Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Projekt powołania Międzywydziałowych ŚRODOWISKOWYCH Studiów Doktoranckich

 

Obszar kształcenia: sztuka
Dziedzina: sztuki plastyczne
Dyscyplina artystyczna: sztuki piękne

sztuki projektowe

Forma studiów: studia stacjonarne
   
Poziom kształcenia: poziom 8, studia III stopnia
Liczba semestrów: 6
Liczba punktów ECTS: 45

 

   

Spis treści

           I.  Wstęp. Sylwetka absolwenta 3
          II.  Podstawowe informacje 4
         III.  Informacje na temat jednostki organizacyjnej 6
        IV.  Zakładane efekty kształcenia 7
         V.   Plan studiów doktoranckich ukazujący strukturę zajęć MŚSD 10
        VI.  Warunki i tryb rekrutacji 12
       VII.  Kadra naukowo-dydaktyczna realizująca program Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich 13

I. Wstęp. Sylwetka absolwenta

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przeznaczone są dla osób wyróżniających się, posiadających znaczący dorobek artystyczny lub projektowy, poszukujących możliwości wzbogacenia swoich doświadczeń poprzez pogłębienie wiedzy fachowej związanej z uprawianą dziedziną sztuki oraz możliwości wymiany myśli i doświadczeń.

Studia doktoranckie tworzą platformę wspierającą własne działania artystyczno-naukowo- badawcze doktorantów zapewniając możliwość korzystania z wiedzy wykładowców, artystów i projektantów różnych specjalności tworzących kadrę UAP, przy wykorzystaniu potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni (pracownie, warsztaty, laboratoria) oraz kontaktów z galeriami w kraju i za granicą. Budują przestrzeń dla współpracy i konsultacji z wybranymi promotorami, a także wymiany doświadczeń i poglądów oraz współpracy w grupach złożonych z uczestników studiów. Stwarzają warunki do wielokierunkowych poszukiwań artystycznych, umożliwiają pogłębioną analizę dokonań własnych i innych artystów oraz uczestników studiów, rozwijają umiejętność ich krytycznej oceny.

Poprzez umożliwienie uczestnictwa w procesie dydaktycznym prowadzonym w ramach uczelni pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę i doświadczenie przygotowujące doktoranta do prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim.

Absolwent Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich jest wybitnym specjalistą praktykiem i teoretykiem w zakresie wybranej przez siebie dyscypliny sztuki. Potrafi w oryginalny i nowatorski sposób rozwiązywać problemy artystyczne i projektowe. Jest metodycznie i warsztatowo przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej. Potrafi współpracować ze specjalistami z innych dyscyplin naukowych, rozumie społeczny i etyczny wymiar swojej działalności. Systematycznie dba o rozwój swoich kwalifikacji. Posiada kompetencje w zakresie znajomości języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej i uczestnictwo w międzynarodowym życiu artystycznym i naukowym.

II. Podstawowe informacje

Realizacja Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminami doktorskimi oraz obroną rozprawy doktorskiej w dziedzinie „sztuki plastyczne”, w dyscyplinie artystycznej „sztuki piękne” bądź „sztuki projektowe” i nadaniem stopnia „doktora sztuki”. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym, z częścią zajęć połączonych w kilkudniowe bloki mające miejsce 1 lub 2 razy w miesiącu.

Na studia doktoranckie przyjmowane są osoby wyróżniające się i posiadające znaczny dorobek twórczy, które są zdecydowane poszerzyć swą wiedzę i umiejętności w uprawianej dziedzinie i dyscyplinie sztuki oraz są zdecydowane włożyć swój wkład w rozwój wybranej dyscypliny.

Podczas trwania studiów doktoranckich nacisk kładziony jest na:

 • umiejętność kreatywnego myślenia i rozwijania potencjału twórczego,
 • analizę współczesnych zjawisk kulturowych oraz analizę działań twórczych w obrębie sztuki,
 • pogłębianie teoretycznych rozważań w odniesieniu do historii sztuki i sztuki współczesnej,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętność krytycznej analizy zagadnień z zakresu kultury i sztuki,
 • zdobywanie wiedzy pedagogicznej,
 • krytyczną refleksję na temat zagadnień społecznych,
 • pogłębianie znajomości zasad prawa autorskiego,
 • pogłębianie kompetencji w wybranej dyscyplinie artystycznej
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej,
 • umiejętność kierowania i zarządzania zespołem przy realizacji projektu,
 • umiejętność współpracy z profesjonalistami innych dziedzin,
 • rozwój aktywnych, twórczych postaw i działań środowiskowych.

W ramach programu studiów przewidziana jest grupa zajęć prowadzonych wspólnie dla wszystkich uczestników studiów doktoranckich, grupa wykładów monograficznych, fakultety do wyboru, wykłady profesorów wizytujących, seminaria i praktyki zawodowe. Student studiów doktoranckich jest zobowiązany do prowadzenia własnych badań naukowych i działalności artystycznej lub projektowej; udziału w zajęciach dydaktycznych ujętych w planie studiów; terminowego przystępowania do egzaminów i zaliczeń oraz dotrzymania następujących terminów:

 • W ciągu miesiąca od rozpoczęcia 1 roku studiujący jest zobowiązany do złożenia deklaracji wyboru opiekuna naukowego (artystycznego).
 • Najpóźniej przed końcem drugiego semestru studiów doktorant jest zobowiązany złożyć harmonogram badań naukowych realizowanych w ramach studiów oraz wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego wraz z załącznikami, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Właściwa rada wydziału podejmuje uchwałę o wszczęciu lub o odmowie wszczęcia przewodu do końca kolejnego semestru studiów.
 • Obrony rozprawy doktorskiej do końca 6 semestru studiów.

Ponadto student jest zobowiązany do corocznego sporządzania sprawozdania o przebiegu badań naukowych i działalności artystycznej lub projektowej.

W trakcie trwania studiów doktorant pozostaje pod opieką, kolejno: kierownika studiów, wybranego opiekuna naukowego (artystycznego) oraz wyznaczonego przez właściwą Radę Wydziału, promotora pracy doktorskiej.

Szczegółowe informacje na temat warunków odbywania studiów doktoranckich ujęte są w „Regulaminie Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich UAP” (Uchwała nr 42/ 2017/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku).

III. Informacje na temat jednostki organizacyjnej

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie w UAP prowadzone są wspólnie przez 5 jednostek organizacyjnych uczelni, którymi są:

 • Wydział Architektury i Wzornictwa,
 • Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej,
 • Wydział Malarstwa i Rysunku,
 • Wydział Rzeźby,
 • Wydział Sztuki Mediów.

Jednostki prowadzące Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie UAP spełniają wszystkie wymagania umożliwiające stworzenie studiów doktoranckich. W tym:

 • Posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki w dwóch dyscyplinach: w sztukach pięknych i sztukach projektowych.
 • Spełniają wymagania dotyczące liczby nauczycieli akademickich, ich tytułów i kompetencji.
 • Prowadzą działalność artystyczną w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplinie sztuki piękne i sztuki projektowe.
 • Prowadzą działalność wydawniczą oraz wystawienniczą o zasięgu krajowym i zagranicznym.
 • Posiadają bazę sprzętową, lokalową i wystawienniczą.
 • Zapewniają dostęp do Biblioteki Głównej UAP oraz wszystkich bibliotek akademickich miasta Poznania dysponujących literaturą oraz multimedialnym archiwum dokumentacji prac i dokonań artystycznych oraz projektowych związanych z dziedziną sztuk plastycznych, umożliwiającym prowadzenie prac badawczych, działalności artystycznej i projektowej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Studia mogą być także prowadzone przy udziale jednostek organizacyjnych innych uczelni i instytucji. Zasady wspólnego prowadzenia studiów doktoranckich określają porozumienia i umowy z tymi jednostkami.

Szczegółowy sposób organizacji studiów zawarty jest w „Regulaminie Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich UAP” (Uchwała nr 42/ 2017/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku) w rozdziale III.

IV. Zakładane efekty kształcenia

Absolwent studiów doktoranckich:

WIEDZA
MSD_W01 posiada wysoko zaawansowaną wiedzę w zakresie dotyczącym wybranej dyscypliny sztuki niezbędną do formułowania i rozwiązywania w oryginalny i nowatorski sposób złożonych zagadnień dotyczących szerokiego spektrum metod i technik realizacji prac artystycznych lub projektowych, realizowanych zarówno w tradycyjnych jak i nowych mediach
MSD_W02 posiada wysoko zaawansowaną wiedzę na temat warsztatowych i technologicznych aspektów tworzenia dzieła artystycznego lub projektowego oraz łączenia rozmaitych mediów w jednym dziele
MSD_W03 wykazuje wysoko zaawansowaną znajomość zasad metodologii prowadzenia pracy naukowej i twórczej w stopniu pozwalającym na samodzielne rozwiązywanie problemów artystycznych, projektowych i badawczych
MSD_W04 wykazuje wszechstronną wiedzę dotyczącą problemów artystyczno–projektowo-badawczych w kontekście historycznym i kulturowym oraz ich związków z innymi aspektami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę
MSD_W05 wykazuje zaawansowaną wiedzę humanistyczną z zakresu historii sztuki, kultury, filozofii współczesnej, sztuki nowych mediów i estetyki
MSD_W06 posiada wysoko zaawansowaną i szczegółową wiedzę na temat prezentowania i wystawiania dzieła artystycznego i projektowego
MSD_W07 wykazuje wysoko zaawansowaną wiedzę o sztuce, co pozwala świadomie odnosić się do niej w wypowiedziach artystycznych, świadomie interpretować badany problem oraz poddawać go krytycznej ocenie
MSD_W08 zna wzorce tworzenia dzieła artystycznego bądź projektowego i potrafi samodzielnie kreować nowe jakości artystyczne
MSD_W09 posiada wysoko zaawansowaną wiedzę na temat wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami wybranej dyscypliny sztuki oraz wykorzystuje tę wiedzę do dalszego artystycznego i projektowego rozwoju
MSD_W10 posiada zaawansowaną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
MSD_W11 posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie metodyki i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowych technologii w kształceniu, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania w szkołach o profilu artystycznym
MSD_W12 posiada szeroki zakres wiedzy o metodach i możliwościach wykorzystania zdobytego doświadczenia w różnych dziedzinach działalności gospodarczej
UMIEJĘTNOŚCI
MSD_U01 posiada umiejętność samodzielnego poszerzania i zdobywania wiedzy oraz prowadzenia badań naukowych oraz działań projektowych lub artystycznych z zachowaniem pełnej niezależności twórczej
MSD_U02 posiada umiejętność prezentowania i analizowania swoich dokonań w środowisku profesjonalnym i wśród publiczności nieprofesjonalnej na różnych poziomach zaawansowania
MSD_U03 wykazuje się umiejętnością krytycznej refleksji, w tym stawiania i rozwiązywania w innowacyjny i oryginalny sposób problemów w aspekcie zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, biorąc pod uwagę także ich wymiar etyczny, społeczny, ekonomiczny i komercyjny
MSD_U04 posiada zaawansowane i wyspecjalizowane umiejętności warsztatowe z zakresu technik plastycznych i projektowych służące realizacji własnych koncepcji twórczych
MSD_U05 posiada umiejętność samodzielnego planowania swojego rozwoju artystycznego lub projektowego i naukowego
MSD_U06 potrafi pracować w grupie (w tym także w międzynarodowym zespole), potrafi adaptować się do nowych warunków, wykazuje gotowość do mediowania i kierowania zespołem z jednoczesnym zachowaniem pełnej niezależności twórczej
MSD_U07 potrafi realizować oryginalne koncepcje artystyczne z wykorzystaniem twórczego myślenia wnosząc wkład w rozwój wybranej dyscypliny
MSD_U08 potrafi w sposób kompetentny prowadzić i realizować projekty artystyczne, projektowe i badawcze
MSD_U09 jest świadomy znaczenia kontekstów o podłoży estetycznym, społecznym, kulturowym i prawnym przy realizacji swojej twórczości
MSD_U10 posiada umiejętność twórczej integracji wiedzy z różnych dziedzin w celu rozwiązywania problemów o charakterze interdyscyplinarnym
MSD_U11 posiada umiejętności w zakresie metodyki i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych konieczne do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego
MSD_U12 posiada umiejętność porozumiewania się w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu kształcenia językowego w zakresie sztuki i wybranej dyscypliny
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
MSD_K01 na bieżąco śledzi nowe tendencje w sztuce, nauce oraz technologiach wykorzystywanych w działalności twórczej i projektowej oraz dba o rozwój swoich kwalifikacji
MSD_K02 potrafi w zrozumiały sposób komunikować się i posiada umiejętność podejmowania współpracy z ludźmi, integruje się z innymi osobami w ramach działań artystycznych, kulturalnych czy projektowych, potrafi objąć rolę przewodnią w grupie
MSD_K03 posiada rozwiniętą umiejętność samokrytycznej oceny własnej twórczości
MSD_K04 w swojej działalności artystycznej kieruje się normami moralnymi i etycznymi oraz wykazuje się gotowością do działania na rzecz dobra publicznego
MSD_K05 potrafi wzbudzić zainteresowanie swoją aktywnością wśród osób również spoza środowiska artystycznego i nawiązywać współpracę w realizacji wspólnych projektów
MSD_K06 świadomie planuje i zarządza swoją karierą artystyczną lub projektową, potrafi wykazać się znaczącym autorytetem, autonomią twórczą i innowacyjnością
MSD_K07 potrafi wykazać się operatywnością w poszukiwaniu źródeł finansowania działań artystycznych, projektowych i badawczych
MSD_K08 potrafi wykazać się tolerancją wobec opozycyjnych sądów wynikających z różnych postaw artystycznych, a także wobec innych zachowań, postaw i wierzeń ukształtowanych w innych kręgach kulturowych
MSD_K09 wykazuje się świadomością globalnych procesów cywilizacyjnych
MSD_K10 zna i stosuje rozszerzone pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
MSD_K11 potrafi działać bezinteresownie na polu badawczym i artystycznym, a także trwale angażować się w rozwój nowych idei i procesów artystycznych
MSD_K12 potrafi w sposób świadomy i poparty doświadczeniem wykorzystać różne umiejętności pedagogiczne

V. Plan studiów doktoranckich ukazujący strukturę zajęć MŚSD

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzone są w trybie stacjonarnym. Łączna liczba godzin wynosi 655 godz., z których część odbywa się w kilkudniowych blokach 1 lub 2 razy w miesiącu. Łączna ilość punktów ECTS wynosi 45. W ramach planu studiów przewidziana jest:

Przedmiot semestr studiów godz. ECTS
1. grupa zajęć teoretycznych prowadzonych wspólnie dla wszystkich uczestników studiów:

(zaliczenie z oceną)

Metodologia pracy badawczej i naukowej I 20 1
II 20 1
Pedagogika III 10 1
IV 10 1
Prawo autorskie III 15 1
IV 15 1
2. bloki zajęć kierunkowych ustalanych na wydziałach (4 sem., razem: 120 h i 8 p. ECTS):

(zaliczenie z oceną)

Blok zajęć kierunkowych I I

II

III

IV

30

30

30

30

2

2

2

2

Blok zajęć kierunkowych II
3. zajęcia fakultatywne (zaliczenie z oceną):
Fakultatywne wykłady monograficzne / Fakultety rozwijające umiejętności zawodowe i artystyczne I 15 2
II 15 2
III 15 2
IV 15 2
4. wykłady profesorów wizytujących (zaliczenie na podstawie obecności):
Wykład – profesor wizytujący

(po 5 wykładów w każdym semestrze wspólnych dla wszystkich roczników i wydziałów)

I 10 1
II 10 1
III 10 1
IV 10 1
5. seminaria (zaliczenie z oceną):
Seminarium doktoranckie

(wybrany opiekun / promotor pracy)

I 10 1
II 15 2
III 15 2
IV 15 2
V 15 2
VI 15 2
6. praktyki dydaktyczne (zaliczenie):
Praktyka dydaktyczna – współuczestnictwo I 40 1
II 40 1
III 45 1
IV 45 1
Praktyka dydaktyczna – samodzielne prowadzenie zajęć V 45 1
VI 45 1
7. badania naukowe i działalność artystyczna / projektowa pod kierunkiem opiekuna i opiekuna pomocniczego / promotora i promotora pomocniczego lub opiekuna pomocniczego (zaliczane po II i po IV semestrze na podstawie sprawozdania zaopiniowanego przez opiekuna lub promotora pracy):
Badania naukowe i działalność artystyczna / projektowa I
II 1
III
IV 1
V
VI
8. egzaminy doktorskie:    
Egzamin doktorski – dyscyplina podstawowa V
Egzamin doktorski – dyscyplina dodatkowa V
Egzamin doktorski – język obcy V
 

 

 

     
  I 125 8
  II 130 10
  III 140 10
  IV 140 11
  V 60 3
  VI 60 3
       
       
ogółem:   655 45

VI. Warunki i tryb rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia doktoranckie w UAP odbywa się w drodze konkursu, którego elementami jest sprawdzian kwalifikacyjny oraz ocena jego wyników. Na sprawdzian kwalifikacyjny składają się:

 • Autoprezentacja dorobku artystycznego lub projektowego w formie prezentacji multimedialnej, obejmująca przede wszystkim prace powstałe po uzyskaniu stopnia magistra lub powstałe poza programem realizowanym w ramach studiów na uczelni artystycznej oraz osiągnięcia zawodowe,
 • Lista udokumentowanej aktywności artystycznej lub projektowej zawierająca wykaz osiągnięć artystycznych lub projektowych, z wyróżnieniem dokonań po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra,
 • Rozmowa kwalifikacyjna.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy autoprezentacji oraz problematyki planowanej pracy doktorskiej, zainteresowań i planów artystyczno-projektowo-badawczych, która ponadto ma na celu uzyskanie szczegółowych informacji o osiągnięciach zawodowych kandydata.

Szczegółowe informacje na temat trybu rekrutacji są zawarte w „Regulaminie organizacji i przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne międzywydziałowe studia doktoranckie w UAP” (Uchwała Nr 38/2017/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku).

 

VII. Kadra naukowo-dydaktyczna realizująca program Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich

 

Kadra posiada kwalifikacje do prowadzenia wszystkich przedmiotów z wyjątkiem pedagogiki i języków obcych, które są prowadzone przez pracowników Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego i Zakładu Języków Obcych.

Program realizowany jest przez  Wydział Architektury i Wzornictwa, Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej, Wydział Malarstwa i Rysunku, Wydział Rzeźby oraz Wydział Sztuki Mediów.

Lista osób z tych wydziałów prowadzących poszczególne przedmioty oraz osób mających uprawnienia do bycia promotorem przewodu doktorskiego będzie ogłaszana, wraz z planem zajęć przed rozpoczęciem roku akademickiego.