STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁU GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIUZUALNEJ

O studiach
Studia doktoranckie na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP w zakresie sztuk graficznych obejmują zarówno dziedziny artystycznej grafiki warsztatowej jak i szeroki zakres zagadnień związanych z projektowaniem graficznym i tworzeniem komunikatu wizualnego.
Przeznaczone są dla wyróżniających się absolwentów studiów magisterskich posiadających znaczący dorobek artystyczny lub projektowy, poszukujących możliwości wzbogacenia swoich doświadczeń graficznych poprzez pogłębienie wiedzy humanistycznej, wiedzy fachowej związanej z uprawianą dziedziną grafiki oraz możliwość wymianę myśli i doświadczeń .
Studia doktoranckie tworzą platformę wspierającą własne działania artystyczno-naukowo- badawcze doktorantów zapewniając możliwość korzystania z wiedzy wykładowców oraz artystów grafików i projektantów tworzących kadrę Uniwersytetu Artystycznego przy wykorzystaniu potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni(pracownie, warsztaty, laboratoria) oraz kontakty z galeriami w kraju i za granicą. Budują przestrzeń dla współpracy i konsultacji z wybranymi promotorami, a także wymiany doświadczeń i poglądów oraz współpracy w grupach złożonych z uczestników studiów.
Stwarzają warunki do wielokierunkowych poszukiwań artystycznych dając możliwość pogłębionej analizy dokonań własnych i innych artystów oraz uczestników studiów, rozwijając umiejętność ich krytycznej oceny.
Poprzez umożliwienie uczestnictwa w procesie dydaktycznym prowadzonym w ramach uczelni pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę i doświadczenie przygotowujące doktoranta do prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim.
Szczególny nacisk położony zostanie na uczestniczenie w inicjatywach polegających na wprowadzaniu wartościowych rozwiązań graficznych w różnych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.
Studia doktoranckie na uniwersytecie Artystycznym w poznaniu trwają trzy lata i kończą się egzaminami doktorskimi oraz obroną przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuki plastyczne.

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP:

spełnia wszelkie wymagania umożliwiające stworzenie studiów doktoranckich:

 • posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego
  w obszarze sztuki, dziedzinie sztuk plastycznych dyscyplinie sztuki piękne,
 • spełnia wymagania dotyczące liczby nauczycieli akademickich, ich tytułów
  i kompetencji,
 • prowadzi działalność artystyczną w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplinie sztuki piękne,
 • prowadzi działalność wydawniczą oraz wystawienniczą o zasięgu krajowym
  i zagranicznym (katalogi, książki, publikacje monograficzne, opracowania naukowe, artykuły, wystawy tematyczne, plakaty),
 • posiada bazę sprzętową, lokalową, wystawienniczą (m.in: pracownie wraz
  z maszynami drukarskimi i pełnym zapleczem umożliwiającymi realizowanie prac
  w technikach wklęsłodruku i druku wypukłego, serigrafii i druku offsetowego oraz cyfrowego, laboratoria komputerowe i realizacyjne oraz przestrzenie ekspozycyjne),
 • zapewnia dostęp do Biblioteki Głównej UAP oraz wszystkich bibliotek akademickich miasta Poznania dysponujących literaturą oraz multimedialnym archiwum dokumentacji prac i dokonań artystycznych związanym z kierunkiem kształcenia umożliwiającym prowadzenie prac badawczych, działalności artystycznej i projektowej oraz zajęć dydaktycznych.

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na realizację własnych badań i kontynuację doświadczeń artystycznych, co pozwoli na zastosowanie innowacyjnych teorii oraz nowych praktycznych rozwiązań wpływających na zmiany nurtów i orientacji sztuki graficznej.
Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł wykonywać dydaktyczną pracę zawodową na poziomie szkoły wyższej.

Wiedza

Absolwent studiów doktoranckich posiada:

 • pogłębioną i wszechstronną wiedzę pomocną przy formułowaniu złożonych zagadnień z zakresu grafiki i komunikacji wizualnej,
 • wysokozaawansowaną wiedzę z zakresu technologii i warsztatu graficznego
 • poszerzoną wiedzę na temat wykorzystywania wielomedialnych relacji, połączeń i zależności przy tworzeniu dzieła artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem grafiki jako elementu wiodącego
 • wszechstronną wiedzę dotyczącą problemów artystyczno-badawczych w kontekście historycznym i kulturowym oraz ich związków z innymi aspektami współczesnego życia
 • wiedzę teoretyczną i praktyczną na najwyższym poziomie, dotyczącą wybranego kierunku studiów. Samodzielnie rozwija tę wiedzę oraz potrafi świadomie wykorzystać ją do dalszego artystycznego rozwoju
 • pogłębioną wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania doświadczenia artystycznego w praktyce zawodowej
 • na najwyższym poziomie wiedzę humanistyczną z zakresu historii sztuki, kultury, sztuki nowych mediów i estetyki
 • wysokozaawansowaną i szczegółową wiedzę na temat prezentowania i wystawiania dzieła artystycznego
 • wiedzę o sztuce,o najwyższym stopniu zaawansowania, co pozwala świadomie odnosić się do niej w wypowiedziach artystycznych oraz świadomie interpretować badany problem oraz poddać go krytycznej ocenie
 • zna wzorce tworzenia dzieła artystycznego i potrafi samodzielnie wykreować nowe jakości artystyczne
 • zaawansowaną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Umiejętności

Absolwent studiów doktoranckich posiada:

 • posiada umiejętność prowadzenia złożonych autorskich projektów artystycznych przy zachowaniu pełnej niezależności artystycznej, wprowadzając przy tym nowe sposoby kreowania, które umożliwiają inicjowanie nowych jakości
 • posiada umiejętność analizowania oraz samodzielnego rozwijania i nabywania wiedzy oraz prowadzenia badań naukowych oraz działań artystycznych z zachowaniem pełnej niezależności twórczej
 • potrafi stworzyć projekt pracy wykorzystując grafikę jako element konstruujący
 • posiada umiejętność analizowania odnajdywania kontekstów estetycznych, społecznych i prawnych w prezentowanych działaniach artystycznych oraz odnajdywania tychże dla własnej działalności artystycznej
  może podejmować wiodącą rolę w procesie kreacji i realizacji projektów mając świadomość istnienia nowych rozwiązań technicznych i technologicznych
 • posiada umiejętność przedstawiania swoich działań artystycznych w sposób zrozumiały również osobom niezwiązanym ze środowiskiem artystycznym
 • posiada umiejętność samorealizacji i pogłębiania wcześniej nabytej wiedzyna poziomie warsztatowym, co pozwala mu na realizację własnych pomysłów
 • posiada doskonałą umiejętność twórczego wykorzystywania teorii i praktyki dotyczącej innych dyscyplin sztuki, realizując przy tym postulat interdyscyplinarności grafiki
 • potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury oraz zaawansowanych źródeł bibliograficznych, wprowadzając swoje własne analizy badań teoretycznych
 • posiada zaawansowane umiejętności lingwistyczne na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu kształcenia językowego w zakresie sztuki a zwłaszcza grafiki
 • potrafi przygotować profesjonalne publiczne wystąpienia dotyczących swojej dziedziny również w kontekście własnych badań prezentując wyniki prowadzonych przez siebie poszukiwań twórczych

Kompetencje społeczne

 • jest zdolny zainteresować osoby niezwiązane ze światem sztuki swoimi nowatorskimi koncepcjami i teoriami, zainspirować, zmotywować je do wspólnych przedsięwzięć, zachęcić do aktywności ludzi również tych niezwiązanych z dziedziną sztuki
 • potrafi przeprowadzić krytyczną autoanalizę dokonań naukowych i artystycznych w teorii i praktyce, także w kontekście społecznym, kulturowym, naukowym i etycznym
 • umie współpracować z ludźmi, przewodzić, aktywizować i wprowadzać innowacyjne działania i projekty, oraz organizować nowe przedsięwzięcia i inicjatywy kulturalne
 • potrafi komunikować się, negocjować ze specjalistami reprezentującymi różne dziedziny współczesnego życia, w kraju i za granicą
 • zna wartość własnych dokonań oraz jest w stanie wyznaczać sobie adekwatne kierunki działania zachowując przy tym pełną niezależność oraz nowatorski, niekonwencjonalny charakter działań
 • posiada umiejętności niezbędne do świadomego administrowania własną karierą zawodową oraz poszukiwania nowych możliwości rozwoju
 • rozumie następstwa globalnych procesów cywilizacyjnych, co wpływa na całkowitą akceptację i zrozumienie odmienności kulturowych, religijnych, społecznych
 • reprezentuje postawę charakteryzującą się wysoką etyką zawodową
 • zna i stosuje rozszerzone pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa