1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie wydrukować Kartę Kandydata, dokument ten będzie wymagany przed przystąpieniem do sprawdzianu kwalifikacyjnego

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne I stopnia od 02.03 do 16.06.2019

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa terminy. Kandydaci przypisani są do terminu automatycznie bez możliwości zmiany. Prosimy o zarezerwowanie czasu na okres trwania całego sprawdzianu kwalifikacyjnego (24.06-29.06.2019). Informacja o przypisaniu do I lub II terminu będzie dostępna w panelu kandydata po zakończeniu rejestracji internetowej.

I TERMIN

24.06-26.06.2019

Sprawdzian kwalifikacyjny trwa jeden dzień i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku, po którym następuje rozmowa kwalifikacyjna i prezentacja prac wykonanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Sprawdzianu z rysunku (martwa natura) i sprawdzian kierunkowy, połączony z rozmową kwalifikacyjną i prezentacją prac rysunkowych, wykonanych podczas części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją dotyczy prac zrealizowanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.
Komisja uwzględnia wiedzę kandydata z zakresu kultury i sztuki, a także umiejętność formułowania swoich myśli.

 

II TERMIN

27.07-29.06.2019

Sprawdzian kwalifikacyjny trwa jeden dzień i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku, po którym następuje rozmowa kwalifikacyjna i prezentacja prac wykonanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Sprawdzianu z rysunku (martwa natura) i sprawdzian kierunkowy, połączony z rozmową kwalifikacyjną i prezentacją prac rysunkowych, wykonanych podczas części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją dotyczy prac zrealizowanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.
Komisja uwzględnia wiedzę kandydata z zakresu kultury i sztuki, a także umiejętność formułowania swoich myśli.

 

materiały

ołówki, kartony 100/70, węgiel itp.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

pamiętaj

Aby przystąpić do sprawdzianu kwalifikacyjnego należy mieć przy sobie:

  • dowód osobisty lub paszport
  • wydrukowany dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
  • wydrukowaną Kartę kandydata 
  • materiały do realizacji prac sprawdzianu kierunkowego

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia – termin zostanie podany wkrótce

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa – budynek C, pok. 403 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za zgodność)
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia – termin zostanie podany wkrótce

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu