1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie wydrukować Kartę Kandydata, dokument ten będzie wymagany przy rozpoczęciu egzaminu.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne I stopnia od 02.03 do 16.06.2019

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa terminy. Kandydaci przypisani są do terminu automatycznie bez możliwości zmiany. Prosimy o zarezerwowanie czasu na okres trwania całego sprawdzianu kwalifikacyjnego (24.06-29.06.2019). Informacja o przypisaniu do I lub II terminu będzie dostępna w panelu kandydata po zakończeniu rejestracji internetowej.

I TERMIN

24.06.-26.06.2019

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z sprawdzianu kierunkowego z elementami rysunku połączonego z rozmową kwalifikacyjną.
Sprawdzian kwalifikacyjny trwa jeden dzień.

Sprawdzian kierunkowy polega na wykonaniu zadań ćwiczeń, w których należy zaprezentować predyspozycje do tworzenia w wybranej dyscyplinie, umiejętność analitycznej obserwacji otaczającego świata oraz kreatywnego rozwiązania zadanych problemów projektowych.
Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją dotyczy pracy kierunkowej z elementami z rysunku zrealizowanej podczas sprawdzianu kwalifikacyjnego.

II TERMIN

27.06-29.06.2019

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z sprawdzianu kierunkowego z elementami rysunku połączonego z rozmową kwalifikacyjną.
Sprawdzian kwalifikacyjny trwa jeden dzień.

Sprawdzian kierunkowy polega na wykonaniu zadań ćwiczeń, w których należy zaprezentować predyspozycje do tworzenia w wybranej dyscyplinie, umiejętność analitycznej obserwacji otaczającego świata oraz kreatywnego rozwiązania zadanych problemów projektowych.
Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją dotyczy pracy kierunkowej z elementami z rysunku zrealizowanej podczas sprawdzianu kwalifikacyjnego.

materiały

ołówki, kartony 100/70, nożyczki, nożyki introligatorskie, nożyczki, farby, tempery, kleje itp.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

pamiętaj

Aby przystąpić do sprawdzianu kwalifikacyjnego należy mieć przy sobie:

  • dowód osobisty lub paszport
  • wydrukowany dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
  • wydrukowaną Kartę kandydata
  • materiały do realizacji prac na sprawdzianie kierunkowym 

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia – termin zostanie podany wkrótce

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Architektury i Wzornictwa – budynek C, pok. 405 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za zgodność)
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia – termin zostanie podany wkrótce

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu