GRAFIKA ARTYSTYCZNA

>>> REKRUTACJA

Tryb studiowania

jednolite studia magisterskie

studia stacjonarne II stopnia

Sposób kształcenia

Proces dydaktyczny na kierunku Grafika Artystyczna opiera się na zajęciach o charakterze praktycznym jak również teoretycznym. 

Studenci na pierwszym roku jednolitych studiów magisterskich spotykają się z przedmiotami ogólnymi i ogólnoplastycznymi, a także z programem podstawowym w zakresie grafiki artystycznej, co pozwala im na zapoznanie się z szerokim spektrum technik graficznych. Takie przygotowanie pozwala na wybór i kontynuację najbardziej interesujących technik reprodukcji na kolejnych latach studiów. 

Istotnym elementem kształcenia na kierunku Grafika Artystyczna jest wzajemne przenikanie się problemów natury artystycznej i projektowej, stąd już na pierwszym roku studiów uczestniczą oni również w zajęciach związanych z grafiką projektową takich jak podstawy projektowania, przygotowanie do druku czy też warsztaty komputerowe.

Od drugiego roku studiów na kierunku Grafika Artystyczna studenci samodzielnie wybierają pracownię kierunkową jak również pracownie uzupełniające. Realizując ich poszczególne programy zyskują tym samym indywidualnie skonfigurowany zestaw kompetencji.  

W ramach zajęć tworzą oni autorskie prace, w oparciu o poznane techniki graficzne oraz rozwijają nowe umiejętności poprzez uczestniczenie w indywidualnych i grupowych konsultacjach z prowadzącymi. 

Prócz przygotowania kierunkowego studenci uczestniczą równolegle w zajęciach z rysunku oraz malarstwa lub rzeźby, co pozwala im na uzyskanie większego zakresu doświadczeń, wiedzy i umiejętności koniecznych dla rozwoju własnej działalności twórczej oraz zbudowanie szerszego kontekstu artystycznego.

Podczas studiów na omawianym kierunku studenci mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach dowolnie wybranej pracowni artystycznej lub projektowej, co stanowi interesującą i unikatową ofertę dydaktyczną w skali kraju.

Studia II stopnia (magisterskie) na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej adresowane są zarówno dla studentów, będących absolwentami I stopnia naszego Uniwersytetu jak również dla tych, którzy ukończyli pierwszy stopień na innej uczelni. Studia te oferują możliwość realizacji zaawansowanych autorskich prac, zakładających łączenie dobrze znanych technik graficznych w wybranych przez siebie pracowniach.

Kierunek Grafika Artystyczna obejmuje sześć pracowni. Każda z nich realizuje autonomiczne, autorskie programy, które wspierając się wzajemnie wzbogacają ofertę edukacyjną kierunku.

Studenci, którzy ukończyli studia magisterskie mają również możliwość kontynuacji swojej drogi edukacyjnej na Niestacjonarnych Studiach Podyplomowych – Projektowanie Graficzne.

Pracownie:

I Pracownia Grafiki – Wypukłodruk  – budynek B, s. 202

II Pracownia Grafiki – Serigrafia  – budynek B, s. 310

III Pracownia Grafiki – Wklęsłodruk – budynek B, s. 210

IV Pracownia Grafiki – Litografia – budynek B, s. 402

V Pracownia Grafiki – Offset – budynek D, s. 15

VI Pracownia Grafiki – Grafika Cyfrowa – budynek B, s. 403

ROZWIN

Opis kierunku

Kierunek Grafika Artystyczna na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP realizuje pełne spektrum postaw artystycznych i języków wypowiedzi.

Aktywność kierunku Grafika Artystyczna realizowana jest na kliku płaszczyznach. Podstawowa forma to proces edukacyjny, którego nieodłączną cechą są prezentacje i wystawy efektów kreacji artystycznej, a także poznawanie tajników szerokiej gamy technik grafiki artystycznej oraz zagadnień z zakresu poligrafii.

Istotnym elementem procesu edukacyjnego są wymiany doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacji artystycznej.

Niebagatelnym przedsięwzięciem Katedry Grafiki, Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP stało się organizowane od kilkunastu lat Biennale Grafiki Studenckiej. Plon tego ogólnopolskiego konkursu prezentowany jest w wielu ośrodkach w kraju i za granicą.