Katedra Teorii Sztuki i Filozofii_14_Metodyka plastyki

Nazwa przedmiotu

Metodyka plastyki

Wykładowca

mgr Elżbieta Witkiewicz

Sala

Informacja na rozkładzie zajęć

Ogólna formuła przedmiotu

Wykłady, ćwiczenia.

Typ przedmiotu

Obowiązkowy specjalność pedagogika sztuki

Poziom przedmiotu

Podstawowy, średniozaawansowany

Rok studiów

II rok,  st. pierwszego  st., Edukacja artystyczna w zakresie  sztuk plastycznych,

Liczba punktów ECTS

Informacja na planie

Efekty kształcenia ( ogólne)

Wiedza i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej.

Wiedza i umiejętności z zakresu metodyki nauczania plastyki na różnych etapach edukacyjnych poparte doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu. 

Wymagania wstępne

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na różnych etapach edukacyjnych.

Kompetencje  merytoryczne: znajomość materiału będącego treścią nauczania plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum – historia sztuki, zagadnienia dotyczące formy plastycznej, wiedza o dziedzinach sztuki i technikach plastycznych.

Treści merytoryczne przedmiotu

Podstawy dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

Proces nauczania – uczenia się. Sztuka a edukacja – wybrane koncepcje i teorie wychowania estetycznego. System oświaty – organizacja i funkcjonowanie.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz edukacji artystycznej na I, II i III etapie edukacyjnym  ( przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum).

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum.  Cele kształcenia, treści kształcenia, procedury osiągania celów, metody nauczania, organizacja procesu kształcenia i pracy uczniów, lekcja j jej budowa, środki dydaktyczne, zasady, metody i kryteria oceny osiągnięć ucznia. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej.

Spis zalecanych lektur

      Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994

      Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2004

      Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Kielce 2003

      Gołębniak B. (red.), Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002

      Jabłońska M., Sztuka jako przestrzeń edukacyjna, Wrocław 2011

      Lowenfeld V, Brittain W., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, Warszawa 1977

      Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002

      Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2012

      Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996

      Olczak M., Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę,  

      Kraków 2010

      Olczak M., Postawa twórcza, Gdynia 2011

      Popek S.(red.), Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych, Warszawa 1984

      Popek S. (red.), Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, Warszawa 1988

      Popek S., Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, Warszawa 1985

      Pankowska K. (red.), Sztuka i wychowanie, Warszawa 2010

      Stojak G., Świat wychowania przez sztuki piękne w polskiej szkole, Kraków 2007

      Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej,

      Poznań 2007

      Zalewska-Pawlak M., Rola sztuki w wychowaniu. Polska tradycja pedagogiczna, Łódź 2001

 

      oraz:

      Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Podstawa programowa

      z komentarzami. Tom 7.

      Programy nauczania przedmiotu plastyka w szkole podstawowej i gimnazjum oraz programy 

      zajęć artystycznych w gimnazjum.

Metody oceny

Podstawą oceny jest znajomość treści nauczania, obecność na zajęciach, aktywność oraz wykonanie zadań śródsemestralnych.

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną.

Język wykładowy

 Język polski