Dziekan:

dr hab. Karolina Komasa, prof. nadzw. UAP
środa 13.00 – 14.00, rzezba.dziekan@uap.edu.pl

Prodziekan:

dr Rafał Kotwis, ad.
środa 13.00 – 14.00, rzezba.prodziekan@uap.edu.pl

Kierownik Katedry Rzeźby
dr Igor Mikoda, ad.

Kierownik Katedry Działań Przestrzennych
prof. dr Janusz Bałdyga, prof. zw. UAP


Biuro Dziekana

Budynek C, pok. 302,
wtorek – piątek 10.00 – 13.00
Asystentka Dziekana: Bogusława Durejko
tel. 61 853 00 18 w. 109
boguslawa.durejko@uap.edu.plCHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych wyrósł z tradycji założonej w 1919 r. Poznańskiej Szkoły Zdobniczej, w której to szkole rzeźba była głównym kierunkiem kształcenia. Po wojnie, dzięki takim pedagogom jak profesorowie: Jacek Puget, Bazyli Wójtowicz, Magdalena Więcek-Wnukowa oraz Józef Kopczyński, Wydział wykształcił elitę polskiej rzeźby – praktyków i nową kadrę pedagogów, rozwijających myślenie o sztuce w kontekście rzeźby w sposób wyjątkowy, gdyż w wymiarze międzynarodowym.
Od roku 2005 skala obszaru działań artystycznych na Wydziale rozrosła się do tego stopnia, iż wprowadzono nową nazwę, uwzględniającą aktywności twórcze obecne w Uczelni. Nadal funkcjonują pracownie działające w klasycznym obszarze rzeźby, obejmujące przede wszystkim studia z natury, różne techniki rzeźbiarskie od pełnej rzeźby, poprzez relief, aż po medalierstwo, a także pracę w podstawowych materiałach rzeźbiarskich (gips, metal, drewno, kamień, ceramika, żywice) oraz technologie odlewu na mułek, na wosk tracony, pracę z narzutu, a w obrębie ceramiki pełną skalę technologii od formowania, odlewania, po szkliwienie, uwzględniając techniki eksperymentalne.
Jednocześnie rozwijają się pracownie, penetrujące nowe obszary działań przestrzennych i myślenia rzeźbiarskiego, operujące nowymi tworzywami i technikami (np. cyfrowymi), jak również działania performatywne, efemeryczne i interdyscyplinarne anektujące wartości dotychczasowo przypisywane innym dziedzinom sztuki, tj. malarstwo, tkanina, teatr, film, fotografia z holografią włącznie.
Obecnie Wydział rozpoczął pracę w nowym budynku, w którym uzyskał nowoczesne przestrzenie przeznaczone do pracy, uzupełnione o atrakcyjną ofertę parku technologicznego. Poszerza także obszar obecnej aktywności m.in. przez utworzenie studiów doktoranckich na kierunku rzeźba.
Rozbudowa potencjału kadry naukowej i elastyczność w pracy pedagogicznej mają na celu uatrakcyjnienie oferty kształcenia, kontynuację tradycji wysokiego poziomu artystycznego i uczynienie Wydziału interesującym miejscem dla współczesnego, otwartego na świat artysty.

ROZWIN

Koło Naukowe Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych

Opis:
Celem Koła jest aktywizacja działań studentów wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz innych wydziałów UAP w obszarze szeroko rozumianej rzeźby. Chcemy umożliwić rozwój badań studenckich związanych z ww. dyscypliną, upowszechnianiem jej i promocją działań studentów. Koło zakłada również poszerzanie wiedzy i doświadczeń w zakresie sztuk plastycznych poprzez warsztaty, wystawy, konferencje i inne.
Siedzibą Koła jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 60-697 Poznań 9, Al. Marcinkowskiego 29, oddział ul. Golęcińska 9 (budynek F).

Opiekun:
dr hab. Karolina Komasa, prof. nadzw. UAP

Zarząd:
Anna Stawska – przewodnicząca
Dawid Puszyński –  wiceprzewodniczący
Jędrzej Hofman – skarbnik

Kontakt:
kolo.wridp@uap.edu.pl
adres www:
http://wridp.pl/kolo-naukowe-wridp/

ROZWIN

Przedmioty

 • Nowe Technologie w Sztuce
  prowadzący: dr Tomasz Drewicz, ad.
  miejsce: budynek C, sala 08
  kontakt t.drewicz@gmail.com
  opis:
  Zajęcia prowadzone są metodą seminaryjną i warsztatową – poprzez wspólne prezentacje i pokazy opracowywanych zagadnień oraz wizyty studyjne u partnerów zewnętrznych. W zależności od potrzeb program przedmiotu będzie się uaktualniał i dostosowywał do bieżących trendów i możliwości technologicznych. Ważnym aspektem kształcenia są zajęcia praktyczne z zakresu wykorzystywania istniejącej na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych aparatury (bezzałogowe statki powietrzne  – DRONY, drukarki 3D i inne), oraz prace terenowe i plenery tematyczne.
  godziny i dni otwarcia: zgodnie z planem zajęć

 • Psychofizjologia widzenia
  prowadzący: dr hab. Robert Bartel, prof. nadzw. UAP
  miejsce: budynek E, ul. Wolnica, sale: 12, 13, 31.
  kontakt: robertart@op.pl
  strona www: http://www.robertbartel.com  
  facebook: Robert Bartel
  opis:
  Wykłady mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi fizjologii i psychologii człowieka w procesie spostrzegania oraz ich znaczeniu dla odbioru i konstruowania przekazu wizualnego. Zasadniczym celem jest uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy niezbędnej dla realizacji zadań związanych z efektywnym przygotowywaniem komunikatów medialnych z uwzględnieniem aspektów procesów recepcji, specyfiki tematu, postaw odbiorcy i wartości artystycznych przekazu.
  godziny i dni otwarcia:
  środy w godz. 13.00-14.30
  czwartki w godz. 15.15-18.30
  piątki w godz. 17.00-18.30

 • Techniki Komputerowe w Rzeźbie
  prowadzący: dr Rafał Kotwis, ad.
  miejsce: budynek B, sale: 211, 212
  kontakt: rafalkotwis@uap.edu.pl
  opis:
  Koncept stworzenia przedmiotu związanego z technikami komputerowymi wspomagającymi  współczesnego rzeźbiarza jest wynikiem obserwacji istniejącej sytuacji w świecie sztuki jak i chęcią stworzenia nowych możliwości studentom. Oprócz klasycznego kształcenia w takich materiałach jak kamień brąz czy ceramika należy otworzyć się na możliwości, które drzemią w świecie kodu binarnego. Komputer staje się podstawowym narzędziem w budowaniu przestrzeni tak samo jak dłuto czy narzędzia do modelowania w glinie. Podstawowy program przedmiotu zorientowany jest głownie na poznawanie nowych technik związanych z komputerowym wspomaganiem przyszłego twórcy (rzeźbiarza). Zapoznanie się z programami graficznymi do tworzenia obiektów 3d oraz umiejętnym wykorzystaniem tej wiedzy dla własnych wypowiedzi artystycznych. Celem jest nauka samodzielnego poruszania się w wybranych programach 3D: 3ds max, zbrush – nauka modelowania, teksturowania i renderowania. Przedmiot opiera  się głównie na wykładach i ćwiczeniach.
  godziny i dni otwarcia:
  Studia licencjackie: czwartek, 14.30 – 16.00
  Studia magisterskie: piątek, 14.30 – 16.00
  Studia doktoranckie: sobota, 8.00 – 10.30 (zjazd)

 • Materiałoznawstwo i Techniki Rzeźbiarskie
  prowadzący: dr Marcin Radziejewski, st. wykł.
  laborant: mgr Martyna Pająk
  laborant: mgr Monika Słomczyńska
  miejsce: Warsztaty UAP w budynku A – przedmiot ze względu na swój charakter i ćwiczenia wykonywane w pomieszczeniach warsztatowych UAP nie posiada przypisanego jednego konkretnego pomieszczenia.
  kontakt: strona facebook Techniki Rzeźbiarskie i Materiałoznawstwo
  opis:
  Przyszły twórca powinien wprawnie posługiwać się zróżnicowanym warsztatem środków wyrazu. Znajomość technik rzeźbiarskich jest niezbędna do samodzielnego realizowania swojej twórczości, dlatego też zajęcia dotyczące technik rzeźbiarskich są skierowane głównie do studentów I i II roku, którzy to stawiają swe pierwsze kroki w dziedzinie rzeźby. Zajęcia te mają ułatwić i pomóc studentom w realizowaniu programów pracowni rzeźbiarskich, w jakich się aktualnie znajdują jak też w realizowaniu swojej indywidualnej drogi artystycznej. Przedmiot ten ma też za zadanie pokazać możliwości i ograniczenia nowych alternatywnych materiałów, współcześnie używanych w kreowaniu przestrzeni rzeźbiarskiej. Różnego rodzaju pokazy i demonstracje możliwości zastosowań i własności fizycznych danego materiału mają dać studentowi pojęcie, jakimi możliwościami realizacyjnymi może dysponować a co za tym idzie jak odważne i skomplikowane pomysły może zrealizować.
  Program nauczania Technik Rzeźbiarskich na wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych skierowany jest przede wszystkim do studentów I, II i III roku studiów tego wydziału. Program obejmuje cykl kształcenia I i II roku, przez dwa semestry w wymiarze 2 godzin tygodniowo łącznie 120 godzin oraz I semestru dla studentów III roku Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych. Realizowany program obejmuje zagadnienia dotyczące niezbędnego warsztatu i współcześnie stosowanych technik rzeźbiarskich. Studenci zapoznają się z podstawowymi tworzywami rzeźbiarskimi, oraz technikami i materiałami „nowych mediów”, poznają możliwości i ograniczenia wykonawcze właściwe dla możliwie wielu tworzyw i technik.

ROZWIN

Warsztaty

 • Warsztat Ceramiczny
  kierownik: dr Wojciech Tężycki, lab.
  opis:
  Na wyposażeniu warsztatu są piece ceramiczne, koło garncarskie, sprzęt niezbędny do realizacji w materiałach takich jak gliny ceramiczne, szkliwa, angoby, szkło itp.

 • Warsztat Technik Tkackich
  kierownik: mgr Agnieszka Zaprzalska, lab.
  kontakt: zaprzalska.a@o2 
  strona na Facebooku: https://www.facebook.com/xpracowniarzezby/
  opis:
  Warsztat Technik Tkackich oferuje studentom możliwości rozwoju umiejętności warsztatowych, pogłębienie ich wiedzy teoretycznej i praktycznej, zapoznanie z nowymi technikami tkackimi i pokrewnymi im technikami  artystycznymi. Poznanie nowych rozwiązań technologicznych umożliwi realizowanie zamierzeń artystycznych z większą świadomością i znajomością tematu, otworzy drogę do tworzenia projektów i realizacji wykraczających poza ramy tradycyjnie przypisywane tkaninie artystycznej. Daje to również możliwość uniknięcia błędów technicznych, a także możliwość pełnego wykorzystania znanych już technik i przekształcenia ich w innowacyjne rozwiązania zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami studenta. W programie Warsztatu Technik Tkackich znajdą się m.in. następujące zagadnienia:
  zapoznanie z różnymi technikami (gobelinowa, dywanowa, sumakowa, pętelkowa), węzłami i splotami tkackimi wprowadzenie do materiałoznawstwa
  ćwiczenia z zakresu tkaniny dywanowej (typ turecki i perski), kilimu grzebyczkowego, sumaku
  zaprezentowanie technik mieszanych
  tkanina z zastosowaniem materiałów naturalnych (trawa, trzcina, łodygi, cienkie listewki drewna, włókna roślinne, wiklina naturalna i papierowa, etc)
  tkanina łączona  z haftem (sumak)
  między obrazem a obiektem – tkanina przestrzenna
  filc – zapoznanie z techniką filcowania (na mokro i na sucho) form płaskich i przestrzennych
  patchwork – także bez użycia igły
  haft, makrama i frywolitka – tradycyjne techniki jako inspiracja do nowych twórczych rozwiązań
  papier-mâché.
  godziny i dni otwarcia:
  środa-piątek, 9:30 – 14:30

 • Zakład Technik Realizacyjnych
  kierownik: dr Marcin Radziejewski, st. wykł.
  laborant: mgr Martyna Pająk
  laborant: mgr Monika Słomczyńska
  kontakt: marcin.radziejewski@uap.edu.pl
  facebook: Techniki Rzeźbiarskie i Materiałoznawstwo
  opis:
  Warsztaty technologiczne UAP są zapleczem służącym realizacji prac studentów w rozmaitych materiałach rzeźbiarskich. Studenci mogą pod opieką fachowców w danych dziedzinach technologicznych wykonywać mniej lub bardziej skomplikowane kompozycje. Szeroki wachlarz materiałów oferowanych w poszczególnych warsztatach pozwala na uzyskanie wysokiej jakości technologicznej prac rzeźbiarskich.
  Warsztaty są dostępne dla wszystkich studentów i pracowników UA Poznań. Realizowanie prac studentów odbywa się po zatwierdzeniu projektu przez Profesora prowadzącego pracownię, przygotowanie i pracę nad projektem nadzoruje prowadzący dany warsztat.

 • Stanowisko do obróbki kamienia i drewna
  kierownik: prof. Kazimierz Raba
  asystent: mgr Łukasz Gruszczyński
  laborant: mgr Jarosław Lebiedź
  kontakt: marcin.radziejewski@uap.edu.pl / l_gruszczynski@wp.pl
  opis:
  Stanowisko jest udostępnione dla wszystkich wydziałów. Studenci mają możliwość korzystania z pracowni i dostępnych materiałów, po wcześniejszym zatwierdzeniu projektu przez profesora prowadzącego pracownię merytoryczną. Na wyposażeniu sali dostępne są wszelkie niezbędne narzędzia do obróbki kamienia i drewna.

 • Warsztat Obróbki Metalu
  Laborant: Leonard Wojnarowski
  Jan Wąsik
  kontakt: marcin.radziejewski@uap.edu.pl
  opis:
  Warsztat jest do dyspozycji wszystkich studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Studenci po uprzednim zatwierdzeniu projektów w pracowniach mogą realizować prace z pomocą wykwalifikowanej kadry. Warsztat dysponuję dużym spektrum możliwości realizacyjnych dotyczących wszelkiego rodzaju pracy z metalami takimi jak stal oraz metale kolorowe. Cięcie za pomocą plazmy, spawanie typu TIG/MIG/MAG aż po różnego rodzaju obróbkę metalu.

 • Warsztat Odlewniczy
  kierownik: mgr Jarosław Lebiedź
  kontakt: marcin.radziejewski@uap.edu.pl / jareklebedz@wp.pl
  opis:
  Warsztat odlewniczy wykonuje odlewy prac w technikach „wosku traconego” i „form mułkowych” w metalach kolorowych (mosiądz, brąz, aluminium itp.). Odlewnia dysponuje piecami oporowymi do wypału form szamotowych i do topienia metalu.

 • Warsztat Tworzyw Sztucznych
  kierownik: dr Marcin Radziejewski, st. wykł.
  Laborant: mgr Martyna Pająk
  Laborant: mgr Monika Słomczyńska
  kontakt: marcin.radziejewski@uap.edu.pl
  facebook: Techniki Rzeźbiarskie i Materiałoznawstwo
  opis:
  Tworzywa sztuczne to jedna z większych innowacji naszych czasów, która nie ominęła także dziedziny sztuki. Lekkość a przy tym niezwykła trwałość i możliwość niemal dowolnego kształtowania sprawia, że współczesny twórca nie może przejść obok takich możliwości obojętnie. Dzięki swym możliwościom tworzywa sztuczne otwierają nowe horyzonty realizacyjne często niemożliwe do wykonania w tzw. materiałach tradycyjnych. Lecz celem warsztatu tworzyw sztucznych nie jest wypieranie materiałów takich jak metal, kamień, drewno itp. ale dodanie do tej palety grupy materiałów dających mnóstwo nowych możliwości. Do grupy tych materiałów należą przede wszystkim wszelkiego rodzaju żywice, sylikony oraz cała gama chemii zmieniająca właściwości tych tworzyw oraz ułatwiająca pracę z nimi. Zadaniem warsztatu jest przede wszystkim: zapoznanie studenta z tymi materiałami, podstawowymi technikami ich przetwórstwa w praktyce, sposobem właściwego ich doboru do potrzeb, oraz danie możliwości bezpiecznej pracy poprzez odpowiednie pomieszczenie. Warsztaty wspomagają realizację prac od rzeźbiarskich aż po różnego rodzaju modele i prototypy form przemysłowych wykorzystując między innymi techniki przetwórstwa żywic poliestrowych, epoksydowych i poliuretanowych, różnego rodzaju systemy utwardzające wypełniające i rozdzielcze w formach sztywnych lub elastycznych.

ROZWIN

Mistrz i uczeń, czyli konsultanci na studiach II stopnia

Studia II stopnia odbywają się w formule konsultacji.

Konsultacje odbywają się minimum 3-krotnie w semestrze z każdym z konsultantów (9 konsultacji na semestr).
Student prowadzi dziennik konsultacji.
Konsultanta można zmienić tylko na I roku.
Limit dla jednego konsultanta – 5 studentów.
Konsultanci Główni wystawiają ocenę co semestr i dokonują wpisu do indeksu.

Student I roku studiów wybiera trzech Konsultantów Głównych:
I Konsultant Główny – (konsultant wiodący) spośród wszystkich konsultantów wydziału,
II Konsultant Główny – spośród konsultantów o innej specjalności,
III Konsultant Główny – z Katedry Rysunku,
Konsultanta Pomocniczego (nieobowiązkowo) – z wybranej dyscypliny artystycznej lub projektowej.
I Konsultant Główny jest konsultantem wiodącym.

Student II roku wybiera:
I Konsultanta Głównego – promotora,
II Konsultanta Głównego – o innej specjalności,
Konsultanta Pomocniczego (nieobowiązkowo) – z wybranej dyscypliny artystycznej lub projektowej.
Studenci II roku wybierają jedną z dwóch specjalności poprzez wybór Promotora.

Lista konsultantów WRiDP:

 • Katedra Rzeźby – specjalność „Obiekt artystyczny i otoczenie”:
  prof. dr hab. Danuta Mączak, prof. zw. UAP
  prof. dr hab. Wiesław Koronowski, prof. zw. UAP
  dr hab. Karolina Komasa, prof. nadzw. UAP
  prof. dr hab. Wiesław Napierała, prof. zw. UAP
  prof. dr hab. Sławomir Kuszczak, prof. zw. UAP
  profesor senior – prof. dr hab. Józef Petruk, prof. zw. UAP (jako konsultant główny za zgodą Rady Wydziału; jako konsultant pomocniczy za zgodą Rady Wydziału)
 • Katedra Działań Przestrzennych – specjalność „Działania przestrzenne”:
  prof. dr hab. Andrzej Banachowicz, prof. zw. UAP
  prof. dr hab. Marcin Berdyszak, prof. zw. UAP
  prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. zw. UAP
  prof. dr hab. Kazimierz Raba, prof. zw. UAP
  prof. dr hab. Sławomir Brzoska, prof. zw. UAP
  prof. dr Janusz Bałdyga, prof. zw. UAP
  dr hab. Paweł Kiełpiński, prof. nadzw. UAP
  dr Jarosław Bogucki, ad. (za zgodą Rady Wydziału)
  dr hab. Robert Bartel, prof. nadzw. UAP (jako konsultant pomocniczy)
 • Lista konsultantów z Katedry Rysunku (dla studentów I roku):
  prof. dr hab. J. Hejnowicz, prof. zw. UAP
  prof. dr hab. J. Imielska, prof. zw. UAP
  prof. dr hab. G. Keczmerski, prof. zw. UAP
  prof. dr hab. H. Łuczak, prof. zw. UAP
  prof. dr hab. J. Strzelecki, prof. zw. UAP
  prof. dr hab. Z. Szot, prof. zw. UAP
  prof. dr hab. B. Wojtasiak, prof. zw. UAP
  prof. dr hab. A. Załecki, prof. zw. UAP
  dr hab. T. Bukowski, prof. nadzw. UAP
  dr hab. K. Kujawska-Murphy, prof. nadzw. UAP
  dr hab. M. Poliński, prof. nadzw. UAP
  p. o. dr hab. Maciej Przybylski, prof. nadzw. UAP
  dr hab. W. Radziwiłowicz, prof. nadzw. UAP
  dr hab. A. Tyczyńska, prof. nadzw. UAP