AKTUALNOŚCI

dr Ashraf S. Benyamin | O kulturze i sztuce Koptów

PLENER_SKOKI_2018

 

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY TRZECIEGO WIEKU (UATW), DZIAŁAJĄCY PRZY WYDZIALE EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ i KURATORSTWA, ZAPRASZA SENIORÓW I SENIORKI NA NOWY CYKL ZAJĘĆ, KTÓRY ROZPOCZNIE SIĘ W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU.
TUTAJ BĘDZIECIE PAŃSTWO MOGLI POGŁĘBIAĆ KONTAKT Z KULTURĄ ORAZ DOSKONALIĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNE. ZAJĘCIA W UATW SĄ DOBRYM SPOSOBEM WYKORZYSTANIA WOLNEGO CZASU, SŁUŻĄ ROZWOJOWI WASZYCH ZAINTERESOWAŃ ARTYSTYCZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ.

 Program i metody pracy UATW nastawione są na twórcze poznanie, aktywność, samodzielność oraz współpracę. Z pewnością każdy znajdzie tu coś ciekawego dla siebie!

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku, działający przy Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, prowadzi działalność edukacyjną i kulturową w ramach kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych nastawionych na kontakt z kulturą oraz pragnących doskonalić swoje umiejętności artystyczne, rozwój intelektualny i aktywność społeczną.

 Do naszych zadań należy:

 • wspomaganie kształcenia dorosłych;
 • zachowanie i zwiększenie intelektualnej sprawności słuchaczy oraz rozwój ich zainteresowań artystycznych;
 • przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna osób starszych;
 • prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach artystycznych oraz nauk o sztuce i kulturze.

 Cele te realizujemy poprzez:

 • wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauk o sztuce i kulturze, mające na celu poszerzenie wiedzy i zainteresowań słuchaczy (sekcja teoretyczna);
 • zajęcia praktyczne z zakresu sztuk wizualnych np. malarstwo, rysunek, ikonopisanie, fotografia, ceramika itp. (sekcja praktyczna);
 • inne formy zajęć (np. wspólne wyjścia na wystawy do galerii i muzeów, aktywność poza Uniwersytetem).
 • Program i metody pracy UATW nastawione są na twórcze poznanie, aktywność, samodzielność oraz współpracę. Zajęcia w ramach UATW prowadzić będą wykładowcy oraz warsztatowcy z wieloletnim doświadczeniem.
 1. Słuchaczem UATW może zostać każda osoba, która ukończyła pięćdziesiąty rok życia.
 2. Nabór do UATW odbywa się w trybie semestralnym (na semestr zimowy i letni).
 3. Przyjęcie do UATW odbywa się na wniosek zainteresowanego przy uwzględnieniu ustalonych limitów przyjęć.

Warunkiem przyjęcia do UATW jest złożenie w Sekretariacie UATW następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • kwestionariusz osobowy (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia słuchacza, PESEL, miejsce zamieszkania, wykształcenie, oświadczenie o zgodności danych),
 • deklarację wyboru zajęć, dowód wpłaty: opłata rekrutacyjna (dla nowych członków) i za udział w zajęciach danej sekcji;
 •  zdjęcia legitymacyjnego w wymiarach zbliżonych do formatu 3,5 cm x 4,5 cm

 O przyjęciu do UATW decyduje kolejność zgłoszeń.

Wstępne zapisy przyjmuje Kierownik UATW: Magdalena Kleszyńska  uatw@uap.edu.pl

 

 Zapisu na II SEMESTR można dokonać składając dokumenty w terminie do 31.01.2018:

– osobiście, w Sekretariacie UATW,
– przesyłając pocztą (decyduje data stempla).

 Opłata rekrutacyjna: 50 zł

 Opłaty należy uiszczać na konto UATW:

88 1020 4027 0000 1302 1425 6632 – konto w banku PKO

Al. Marcinkowskiego 29

60-967 Poznań

(w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko)

ROZWIN

Sekretariat UATW:

Plac Wielkopolski 9
Poznań 60–967
godziny urzędowania: piątek, w godz.14:30-16:00
pok. 401, budynek C
tel.: 61 853 00 18 w. 119

 

ROZWIN

Kwoty za sekcje:

Sekcja Ikonoposanie:

Semestr I 650 zł

Semestr II 650 zł

Sekcja Malarstwo:

Semestr I 140 zł

Semestr II 140 zł

Sekcja Rysunek:

Semestr I 180 zł

Semestr II 180 zł

Sekcja Fotografia:

Semestr I 387 zł

Semestr II 387 zł

Opis zajęć:

Semestr I

Semestr II

 


Uwaga: Materiały na sekcje Ikonopisanie zapewnia organizator. Materiały na pozostałe sekcje uczestnicy UATW zapewniają we własnym zakresie.


Zajęcia w danej sekcji zostaną uruchomione, pod warunkiem przyjęcia minimalnej dla danej sekcji liczby uczestników. Informacja o uruchomionych sekcjach zostanie przekazana uczestnikom przed terminem pierwszych zajęć (poszczególnych sekcji), zgodnie z Kalendarzem roku UATW.

Dokumenty: