1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie wydrukować Kartę Kandydata, dokument ten będzie wymagany przed przystąpieniem do sprawdzianu kwalifikacyjnego.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne I stopnia od 02.03 do 16.06.2019

rejestracja kandydata

2. kwalifikacja przedwstępna

Sprawdzian kwalifikacyjny poprzedzony będzie kwalifikacją przedwstępną i odbędzie się ona na podstawie oceny przesłanego za pomocą panelu rekrutacyjnego przez kandydata/kandydatkę portfolio i listu motywacyjnego. O decyzji KKR kandydat zostanie poinformowany do 19.06. za pomocą zmiany statusu na „zakwalifikowany do sprawdzianu” lub „nie zakwalifikowany do sprawdzianu” w panelu kandydata Akademus. Osoby niezakwalifikowane nie będą mogły podejść do sprawdzianu kwalifikacyjnego na kierunku Fotografia, specjalność: fotografia ale będą mogli kontynuować proces rekrutacji na innym kierunku, na których nie obowiązuje kwalifikacja przedwstępna (pod warunkiem wcześniejszej rejestracji na danym kierunku)

1.
Kandydat na studia pierwszego stopnia w Katedrze Fotografii na Wydziale Sztuki Mediów, w toku i terminie zgłoszeń kandydatów na studia w systemie internetowym Akademus, obowiązującym w Uniwersytecie Artystycznym, załącza następujące dokumenty w formie elektronicznej, podlegające ocenie Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu przedwstępnym:
A). Portfolio zawierające samodzielne prace kandydata: prezentacja do 20 prac fotograficznych, (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii), zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 30 Mb)
B). List motywacyjny, zawierający artystyczne cele i oczekiwania kandydata (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w pliku PDF.
2.
Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny nadesłanych dokumentów, wg następujących kryteriów: – za Portfolio kandydat otrzymać może maksymalnie 15 punktów – za List motywacyjny kandydat otrzymać może maksymalnie 5 punktów.
3.
Warunkiem zakwalifikowania kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia jest uzyskanie przez kandydata minimum 10 punktów łącznie za części A i B.

3. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na trzy terminy. Kandydaci przypisani są do terminu automatycznie bez możliwości zmiany. Prosimy o zarezerwowanie czasu na okres trwania całego sprawdzianu kwalifikacyjnego (24-29.06.2019). Informacja o przypisaniu do I, II czy III terminu będzie dostępna w panelu kandydata po zakończeniu rejestracji internetowej.

I TERMIN

24.06-26.06.2019 (od 9.00)

Sprawdzian kwalifikacyjny polega na rozmowie kwalifikacyjnej kandydata połączonej z pokazem portfolio (teczki prac) kandydata, zawierającego prace fotograficzne (do 20 prac; poszczególne prace mogą składać się z wielu fotografii) zaprezentowane w formie odbitek lub wydruków.

Prezentacja powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

II TERMIN

27.06-29.06.2019 (od 9.00)

Sprawdzian kwalifikacyjny polega na rozmowie kwalifikacyjnej kandydata połączonej z pokazem portfolio (teczki prac) kandydata, zawierającego prace fotograficzne (do 20 prac; poszczególne prace mogą składać się z wielu fotografii) zaprezentowane w formie odbitek lub wydruków.

Prezentacja powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

III TERMIN

30.06-02.07.2019 (od 9.00)

Sprawdzian kwalifikacyjny polega na rozmowie kwalifikacyjnej kandydata połączonej z pokazem portfolio (teczki prac) kandydata, zawierającego prace fotograficzne (do 20 prac; poszczególne prace mogą składać się z wielu fotografii) zaprezentowane w formie odbitek lub wydruków.

Prezentacja powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

pamiętaj

Aby przystąpić do sprawdzianu kwalifikacyjnego należy mieć przy sobie:

  • dowód osobisty lub paszport
  • wydrukowany dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
  • wydrukowaną Kartę kandydata 
  • dokumentację prac własnych (portfolio).

4. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia – najpóźniej do 05.07.2019

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie 08-12.07.2019 w Dziekanacie Wydziału Komunikacji Multimedialnej – budynek C, pok. 402 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za zgodność)
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

5. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
2019 Rekrutacja przedwstępna – Fotografia