórcze obecne w Uczelni. Nadal funkcjonują pracownie działające w klasycznym obszarze rzeźby, obejmujące przede wszystkim studia z natury, różne techniki rzeźbiarskie od pełnej rzeźby, poprzez relief, aż po medalierstwo, a także pracę w podstawowych materiałach rzeźbiarskich (gips, metal, drewno, kamień, ceramika, żywice) oraz technologie odlewu na mułek, na wosk tracony, pracę z narzutu, a w obrębie ceramiki pełną skalę technologii od formowania, odlewania, po szkliwienie, uwzględniając techniki eksperymentalne.

               Dyplomy magisterskie 2018

Jednocześnie rozwijają się pracownie, penetrujące nowe obszary działań przestrzennych i myślenia rzeźbiarskiego, operujące nowymi tworzywami i technikami (np. cyfrowymi), jak również działania performatywne,  efemeryczne i interdyscyplinarne anektujące wartości dotychczasowo przypisywane innym dziedzinom sztuki, tj. malarstwo, tkanina, teatr, film, fotografia z holografią włącznie


Obecnie Wydział rozpoczął pracę w nowym budynku, w którym uzyskał nowoczesne przestrzenie przeznaczone do pracy, uzupełnione o atrakcyjną ofertę parku technologicznego. Poszerza także obszar obecnej aktywności m.in. przez utworzenie studiów doktoranckich na kierunku rzeźba.
Rozbudowa potencjału kadry naukowej i elastyczność w pracy pedagogicznej mają na celu uatrakcyjnienie oferty kształcenia, kontynuację tradycji wysokiego poziomu artystycznego i uczynienie Wydziału interesującym miejscem dla współczesnego, otwartego na świat artysty.

Koło Naukowe Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych

Opis:
Celem Koła jest aktywizacja działań studentów wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz innych wydziałów UAP w obszarze szeroko rozumianej rzeźby. Chcemy umożliwić rozwój badań studenckich związanych z ww. dyscypliną, upowszechnianiem jej i promocją działań studentów. Koło zakłada również poszerzanie wiedzy i doświadczeń w zakresie sztuk plastycznych poprzez warsztaty, wystawy, konferencje i inne.
Siedzibą Koła jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 60-697 Poznań 9, Al. Marcinkowskiego 29, oddział ul. Golęcińska 9 (budynek F).

Opiekun:
dr hab. Karolina Komasa, prof. nadzw. UAP

Zarząd:
Anna Stawska – przewodnicząca
Dawid Puszyński –  wiceprzewodniczący
Jędrzej Hofman – skarbnik

Kontakt:
kolo.wridp@uap.edu.pl
adres www:
http://wridp.pl/kolo-naukowe-wridp/

Przedmioty

 • Nowe Technologie w Sztuce
  prowadzący: dr Tomasz Drewicz, ad.
  miejsce: budynek C, sala 08
  kontakt: tomasz.drewicz@uap.edu.pl
  opis:
  Zajęcia prowadzone są metodą seminaryjną i warsztatową – poprzez wspólne prezentacje i pokazy opracowywanych zagadnień oraz wizyty studyjne u partnerów zewnętrznych. W zależności od potrzeb program przedmiotu będzie się uaktualniał i dostosowywał do bieżących trendów i możliwości technologicznych. Ważnym aspektem kształcenia są zajęcia praktyczne z zakresu wykorzystywania istniejącej na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych aparatury (bezzałogowe statki powietrzne  – DRONY, drukarki 3D i inne), oraz prace terenowe i plenery tematyczne.
  godziny i dni otwarcia: zgodnie z planem zajęć

 • Psychofizjologia widzenia
  prowadzący: dr hab. Robert Bartel, prof. nadzw. UAP
  miejsce: budynek E, ul. Wolnica, sale: 12, 13, 31.
  kontakt: robert.bartel@uap.edu.pl
  strona www: http://www.robertbartel.com  
  facebook: Robert Bartel
  opis:
  Wykłady mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi fizjologii i psychologii człowieka w procesie spostrzegania oraz ich znaczeniu dla odbioru i konstruowania przekazu wizualnego. Zasadniczym celem jest uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy niezbędnej dla realizacji zadań związanych z efektywnym przygotowywaniem komunikatów medialnych z uwzględnieniem aspektów procesów recepcji, specyfiki tematu, postaw odbiorcy i wartości artystycznych przekazu.
  godziny i dni otwarcia:
  środy w godz. 13.00-14.30
  czwartki w godz. 15.15-18.30
  piątki w godz. 17.00-18.30

 • Techniki Komputerowe w Rzeźbie
  prowadzący: dr Rafał Kotwis, ad.
  miejsce: budynek B, sale: 211, 212
  kontakt: rafalkotwis@uap.edu.pl
  opis:
  Koncept stworzenia przedmiotu związanego z technikami komputerowymi wspomagającymi  współczesnego rzeźbiarza jest wynikiem obserwacji istniejącej sytuacji w świecie sztuki jak i chęcią stworzenia nowych możliwości studentom. Oprócz klasycznego kształcenia w takich materiałach jak kamień brąz czy ceramika należy otworzyć się na możliwości, które drzemią w świecie kodu binarnego. Komputer staje się podstawowym narzędziem w budowaniu przestrzeni tak samo jak dłuto czy narzędzia do modelowania w glinie. Podstawowy program przedmiotu zorientowany jest głownie na poznawanie nowych technik związanych z komputerowym wspomaganiem przyszłego twórcy (rzeźbiarza). Zapoznanie się z programami graficznymi do tworzenia obiektów 3d oraz umiejętnym wykorzystaniem tej wiedzy dla własnych wypowiedzi artystycznych. Celem jest nauka samodzielnego poruszania się w wybranych programach 3D: 3ds max, zbrush – nauka modelowania, teksturowania i renderowania. Przedmiot opiera  się głównie na wykładach i ćwiczeniach.
  godziny i dni otwarcia:
  Studia licencjackie: czwartek, 14.30 – 16.00
  Studia magisterskie: piątek, 14.30 – 16.00
  Studia doktoranckie: sobota, 8.00 – 10.30 (zjazd)

 • Materiałoznawstwo i Techniki Rzeźbiarskie
  prowadzący: dr Marcin Radziejewski, st. wykł.
  laborant: mgr Martyna Pająk
  laborant: mgr Monika Słomczyńska
  miejsce: Warsztaty UAP w budynku A – przedmiot ze względu na swój charakter i ćwiczenia wykonywane w pomieszczeniach warsztatowych UAP nie posiada przypisanego jednego konkretnego pomieszczenia.
  kontakt: strona facebook Techniki Rzeźbiarskie i Materiałoznawstwo
  opis:
  Przyszły twórca powinien wprawnie posługiwać się zróżnicowanym warsztatem środków wyrazu. Znajomość technik rzeźbiarskich jest niezbędna do samodzielnego realizowania swojej twórczości, dlatego też zajęcia dotyczące technik rzeźbiarskich są skierowane głównie do studentów I i II roku, którzy to stawiają swe pierwsze kroki w dziedzinie rzeźby. Zajęcia te mają ułatwić i pomóc studentom w realizowaniu programów pracowni rzeźbiarskich, w jakich się aktualnie znajdują jak też w realizowaniu swojej indywidualnej drogi artystycznej. Przedmiot ten ma też za zadanie pokazać możliwości i ograniczenia nowych alternatywnych materiałów, współcześnie używanych w kreowaniu przestrzeni rzeźbiarskiej. Różnego rodzaju pokazy i demonstracje możliwości zastosowań i własności fizycznych danego materiału mają dać studentowi pojęcie, jakimi możliwościami realizacyjnymi może dysponować a co za tym idzie jak odważne i skomplikowane pomysły może zrealizować.
  Program nauczania Technik Rzeźbiarskich na wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych skierowany jest przede wszystkim do studentów I, II i III roku studiów tego wydziału. Program obejmuje cykl kształcenia I i II roku, przez dwa semestry w wymiarze 2 godzin tygodniowo łącznie 120 godzin oraz I semestru dla studentów III roku Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych. Realizowany program obejmuje zagadnienia dotyczące niezbędnego warsztatu i współcześnie stosowanych technik rzeźbiarskich. Studenci zapoznają się z podstawowymi tworzywami rzeźbiarskimi, oraz technikami i materiałami „nowych mediów”, poznają możliwości i ograniczenia wykonawcze właściwe dla możliwie wielu tworzyw i technik.

STUDIA DOKTORANCKIE – STACJONARNE
Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Raba, prof. zw. UAP

Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych prowadzi:
3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku rzeźba,
2-letnie studia drugiego stopnia na kierunku rzeźba,
3-letnie studia trzeciego stopnia (doktoranckie).