1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie wydrukować Kartę Kandydata, dokument ten będzie wymagany przed przystąpieniem do sprawdzianu kwalifikacyjnego

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
stacjonarne jednolite studia magisterskie do 13.09.2019

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

17.09.2019 od 9:00

Sprawdzian kwalifikacyjny polega na:
a) odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem oraz
b) prezentacji przez kandydata portfolio (teczki prac) zawierającej: rysunki postaci z modela (format minimalny 70×100 cm); 5-10 prac, rzeźbiarskie studium portretowe (minimum 5 prac; zamiennie studium popiersia lub postaci); dokumentacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający kompleksowy ogląd rzeźby (z czterech stron: przód-bok-1/3- tył); zdjęcia i wydruki w formacie nie mniejszym niż A5 mogą zostać umieszczone na planszy w formacie 70×100 cm, prace własne, np. małe formy rzeźbiarskie (minimum 3 prace dowolne wskazujące na szczególne zainteresowania kierunkiem; w przypadku absolwenta liceum plastycznego uwzględniające pracę dyplomową; zdjęcia i wydruki w formacie nie mniejszym niż A5 mogą zostać umieszczone na planszy w formacie 70×100 cm).

Prezentacja powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

pamiętaj

Aby przystąpić do sprawdzianu kwalifikacyjnego należy mieć przy sobie:

  • dowód osobisty lub paszport
  • wydrukowany dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
  • wydrukowaną Kartę kandydata 
  • dokumentację prac własnych (portfolio).

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia – najpóźniej do 23.09.2019.

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie 23-27.09.2019 w Dziekanacie Wydziału Rzeźby – budynek C, pok. 402 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za zgodność)
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia najpóźniej do 28.09.2019.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu