Dziekan Wydziału Architektury Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego Poznaniudr habDariusz Kuźma profUAP zawiadamia,  żdniu 24 czerwca 2019 rok godz12.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej dziedzinie sztuk  plastycznychdyscyplinie artystycznej – sztuki projektowe:

mgr SYLWII MUCHY

Tytuł rozprawy doktorskiej:

PARKI LINEARNE PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ – UWARUNKOWANIA  MOŻLIWOŚCI ROZWOJUPROJEKT DLA MIASTA POZNANIA

Miejsce wystawyBudEsala 14ulWolnica 9Poznań
PromotordhabSławoj DreszerprofUAP Promotor pomocniczydr Miron Regulski Recenzencidr habRobert Sobański – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi , prof. Urszula Smaza – Gralak – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Rozprawa doktorska do wglądu w Bibliotece Głównej UAP w Poznaniu, Pl. Wielkopolski 9, Poznań. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje – na stronie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu http://uap.edu.pl/uczelnia/rozwoj-kadry/rozprawy-doktorskiel


Zawiadomienie o publicznej obronie mgr S.Mucha