Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku (UATW), działający przy Wydziale Edukacji Artystycznej, zaprasza Seniorów i Seniorki na nowy cykl zajęć, który rozpocznie się w październiku 2017 roku.
Tutaj będziecie Państwo mogli pogłębiać kontakt z kulturą oraz doskonalić swoje umiejętności artystyczne. Zajęcia w UATW są dobrym sposobem wykorzystania wolnego czasu, służą rozwojowi Waszych zainteresowań artystycznych oraz aktywizacji społecznej.

Program i metody pracy UATW nastawione są na twórcze poznanie, aktywność, samodzielność oraz współpracę. Z pewnością każdy znajdzie tu coś ciekawego dla siebie!

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku, działający przy Wydziale Edukacji Artystycznej, prowadzi działalność edukacyjną i kulturową w ramach kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych nastawionych na kontakt z kulturą oraz pragnących doskonalić swoje umiejętności artystyczne, rozwój intelektualny i aktywność społeczną.

Do naszych zadań należy:

  • wspomaganie kształcenia dorosłych;
  • zachowanie i zwiększenie intelektualnej sprawności słuchaczy oraz rozwój ich zainteresowań artystycznych;
  • przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna osób starszych;
  • prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach artystycznych oraz nauk o sztuce i kulturze.

Cele te realizujemy poprzez:

  • wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauk o sztuce i kulturze, mające na celu poszerzenie wiedzy i zainteresowań słuchaczy (sekcja teoretyczna);
  • zajęcia praktyczne z zakresu sztuk wizualnych np. malarstwo, rysunek, ikonopisanie, fotografia, ceramika itp. (sekcja praktyczna);
  • inne formy zajęć (np. wspólne wyjścia na wystawy do galerii i muzeów, aktywność poza Uniwersytetem).

Program i metody pracy UATW nastawione są na twórcze poznanie, aktywność, samodzielność oraz współpracę. Zajęcia w ramach UATW prowadzić będą wykładowcy oraz warsztatowcy z wieloletnim doświadczeniem.


Słuchaczem UATW może zostać każda osoba, która ukończyła pięćdziesiąty rok życia. Nabór do UATW odbywa się w trybie semestralnym (na semestr zimowy i letni). Przyjęcie do UATW odbywa się na wniosek zainteresowanego przy uwzględnieniu ustalonych limitów przyjęć.

Warunkiem przyjęcia do UATW jest złożenie w dziekanacie Wydziału Edukacji Artystycznej następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • kwestionariusz osobowy (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia słuchacza, PESEL, miejsce zamieszkania, wykształcenie, oświadczenie o zgodności danych),
  • deklarację wyboru zajęć, dowód wpłaty: opłata rekrutacyjna (dla nowych członków) i za udział w zajęciach danej sekcji.

O przyjęciu do UATW decyduje kolejność zgłoszeń.

Wstępne zapisy przyjmuje pani Kierownik UATW: Magdalena Kleszyńska uatw@uap.edu.pl

 

Warunki przyjęcia do Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku:

Przyjęcie do UATW odbywa się na wniosek zainteresowanego.

Warunkiem przyjęcia do UATW jest złożenie w Dziekanacie Wydziału Edukacji Artystycznej lub w Sekretariacie Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku,
u pani Eweliny Jarosz, następujących dokumentów:

a) podanie o przyjęcie na studia,

b) kwestionariusz osobowy,

c) deklarację wyboru zajęć,

d) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty w wersji papierowej można pobrać w Sekretariacie UATW.

 

Zapisu na II SEMESTR można dokonać składając dokumenty w terminie do 31.01.2018:
– osobiście, w Sekretariacie UATW,
– przesyłając pocztą (decyduje data stempla).

 

Opłata rekrutacyjna: 50 zł

Opłaty należy uiszczać na konto UATW:

88 1020 4027 0000 1302 1425 6632 – konto w banku PKO

Al. Marcinkowskiego 29

60-967 Poznań

(w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko)

ROZWIN

Sekretariat UATW:

Plac Wielkopolski 9
Poznań 60–967
godziny urzędowania: piątek, w godz.14:30-16:00
pok. 401, budynek C
tel.: 61 853 00 18 w. 119

ROZWIN

Kwoty za sekcje:

Sekcja Ikonoposanie:

Semestr I 650 zł

Semestr II 650 zł

SEKCJA_IKONOPISANIE

Sekcja Malarstwo:

Semestr I 140 zł

Semestr II 140 zł

SEKCJA_MALARSTWO

Sekcja Rysunek:

Semestr I 180 zł

Semestr II 180 zł

SEKCJA_RYSUNEK

Sekcja Teoretyczna:

Semestr I 180 zł

Semestr II 180 zł

SEKCJA_TEORETYCZNA_UATW

Sekcja Fotografia:

Semestr I 387 zł

Semestr II 387 zł

 

Semestr I

 

Semestr II

 


Uwaga: Materiały na sekcje Ikonopisanie zapewnia organizator. Materiały na pozostałe sekcje uczestnicy UATW zapewniają we własnym zakresie.


Zajęcia w danej sekcji zostaną uruchomione, pod warunkiem przyjęcia minimalnej dla danej sekcji liczby uczestników. Informacja o uruchomionych sekcjach zostanie przekazana uczestnikom przed terminem pierwszych zajęć (poszczególnych sekcji), zgodnie z Kalendarzem roku UATW.

Dokumenty: