1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji, a następnie wydrukować Kartę Kandydata. Dokument ten będzie niezbędny przed przystąpieniem do sprawdzianu kwalifikacyjnego.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne I stopnia 02.03 do 16.06.2019

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa terminy. Kandydaci przypisani są do terminu automatycznie bez możliwości zmiany. Prosimy o zarezerwowanie czasu na okres trwania całego sprawdzianu kwalifikacyjnego (24.06 do 29.06.2019). Informacja o przypisaniu do I lub II terminu będzie dostępna w panelu kandydata po zakończeniu rejestracji internetowej.

I TERMIN

1 dzień 24.06.2019

Sprawdzianu z rysunku (studium postaci)
Sprawdzianu z malarstwa

2 dzień 25.06.2019

Sprawdzian praktyczny kierunkowy – wykonanie jednej lub więcej prac graficznych na zadany temat. Dopuszczalne techniki to: ołówek, tusz, tempera, akryl, wycinanka, itp.

3 dzień 26.06.2019

Rozmowa kwalifikacyjna, połączona z prezentacją prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych, wykonanych podczas poprzednich części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

II TERMIN

1 dzień 27.06 2019

Sprawdzian z rysunku (studium postaci)
Sprawdzian z malarstwa

2 dzień 28.06.2019

Sprawdzian praktyczny kierunkowy – wykonanie jednej lub więcej prac graficznych na zadany temat. Dopuszczalne techniki to: ołówek, tusz, tempera, akryl, wycinanka, itp.

3 dzień 29.06.2019

Rozmowa kwalifikacyjna, połączona z prezentacją prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych, wykonanych podczas poprzednich części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

materiały

ołówki, pisaki, pędzle, kartony 100/70, tempery, akwarele, akryle, węgiel itp.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

pamiętaj

Aby przystąpić do sprawdzianu kwalifikacyjnego należy mieć przy sobie:

  • dowód osobisty lub paszport
  • wydrukowany dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
  • wydrukowaną Kartę kandydata
  • materiały do realizacji prac.

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia – termin zostanie ogłoszony wkrótce.

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej – budynek C, pok. 403 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za zgodność)
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu