ROZWIN

Zasady ogólne

1. W ramach programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy na studia do uczelni partnerskich, z którymi Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu podpisał umowy międzyinstytucjonalne.
Lista uczelni partnerskich jest dostępna online i regularnie aktualizowana.
Wyjazd na uczelnię, z którą UAP nie ma podpisanej umowy jest możliwy, wiąże się to natomiast z  koniecznością podpisania umowy na pośrednictwem Biura Wymiany Zagranicznej. Biuro nie gwarantuje, że uczelnia, którą zainteresowany jest kandydat wyrazi chęć współpracy.

2. Aplikować mogą studenci studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studenci studiów niestacjonarnych. Studenci studiów niestacjonarnych zobowiązani są podczas wyjazdu w dalszym ciągu uiszczać opłatę za studia.

3. Wyjazd na studia nie może odbywać się w semestrze dyplomowym, tj.

a) Studenci II roku studiów pierwszego stopnia mogą aplikować o wyjazd jedynie na semestr zimowy III roku studiów.
b) Studenci III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura mogą aplikować o wyjazd jedynie na semestr zimowy IV roku studiów.
c) Studenci I roku studiów II stopnia mogą aplikować o wyjazd jedynie na semestr zimowy II roku studiów.

4. Aplikować mogą osoby, które w momencie wewnątrzuczelnianej rekrutacji w roku akademicki 2018/2019 nie przebywają na urlopie dziekańskim.

5. Wyjazd na studia nie powinien trwać dłużej niż jeden semestr (co najmniej 3 miesiące).

6. Studenci biorący udział w rekrutacji na III roku studiów I stopnia (lub na IV roku studiów I stopnia w przypadku kierunku Architektura) mogą aplikować o wyjazd na semestr letni I roku studiów II stopnia.

7. Na wyjazd z programu Erasmus+ można aplikować więcej niż 1 raz na danym poziomie w studiów, pod warunkiem, że łączny czas trwania wyjazdów nie przekroczy kapitału mobilności wynoszącego 12 miesięcy na poziom studiów.

8. Semestr zaliczony na uczelni zagranicznej zostanie uznany na UAP pod warunkiem uzyskania przez studenta co najmniej 30 punktów ECTS.

9. Uczestnicy wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są realizować na uczelni zagranicznej program studiów możliwie jak najbardziej zbliżony do programu studiów realizowanego przez nich na UAP na tym samym semestrze.

10. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu, które podczas mobilności powinny na UAP realizować przedmiot Seminarium magisterskie, zobowiązane są przed wyjazdem przedstawić pisemną zgodę promotora.

11. Osoby zakwalifikowane na wyjazd, które zdecydują się nie realizować mobilności, proszone są o możliwie jak najszybsze poinformowanie o tym fakcie Biura Wymiany Zagranicznej.

ROZWIN

Wymagania rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze Wymiany Zagranicznej pomiędzy 18.02.2019r. a 22.02.2019r.

Rekrutacja odbywa się na wyjazdy planowane w semestrze zimowym i semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Rozpatrywane będą jedynie aplikacje osób, które dostarczą komplet dokumentów w wyznaczonym terminie.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. 1. Formularz aplikacyjny
  uwagi: Średnia arytmetyczna ocen z 2 ostatnich semestrów potwierdzona przez dziekanat – prosimy o podanie średniej arytmetycznej ocen z semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019 oraz semestru letniego roku akademickiego 2017/2018. Studenci I roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia proszeni są o podanie jedynie średniej ocen z semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019. Trzy preferowane uczelnie zagraniczne – prosimy o podanie nazw uczelni zaczynając od tej, którą są Państwo najbardziej zainteresowani. (Przed dokonaniem wyboru sugerujemy zapoznanie się z ofertą danej uczelni oraz sprawdzenie, czy oferuje ona studiowany przez Państwa kierunek na danym poziomie studiów.)
 2. 2. List motywacyjny
  uwagi: Powinno znaleźć się w nim co najmniej: uzasadnienie wyboru danej uczelni/ danych uczelni, motywacja do wzięcia udziału w programie Erasmus+ oraz przewidywane korzyści, które ma Państwu przynieść udział w programie.
 3. 3. Portfolio (dla studentów kierunków artystycznych i projektowych) / projekt kuratorski (dla studentów kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki)
  uwagi: Portfolio powinno składać się z nie więcej niż 15 prac. Prosimy o dostarczenie portfolio w wersji cyfrowej (pdf). Studenci kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki proszeni są o przygotowanie projektu dowolnej wystawy. Projekt powinien zawierać: tytuł wystawy, scenariusz wystawy (2000 – 5000 znaków ze spacjami), listę artystów, listę wybranych prac (z tytułami, datami powstania, technikami i wymiarami), reprodukcje prac. Prosimy o dostarczenie projektu w wersji cyfrowej w formacie pdf. Projekt będzie oceniany w identycznej skali jak portfolio dla kandydatów z kierunków artystycznych i projektowych.
 4. 4. Zaświadczenie o znajomości języka obcego
  uwagi: Domyślnym językiem większości wymian jest angielski na poziomie minimum B1. Uczelnie, które wymagają innego języka obcego zostały odpowiednio oznaczone na liście uczelni partnerskich.
  Uznawane będą zaświadczenia o znajomości języka obcego wystawiane przez lektorów prowadzących zajęcia z angielskiego na UAP oraz certyfikaty językowe.
 5. 5. Zgoda dziekana na wzięcie udziału w rekrutacji
  uwagi: Wzór zgody jest do pobrania na stronie internetowej.
 6. 6. Dodatkowe dokumenty
  – zaświadczenie o wzięciu udziału w programie mentoringu dla studentów z programu Erasmus+ przyjeżdżających na UAP
  – poświadczenie znajomości języka kraju, do którego planują Państwo wyjazd (poza językiem angielskim)

uwagi: Informujemy, że dodatkowe dokumenty nie są konieczne, natomiast mogą zwiększyć szansę na przyznanie wyjazdu w wypadku uzyskania tej samej punktacji przez kilku aplikantów.

ROZWIN

Procedura rekrutacyjna

W rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2019/2020 przewidziano 25 miejsc na wyjazdy na studia. W razie pojawienia się dodatkowych miejsc, informowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej.

Materiały aplikacyjne zostaną przekazane do Komisji Rekrutacyjnej.
Każdy Wydział stworzy komisję składającą się z 3 osób.
Komisja będzie oceniała materiały kandydatów reprezentujących dany Wydział. Każdy z 3 członków danej komisji będzie oceniał:

 •  portfolio/ projekt kuratorski – w skali od 0 do 5 punktów
 •  list motywacyjny – w skali od 0 do 5 punktów.

Maksymalna punktacja dokumentów aplikacyjnych wynosi 30 punktów.
Do punktacji przyznanej przez Komisję Rekrutacyjną zostanie dodana średnia arytmetyczna ocen z dwóch poprzednich semestrów (lub jednego semestru). Zakładając najwyższą możliwą średnią ocen 5.5, ostateczny maksymalny wynik rekrutacji to 35,5 pkt.
25 osób z najwyższym wynikiem zostanie zakwalifikowanych do wyjazdu. Pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rezerwową.

Odwołania można składać w terminie do 7 dni od oficjalnego ogłoszenia listy wyników.

Biuro Wymiany Zagranicznej skontaktuje się mailowo ze wszystkimi uczestnikami postępowania rekrutacyjnego i poinformuje o wynikach.

ROZWIN

Zakwalifikowani na wyjazd

 1. 1. W procesie kwalifikacji do wyjazdu na konkretną uczelnie będą brane pod uwagę:

 • liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym
 • preferencje kandydata
 • maksymalna liczba kandydatów możliwych do zakwalifikowana do wyjazdu na daną uczelnię

W formularzu aplikacyjnym kandydaci będą zobowiązani podać nazwy 3 uczelni, do których planują wyjazd. Uczelnia wpisana pod numerem 1 to uczelnia priorytetowa. Kandydat może być nominowany na wyjazd do jednej z 3 wybranych uczelni na podstawie wyżej wymienionych kryteriów.

W przypadku wyczerpania miejsc na uczelnie wybraną priorytetowo przez kandydatów z wyższą punktacją, kandydat zostanie nominowany na uczelnie wymienią w dalszej kolejności.

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu będą proszone o mailowe potwierdzenie chęci wzięcia udziału w programie Erasmus+. Jeżeli w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości kandydat nie potwierdzi chęci udziału, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowych.

 1. 2. Nominacje.

  Osoby zakwalifikowane do wyjazdu zostaną przez Biuro Wymiany Zagranicznej nominowane na daną uczelnię partnerską.
  Wysłanie nominacji nie oznacza automatycznie, że uczelnia partnerska przyjęła kandydata.
  Każda uczelnia ma własny tryb rekrutacji kandydatów na Erasmusa. Nominowani studenci UAP są zobowiązani dostarczyć danej uczelni wszelkie wymagane dokumenty w wyznaczonym przez nią terminie.
  Pozytywne przejście rekrutacji powinno zakończyć się otrzymaniem oficjalnego Letter of Acceptance. Kandydaci, którzy zostali odrzuceni przez uczelnię zagraniczną nie mogą ubiegać się o nominowanie na inną uczelnię.
  Informacje o finansowaniu i formalnościach związanych z wyjazdem znajdą Państwo w pliku Informacje dla zakwalifikowanych do wyjazdu.

ROZWIN

Wysokość grantu

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus+ otrzymają dofinansowanie na każdy miesiąc.

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
500
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,
Niemcy Portugalia, Włochy
450
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika
Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry,
Turcja
400