ROZWIN

Zasady ogólne

 1. 1. W ramach programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy na praktyki do zagranicznych firm i instytucji pod warunkiem, że znajdują się w jednym z krajów objętych programem. Należą do nich:
 • Wszystkie kraje Unii Europejskiej,
 • Islandia,
 • Lichtenstein,
 • Norwegia,
 • Turcja,
 • Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.
 1. 2. Praktyki w ramach programu Erasmus+ nie mogą odbywać się w instytucjach UE oni organizacjach zarządzających programami UE. Praktyka finansowana ze środków programu Erasmus+ nie może też być dodatkowo finansowana z innych programów UE.
 2. 3. Praktyki powinny mieć związek ze studiowanym kierunkiem. Dla studentów UAP oznacza to, że można je odbywać m.in. w galeriach sztuki, biurach projektowych, organizacjach pozarządowych zajmujących się sztuką, studiach animacji itd. Miejsce odbywania praktyk powinno być natomiast możliwe do zweryfikowania.
 3. 4. Wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ musi trwać co najmniej 60 dni.
 4. 5. Czas trwania praktyk z programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 to od 2 do maksymalnie 3 miesięcy.
 5. 6. Praktyki mogą rozpocząć się najwcześniej w czerwcu 2019 r. i powinny zakończyć maksymalnie do 30.09.2019 r.
 6. 7. Kandydat jest zobowiązany znaleźć miejsce odbywania praktyk we własnym zakresie.
 7. 8. O wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się:
  • studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
  • studenci studiów niestacjonarnych
  • studenci, którzy w czerwcu 2019 r. kończą studia (staże absolwenckie)
 8. 9. O wyjazd na praktyki ubiegać mogą się osoby, które w momencie wewnątrzuczelnianej rekrutacji w roku akademickim 2018/2019 nie przebywają na urlopie dziekańskim.
 9. 10. Praktyki z programu Erasmus+ włączają się do kapitału mobilności– łączny czas trwania wyjazdów z programu Erasmus+ (studia/praktyki) nie może przekroczyć 12 miesięcy na poziom studiów.
 10. 11. Osoby zakwalifikowane na wyjazd, które zdecydują się nie realizować mobilności, proszone są o możliwie jak najszybsze poinformowanie o tym fakcie Biura Wymiany Zagranicznej.

ROZWIN

Wymagania rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze Wymiany Zagranicznej pomiędzy 18.02.2019 r. a 22.02.2019r.

Rekrutacja odbywa się na wyjazdy, które mają zakończyć się do 30.09.2019r.

Rozpatrywane będą jedynie aplikacje osób, które dostarczą komplet dokumentów w wyznaczonym terminie.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. 1. Formularz aplikacyjny
  uwagi: średnia arytmetyczna ocen z 2 ostatnich semestrów potwierdzona przez dziekanat – prosimy o podanie średniej arytmetycznej ocen z semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019 oraz semestru letniego roku akademickiego 2017/2018.
  Studenci I roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia proszeni są o podanie jedynie średniej ocen z semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019
 2. 2. List motywacyjny
  uwagi: powinny znaleźć się w nim co najmniej: motywacja do wzięcia udziału w praktykach z programu Erasmus+ oraz przewidywane korzyści, które ma Państwu przynieść udział w programie
 3. 3. Portfolio (dla studentów kierunków artystycznych i projektowych) / projekt kuratorski (dla studentów kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki)
  uwagi: Portfolio powinno składać się z nie więcej niż 15 prac. Prosimy o dostarczenie portfolio w formie cyfrowej (pdf). Studenci kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki proszeni są o przygotowanie projektu dowolnej wystawy. Projekt kuratorski powinien zawierać: tytuł wystawy, scenariusz wystawy (2000 – 5000 znaków ze spacjami), listę artystów, listę wybranych prac (z tytułami, datami powstania, technikami i wymiarami), reprodukcje prac. Prosimy o dostarczenie projektu w wersji cyfrowej w formacie pdf. Projekt będzie oceniany w identycznej skali jak portfolio dla kandydatów z kierunków artystycznych i projektowych.
 4. 4. Zaświadczenie o znajomości języka obcego
  uwagi: Jeżeli językiem praktyk ma być angielski, należy dostarczyć zaświadczenie o znajomości języka minimum na poziomie B1.
  Jeżeli planują odbywać Państwo praktyki w innym języku, należy dostarczyć zaświadczenie o znajomości danego języka minimum na poziomie B1.
  Uznawane będą zaświadczenia o znajomości języka obcego wystawiane przez lektorów prowadzących zajęcia z angielskiego na UAP oraz certyfikaty językowe.
 5. 5. Zgoda dziekana na wzięcie udziału w rekrutacji
  uwagi: Wzór zgody jest do pobrania na stronie internetowej.
 6. 6. Dodatkowe dokumenty:
  • zaświadczenie o wzięciu udziału w programie mentoringu dla studentów z programu
   Erasmus+ przyjeżdżających na UAP,
  • potwierdzenie zagranicznej instytucji o gotowości przyjęcia danego kandydata na praktyki.

uwagi: Informujemy, że dodatkowe dokumenty nie są konieczne, natomiast mogą zwiększyć szansę na przyznanie wyjazdu w wypadku uzyskania tej samej punktacji przez kilku aplikantów.

ROZWIN

Procedura rekrutacyjna

W rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2018/2019 przewidziano 11 miejsc na wyjazdy na praktyki.

Materiały aplikacyjne zostaną przekazane do Komisji Rekrutacyjnej. Każdy Wydział stworzy komisję składającą się z 3 osób. Komisja będzie oceniała materiały kandydatów reprezentujących dany Wydział. Każdy z 3 członków danej komisji będzie oceniał:

 • portfolio/ projekt kuratorski – w skali od 0 do 5 punktów
 •  list motywacyjny – w skali od 0 do 5 punktów.

Maksymalna punktacja dokumentów aplikacyjnych wynosi 30 punktów.
Do punktacji przyznanej przez Komisję Rekrutacyjną zostanie dodana średnia arytmetyczna ocen z dwóch poprzednich semestrów (lub jednego semestru). Zakładając najwyższą możliwą średnią ocen 5.5, ostateczny maksymalny wynik rekrutacji to 35,5 pkt.
11 osób z najwyższym wynikiem zostanie zakwalifikowanych do wyjazdu. Pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rezerwową.

ROZWIN

Zakwalifikowani na wyjazd

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu na praktyki zobowiązane są do 10.04.2019r. dostarczyć pisemne zaświadczenie z zagranicznej organizacji mówiące o gotowości przyjęciu kandydata na
praktyki. Zaświadczenie powinno zawierać:

 • nazwę instytucji,
 • kraj, w który się znajduje,
 • dokładne daty planowanych praktyk,
 • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za praktyki.

Zaświadczenie powinno być opatrzone pieczęcią firmową i podpisane przez osobę odpowiedzialną za praktyki.
Osoby, które do wyżej wymienionej daty nie przedstawią wymaganego zaświadczenia tracą możliwość odbycia praktyk w ramach programu Erasmus+.

Po przedstawieniu zaświadczenia spełniającego warunki wymienione w punkcie 1, osoby zakwalifikowane na praktyki zobowiązane będą:

 • przygotować w porozumieniu z organizacją przyjmującą i Biurem Wymiany Zagranicznej Porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeships) i zdobyć wymagane podpisy
 • obowiązkowo uzyskać trzy rodzaje ubezpieczeń na czas praktyk:
  – ubezpieczenie zdrowotne (karta EKUZ lub inne ubezpieczenie pokrywające podobny zakres)
  – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)
 • rozwiązać test językowy na platformie OLS
 • przed wyjazdem na praktyki podpisać umowę finansową (osobiście)

ROZWIN

Wysokość grantu

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus+ otrzymają dofinansowanie na każdy miesiąc.

Kraje należące do danej grupy  Miesięczna stawka stypendium
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 600 euro
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 550 euro
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii) , Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 500 euro