UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY TRZECIEGO WIEKU (UATW), DZIAŁAJĄCY PRZY WYDZIALE EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ i KURATORSTWA, ZAPRASZA SENIORÓW I SENIORKI NA NOWY CYKL ZAJĘĆ, KTÓRY ROZPOCZNIE SIĘ W PAŹDZIERNIKU 2018 ROKU.

TUTAJ BĘDZIECIE PAŃSTWO MOGLI POGŁĘBIAĆ KONTAKT Z KULTURĄ ORAZ DOSKONALIĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNE. ZAJĘCIA W UATW SĄ DOBRYM SPOSOBEM WYKORZYSTANIA WOLNEGO CZASU, SŁUŻĄ ROZWOJOWI WASZYCH ZAINTERESOWAŃ ARTYSTYCZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ.

 Program i metody pracy UATW nastawione są na twórcze poznanie, aktywność, samodzielność oraz współpracę. Z pewnością każdy znajdzie tu coś ciekawego dla siebie!

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku, działający przy Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, prowadzi działalność edukacyjną i kulturową w ramach kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych nastawionych na kontakt z kulturą oraz pragnących doskonalić swoje umiejętności artystyczne, rozwój intelektualny i aktywność społeczną.

 Do naszych zadań należy:

 • wspomaganie kształcenia dorosłych;
 • zachowanie i zwiększenie intelektualnej sprawności słuchaczy oraz rozwój ich zainteresowań artystycznych;
 • przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna osób starszych;
 • prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach artystycznych oraz nauk o sztuce i kulturze.

 Cele te realizujemy poprzez:

 • wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauk o sztuce i kulturze, mające na celu poszerzenie wiedzy i zainteresowań słuchaczy (sekcja teoretyczna);
 • zajęcia praktyczne z zakresu sztuk wizualnych np. malarstwo, rysunek, ikonopisanie, fotografia, ceramika itp. (sekcja praktyczna);
 • inne formy zajęć (np. wspólne wyjścia na wystawy do galerii i muzeów, aktywność poza Uniwersytetem).
 • Program i metody pracy UATW nastawione są na twórcze poznanie, aktywność, samodzielność oraz współpracę. Zajęcia w ramach UATW prowadzić będą wykładowcy oraz warsztatowcy z wieloletnim doświadczeniem.
 1. Słuchaczem UATW może zostać każda osoba, która ukończyła pięćdziesiąty rok życia.
 2. Nabór do UATW odbywa się w trybie semestralnym (na semestr zimowy i letni).
 3. Przyjęcie do UATW odbywa się na wniosek zainteresowanego przy uwzględnieniu ustalonych limitów przyjęć.

Warunkiem przyjęcia do UATW jest złożenie w Sekretariacie UATW następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • kwestionariusz osobowy (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia słuchacza, PESEL, miejsce zamieszkania, wykształcenie, oświadczenie o zgodności danych),
 • deklarację wyboru zajęć,
 • dowód wpłaty: opłata rekrutacyjna (dla nowych członków),
 • zdjęcia legitymacyjnego w wymiarach zbliżonych do formatu 3,5 cm x 4,5 cm

 ZAPISY NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 O przyjęciu do UATW decyduje kolejność zgłoszeń.

 Wstępnego zapisu można dokonać wysyłając wiadomość na adres: uatw@uap.edu.pl

 Zapisu można dokonać składając dokumenty:
– osobiście w Sekretariacie UATW,
– przesyłając pocztą (decyduje data stempla).

 I SEMESTR (zimowy) termin składania dokumentów: do 30.09.2018
II SEMESTR (letni) termin składania dokumentów: do 31.01.2019

Jednorazowa opłata rekrutacyjna (dla nowych członków) – 50 zł.

OPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ NA KONTO UATW:

 88 1020 4027 0000 1302 1425 6632 – konto w banku PKO

 Al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań
(w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko)

ROZWIN

SEKRETARIAT

OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2018 r. SEKRETARIAT UATW BĘDZIE NIECZYNNY.
WSZYSTKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ WYSYŁAJĄC WIADOMOŚĆ E-MAIL, NA ADRES UATW@UAP.EDU.PL

 SEKRETARIAT UATW

Plac Wielkopolski 9
Poznań 61-746
pok. 401, budynek C

tel.: 61 853 00 18 w. 119


Kwoty za sekcje:

fotografia – 240 zł / semestr
ikonopisanie – 650 zł / semestr
malarstwo – 230 zł / semestr
rysunek – 230 zł / semestr
wykłady – 140 zł / semestr

Sekcja teoretyczna / wykłady mają formułę otwartą, bezpłatną dla Uczestników, którzy biorą udział w innych zajęciach prowadzonych w ramach UATW.
Płatna dla Słuchaczy, którzy będą uczestniczyć tylko w sekcji teoretycznej.


Opis zajęć:


Rozkład zajęć – semestr I i semestr II


Uwaga: Materiały na sekcje Ikonopisanie zapewnia organizator. Materiały na pozostałe sekcje uczestnicy UATW zapewniają we własnym zakresie.


Zajęcia w danej sekcji zostaną uruchomione, pod warunkiem przyjęcia minimalnej dla danej sekcji liczby uczestników. Informacja o uruchomionych sekcjach zostanie przekazana uczestnikom przed terminem pierwszych zajęć (poszczególnych sekcji), zgodnie z Kalendarzem roku UATW.

Dokumenty:

Archiwum:

IKONY – Galeria Duża Scena UAP

IKONY – PBG Gallery Skalar Office Center

IKONY – Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

O kulturze i sztuce Koptów. Koptowie – ostatnia ikona.

SENIORALNI.POZNAŃ 2017