1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie wydrukować Kartę Kandydata, dokument ten będzie wymagany przed przystąpieniem do sprawdzianu kwalifikacyjnego

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne II stopnia od 02.03 do 28.06.2019

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa terminy. Kandydaci przypisani są do terminu automatycznie bez możliwości zmiany. Prosimy o zarezerwowanie czasu na okres trwania całego sprawdzianu kwalifikacyjnego (04.07-05.07.2019). Informacja o przypisaniu do I lub II terminu będzie dostępna w panelu kandydata po zakończeniu rejestracji internetowej.

I TERMIN

04.07.2019 (od 9.00)

Sprawdzian kierunkowy dla kierunku Design Krajobrazu na Wydziale Architektury i Wzornictwa składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji portfolio, które powinno zawierać:
– dokumentację prac projektowych (maksymalnie 10 prac),
– dokumentację prac związanych ze swobodną wypowiedzią artystyczną wykonanych w czasie studiów (maksymalnie 10 prac), dokumentację licencjackiej lub inżynierskiej pracy dyplomowej.

Ponadto mogą być przedstawione wybrane prace wykonane przez kandydata poza tokiem studiów w ramach własnej działalności studialnej lub konkursowej (maksymalnie 5 prac).
Kandydaci niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).
Prezentacja powinna wykazywać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów. 

II TERMIN

05.07 2019 (od 9.00)

Sprawdzian kierunkowy dla kierunku Design Krajobrazu na Wydziale Architektury i Wzornictwa składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji portfolio, które powinno zawierać:
– dokumentację prac projektowych (maksymalnie 10 prac),
– dokumentację prac związanych ze swobodną wypowiedzią artystyczną wykonanych w czasie studiów (maksymalnie 10 prac), dokumentację licencjackiej lub inżynierskiej pracy dyplomowej.

Ponadto mogą być przedstawione wybrane prace wykonane przez kandydata poza tokiem studiów w ramach własnej działalności studialnej lub konkursowej (maksymalnie 5 prac).
Kandydaci niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).
Prezentacja powinna wykazywać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów. 

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

pamiętaj

Aby przystąpić do sprawdzianu kwalifikacyjnego należy mieć przy sobie:

  • dowód osobisty lub paszport
  • wydrukowany dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
  • wydrukowaną Kartę kandydata 
  • dokumentację prac własnych (portfolio).

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne II stopnia– termin zostanie podany wkrótce

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Architektury i Wzornictwa – budynek C pok. 405 (mapa).

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za zgodność)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne II stopnia – termin zostanie podany wkrótce

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu