GRAFIKA PROJEKTOWA

>>> REKRUTACJA

Tryb studiów

jednolite studia magisterskie stacjonarne

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne II stopnia

studia podyplomowe

Sposób kształcenia

Proces dydaktyczny na kierunku Grafika Projektowa bazuje na zajęciach o charakterze praktycznym jak również teoretycznym.
Studenci na pierwszym roku jednolitych studiów magisterskich spotykają się z przedmiotami ogólnymi i ogólnoplastycznymi, a także z podstawami projektowania oraz technik animacji, co pozwala im na zapoznanie się z przekrojem podstawowych zagadnień dotyczących grafiki projektowej. Takie przygotowanie stanowi odpowiednią bazę dla wyboru interesujących ich, wyspecjalizowanych pracowni projektowych na kolejnych latach studiów. 

Istotnym elementem kształcenia na kierunku Grafika Projektowa jest wzajemne przenikanie się problemów natury projektowej i artystycznej, stąd już na pierwszym roku studenci uczestniczą w zajęciach z podstaw grafiki warsztatowej.

Od drugiego roku studiów na kierunku Grafika Projektowa studenci samodzielnie wybierają pracownię kierunkową jak również pracownie uzupełniające. Realizując ich poszczególne programy zyskują tym samym indywidualnie skonfigurowany zestaw kompetencji. 

W ramach zajęć tworzą oni autorskie projekty, w oparciu o zdobyte podstawy projektowania graficznego, rozwijają nowe umiejętności poprzez uczestniczenie w indywidualnych i grupowych konsultacjach z prowadzącymi. 

Prócz przygotowania kierunkowego, studenci korzystają równolegle z zajęć z rysunku oraz malarstwa, co pozwala im na uzyskanie większego zakresu doświadczeń, wiedzy i umiejętności koniecznych dla rozwoju własnej działalności twórczej oraz zbudowanie szerszego kontekstu artystycznego.

Podczas studiów na omawianym kierunku studenci mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach dowolnie wybranej pracowni artystycznej lub projektowej, co stanowi interesującą i unikatową ofertę dydaktyczną w skali kraju.

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Grafika Projektowa adresowane są zarówno dla studentów, będących absolwentami I stopnia naszego Uniwersytetu jak również dla tych, którzy ukończyli pierwszy stopień na innej uczelni. Studia te oferują możliwość realizacji zaawansowanych autorskich prac, zakładających łączenie różnorakich doświadczeń projektowych w wybranych przez siebie pracowniach.

Kierunek Grafika Projektowa na studiach w trybie stacjonarnym obejmuje dziesięć pracowni. Każda z nich realizuje unikatowe programy autorskie, których celem jest pielęgnowanie bogatej tradycji projektowej i definiowanie przyszłościowych trendów.
Studenci, którzy ukończyli studia magisterskie mają również możliwość kontynuacji swojej drogi edukacyjnej na Niestacjonarnych Studiach Podyplomowych – Projektowanie Graficzne.

Pracownie:
Pracownia Grafiki Informacyjnej – budynek B, s. 305
Pracownia Grafiki Kinetycznej – budynek B, s.312
Pracownia Ilustracji Wydawniczej – budynek B, s. 304
Pracownia Interfejsu Graficznego – budynek B, s. 313
I Pracownia Plakatu – budynek B, s. 303
II Pracownia Plakatu – budynek B, s. 302
Pracownia Projektowania Litery – budynek B, s. 301
Pracownia Projektowania Opakowań – budynek B, s. 305
Pracownia Wydawnictw – budynek B, s. 303
Pracownia Znaku i Identyfikacji – budynek B, s. 301

ROZWIN

Opis kierunku

Kierunek Grafika Projektowa na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP obejmuje szerokie spektrum pracowni projektowania graficznego. Interdyscyplinarny charakter kształcenia nakreśla ścieżkę rozwoju studenta w odpowiedzi na potrzeby współczesnego świata, jednocześnie inicjując oraz inspirując nowatorskie rozwiązania. Efektem tych działań są liczne sukcesy i realizacje na arenie krajowej i międzynarodowej (przeglądy projektowania graficznego, konkursy, wystawy).

Konfrontacja i współpraca z innymi studentami, również zagranicznymi, tworzy płaszczyznę dla wymiany doświadczeń. Absolwenci posiadają umiejętności i kompetencje do profesjonalnej pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej w sektorze kreatywnym.

Istotnym elementem procesu edukacyjnego jest przekazywanie i podkreślanie znaczenia wiedzy oraz wartości merytorycznych stanowiące podstawę realizowanych projektów.

Poszczególne pracownie projektowe niejednokrotnie współpracują z interesariuszami zewnętrznymi, realizując tematy zamawiane, odpowiadające na potrzeby społeczne, projekty konkursowe, czy też ćwiczenia o charakterze interdyscyplinarnym. Założenia programowe przewidują przede wszystkim opanowanie standardów niezbędnych do profesjonalnego projektowania, a także poszukiwanie oryginalnych i nowatorskich rozwiązań w drodze indywidualnego procesu twórczego.