Erasmus + umożliwia spędzenie semestru lub odbycie praktyk w krajach objętych programem. Należą do nich: wszystkie kraje Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Program stwarza uczestnikom okazję do polepszenia znajomości języków obcych, przebywania w międzynarodowym środowisku oraz, w przypadku studentów naszej uczelni, do zdobycia nowych umiejętności z zakresu sztuk pięknych i projektowych.

Na każdym poziomie studiów (1,2 i 3 stopnia) studenci dysponują kapitałem mobilności w liczbie 12 miesięcy, który obejmuje wyjazdy na studia i praktyki. Uczestnicy zakwalifikowani do wyjazdu otrzymują wsparcie finansowe.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu podpisał w ramach programu Erasmus+ umowy dwustronne z ponad 60 uczelniami z całej Europy. Ich pełną listę można znaleźć poniżej:

LISTA UCZELNI PARTNERSKICH NA ROK 2018/2019

Szwajcaria nie uczestniczy w programie Erasmus+, ale jest stroną Swiss-European Mobility Programme (SEMP). Wyjazdy do ZHDK odbywają się na podstawie umowy międzyuczelnianej a stypendia wypłaca strona szwajcarska. W roku akademicki 2018/2019 stypendium wynosi 440 CHF na miesiąc.

Wszelkie pytania dotyczące programu Erasmus+ prosimy kierować na adres erasmus@uap.edu.pl lub zadawać osobiście w Biurze Wymiany Międzynarodowej (bud. C, pok. 307, tel. 61 853 00 18 wew. 107).

O prawach przysługujących uczestnikom programu informuje Karta studenta Erasmusa+


WYJAZDY NA STUDIA

Student Mobility for Studies (SMS)

W ramach wyjazdów typu SMS studenci mają okazję spędzić semestr na jednej z uczelni partnerskich UAP.

Informacje dla zakwalifikowanych do wyjazdu  → pobierz

Learning Agreement → pobierz

Zgoda dziekana na wyjazd → pobierz

 


WYJAZDY NA PRAKTYKI STUDENCKIE I ABSOLWENCKIE:

W rekrutacji na praktyki mogą brać udział studenci wszystkich lat studiów stacjonarnych i niestacjionarnych I i II stopnia. Na praktyki absolwenckie, mające odbyć się po obronie pracy dyplomowej, mogą ubiegać się również studenci ostatniego roku studiów II stopnia.

Praktyki mogą trwać od 2 do 12 miesięcy, natomiast według zasad przyjętych przez UAP, maksymalny okres finansowania praktyk to 4 miesiące. Praktyki absolwenckie muszą odbyć się w przeciągu 12 miesięcy od momentu uzyskania statusu absolwenta.
Znalezienie i wybór instytucji oraz terminu odbycia praktyk leży po stronie ubiegającego się. Wraz z dokumentami rekrutacyjnymi należy dostarczyć pisemne potwierdzenie, w którym wybrana instytucja wykazuje gotowość przyjęcia kandydata na staż.

ROZWIN

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

 • pisemna zgoda Dziekana Wydziału na udział w rekrutacji → pobierz
 • zgoda Dziekana Wydziału na wyjazd (tylko w przypadku odbywania praktyk w trakcie trwania zajęć dydaktycznych) → pobierz
 • formularz aplikacyjny → pobierz 
 • zaświadczenie o znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B1,
 • znajomość języka kraju, w którym będą się odbywały praktyki, będzie dodatkowym atutem,
 • zaświadczenie o wzięciu udziału w programie mentoringu Erasmus+ będzie dodatkowym atutem.

ROZWIN

Formalności związane z wyjazdem

Przed wyjazdem:

 • dostarczenie do Biura Wymiany Zagranicznej:- wypełnionego Learning Agreement for Traineeships (część Before the Mobility) → pobierz
  – kopii karty EKUZ (jak wyrobić kartę EKUZ) oraz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej,
  – Letter of Intent w którym dana firma/organizacja potwierdza gotowość przyjęcia praktykanta,
  – zgoda dziekana na wyjazd (jeżeli praktyka odbywa się w czasie trwania zajęć dydaktycznych),
 • Wypełnienie testu językowego na platformie OLS,
 • Podpisanie umowy finansowej (osobiście, w siedzibie Biura).

W trakcie wyjazdu:

 • dostarczenie do Biura Wymiany Zagranicznej drogą pocztową podpisanego i opatrzonego pieczęcią pracodawcy dokumentu potwierdzającego pojawienie się praktykanta i rozpoczęcie mobilności ( z datą jej rozpoczęcia),
 • dostarczenie do Biura Wymiany Zagranicznej części Learning Agreement During the Mobility (jeżeli zaszły zmiany).

Po powrocie:

 • dostarczenie do Biura Wymiany Zagranicznej części Learning Agreement After the Mobility wypełnionej, podpisanej i opatrzonej pieczęcią pracodawcy,
 • wypełnienie testu językowego na platformie OLS,
 • Wypełnienie ankiety EU survey.