1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie wydrukować Kartę Kandydata, dokument ten będzie wymagany przed przystąpieniem do sprawdzianu kwalifikacyjnego.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne II stopnia od 02.03 do 28.06.2019

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa terminy. Kandydaci przypisani są do terminu automatycznie bez możliwości zmiany. Prosimy o zarezerwowanie czasu na okres trwania całego sprawdzianu kwalifikacyjnego (04-05.07.2019). Informacja o przypisaniu do I lub II terminu będzie dostępna w panelu kandydata po zakończeniu rejestracji internetowej. 

I TERMIN

04.07.2019 (od 9.00)

Sprawdzian kierunkowy składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji przez kandydata portfolio zawierającego dokumentację prac artystycznych i projektowych wykonanych przez kandydata w trakcie odbytych studiów, ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej oraz inne wybrane realizacje ze specjalności, na którą zdaje.
Prezentacja powinna także wykazywać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

Kandydaci niebędący absolwentami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).

II TERMIN

05.07.2019 (od 9.00)

Sprawdzian kierunkowy składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji przez kandydata portfolio zawierającego dokumentację prac artystycznych i projektowych wykonanych przez kandydata w trakcie odbytych studiów, ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej oraz inne wybrane realizacje ze specjalności, na którą zdaje.
Prezentacja powinna także wykazywać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

Kandydaci niebędący absolwentami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni podany w Panelu Kandydata

pamiętaj

Aby przystąpić do sprawdzianu kwalifikacyjnego należy mieć przy sobie:

  • dowód osobisty lub paszport
  • wydrukowany dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
  • wydrukowaną Kartę kandydata 
  • dokumentację prac własnych (portfolio).

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne II stopnia – termin podany będzie wkrótce

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii – budynek C pok. 403 (mapa).

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za zgodność)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne II stopnia – termin podany będzie wkrótce

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu