PROCEDURA APLIKACJI NA WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS:


WYJAZDY NA STUDIA:

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków i lat studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, posiadający w chwili rekrutacji status studenta i nie powtarzający semestru/roku.

Studenci 3 roku studiów I stopnia mogą aplikować jedynie na semestr letni kolejnego roku. Muszą też dostarczyć do Biura Wymiany Międzynarodowej decyzję o dostaniu się na studia II stopnia.

Studenci planujący wyjazd na drugi rok studiów II stopnia mogą aplikować jedynie na wyjazd na semestr zimowy.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą aplikować na wyjazd, zobowiązani są natomiast do uiszczenia opłaty za studia w semestrze/semestrach, na które wyjeżdżają.

ROZWIN

Wymagane dokumenty

 • pisemna zgoda Dziekana Wydziału na udział w rekrutacji,
 • wykaz ocen ze wszystkich semestrów studiów,
 • portfolio w formie cyfrowej (max 15 prac),
 • dokument poświadczający znajomość języka angielskiego lub języka kraju docelowego co najmniej na poziomie B1,
 • deklaracja wyboru trzech preferowanych uczelni docelowych.

ROZWIN

Formalności związane z wyjazdem

Przed wyjazdem:

 • dostarczenie do Biura Wymiany Międzynarodowej:
  – wypełnionego Learning Agreement (część Before the Mobility) z podpisami dziekana i koordynatora uczelni przyjmującej,
  – zgody dziekana na wyjazd,
  – kopii karty EKUZ,
 • rozwiązanie testu językowego na platformie OLS,
 • podpisanie umowy finansowej (osobiście, w siedzibie biura).

W trakcie wyjazdu:

 • dostarczenie do Biura Wymiany Międzynarodowej:
  – kopii Learning Agreement (During the Mobility) z podpisem koordynatora uczelni przyjmującej,
  – kopii dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie mobilności na uczelni przyjmującej (z datą jej rozpoczęcia).

Po powrocie:

 • dostarczenie do Biura Wymiany Międzynarodowej:
  – wypełnionego Learning Agreement (część After the Mobility),
  – Transcript of Records z uczelni przyjmującej ( o ile nie zostanie wysłany bezpośrednio do Biura),
 • wypełnienie testu językowego na platformie OLS,
 • wypełnienie ankiety EU survey.


WYJAZDY NA PRAKTYKI STUDENCKIE I ABSOLWENCKIE:

W rekrutacji na praktyki mogą brać udział studenci wszystkich lat studiów stacjonarnych i niestacjionarnych I i II stopnia. Na praktyki absolwenckie, mające odbyć się po obronie pracy dyplomowej, mogą ubiegać się również studenci ostatniego roku studiów II stopnia.

Praktyki mogą trwać od 2 do 4 miesięcy.
Znalezienie i wybór instytucji oraz terminu odbycia praktyk leży po stronie ubiegającego się. Wraz z dokumentami rekrutacyjnymi należy dostarczyć pisemne potwierdzenie, w którym wybrana instytucja wykazuje gotowość przyjęcia kandydata na staż.

ROZWIN

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wyjazd,
 • zgoda Dziekana Wydziału na wyjazd (jeżeli odbywa się on w okresie trwania zajęć dydaktycznych),
 • zaświadczenie o znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B1,
 • znajomość języka kraju, w którym będą się odbywały praktyki, będzie dodatkowym atutem.

ROZWIN

Formalności związane z wyjazdem

Przed wyjazdem:

 • dostarczenie do Biura Wymiany Zagranicznej:- wypełnionego Learning Agreement for Traineeships (część Before the Mobility),
  – kopii karty EKUZ oraz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej,
  – Letter of Intent w którym dana firma/organizacja potwierdza gotowość przyjęcia praktykanta,
  – zgoda dziekana na wyjazd (jeżeli praktyka odbywa się w czasie trwania zajęć dydaktycznych),
 • Wypełnienie testu językowego na platformie OLS,
 • Podpisanie umowy finansowej (osobiście, w siedzibie Biura).

W trakcie wyjazdu:

 • dostarczenie do Biura Wymiany Zagranicznej drogą pocztową podpisanego i opatrzonego pieczęcią pracodawcy dokumentu potwierdzającego pojawienie się praktykanta i rozpoczęcie mobilności ( z datą jej rozpoczęcia),
 • dostarczenie do Biura Wymiany Zagranicznej części Learning Agreement During the Mobility (jeżeli zaszły zmiany).

Po powrocie:

 • dostarczenie do Biura Wymiany Zagranicznej części Learning Agreement After the Mobility wypełnionej, podpisanej i opatrzonej pieczęcią pracodawcy,
 • wypełnienie testu językowego na platformie OLS,
 • Wypełnienie ankiety EU survey.


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres erasmus@uap.edu.pl lub osobiście w Biurze Wymiany Międzynarodowej (bud. C, pok. 307, tel. 61 853 00 18 wew. 107).

Lista Uczelni partnerskich na rok 2017/2018: Partner Universities