Fakultety Dla Studentów Studiów Stacjonarnych_Wybrane problemy z historii sztuki

Nazwa przedmiotu

Wybrane problemy z historii sztuki- wykład fakultatywny

Wykładowca

dr hab. Jolanta Dąbkowska- Zydroń, prof. ndzw. UAP

Sala

12 „E”- semestr zimowy

Ogólna formuła przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów. Formułę aktywną stanowią  prezentacje materiałów wizualnych, stanowiących podstawę do dyskusji  o przedstawionym problemie. Wcześniej, opatrzone zostają komentarzem prowadzącej wykład. Układ prezentowanego materiału jest uzgodniony ze studentami na pierwszych zajęciach i może podlegać zmianie, w zależności od potrzeb i zainteresowań.

Typ przedmiotu

Wykład fakultatywny dla studentów I roku 2 stopnia tryb stacjonarny w ramach wszystkich kierunków UAP.

Poziom przedmiotu

Zaawansowany

Rok studiów

Tryb stacjonarny 2 stopnia: I rok wszystkie kierunki

 

Liczba punktów ECTS

Informacja na planie studiów

Efekty kształcenia

WIEDZA

Poznaje różne narzędzia badawcze, stosowane w odniesieniu do różnych dyscyplin artystycznych.

Pogłębia wiedzę o wybrane zagadnienia, w tym z zakresu ewolucji form przedstawień wizualnych. istotne dla przyszłego absolwenta Uniwersytetu Artystycznego.

UMIEJĘTNOŚCI

W rezultacie uczestnictwa na zajęciach student potrafi samodzielnie określić wartości sztuki dawnej i współczesnej. Jest przygotowany do krytycznego podejścia do dzieła sztuki. Potrafi zestawiać i porównywać artefakty.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student jest uświadomiony o konieczności zdobywania wiedzy przez całe życie.

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać podstawy wiedzy wyniesioną z wykładów z historii kultury i sztuki oraz rozeznanie w podstawowych technikach artystycznych (teoretyczne i/lub praktyczne).

Treści merytoryczne przedmiotu

Wiedza przekazywana w ramach przedmiotu obejmuje pięć zasadniczych obszarów badawczych: /1/ pojęcie anonimowości w sztuce i próby jej przełamania; /2/ trwałość porządku antycznego w dziejach sztuki; /3/  rewolucje: barok/ neobarok,  technologiczna- impresjonizm, wielka awangarda 20.wieku; /4/ kierunki a tendencje w sztuce ( surrealizm, realizm) /5/ sztuka” inna”- wielcy prymitywiści i terapia poprzez sztukę.

Spis zalecanych lektur

Higgins D., Nowoczesność od czasów postmodernizmu, pod red. Rypson P., sztuka/obraz/terytoria, Gdańsk 2000.

Kępińska A., Sztuka w kulturze płynności, Arsenał, Poznań 2003.

Poprzędzka M., Galeria: Sztuka patrzenia, Stentor, Warszawa 2003.

Runck de P., Jak czytać malarstwo? Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dawnych mistrzów, Universitas Kraków 2005.

Metody oceny

Student oceniany jest na podstawie pracy pisemnej. Pod uwagę brane jest uzasadnienie wybranego stanowiska studenta, jego wiedza w określonym i uzgodnionym z prowadzącą przedmiot, temacie oraz swoboda posługiwania się narzędziami badawczymi.

Język wykładowy

J. polski, wyjątkowo korekta w j.angielskim, możliwe są wykłady w j. francuskim.

 

 


Ostatnie wiadomości