Prezentacja założeń projektu – „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”

23 lipca 2017 r. w godz.11.00 –12.00 w sali 02 budynku „B” Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”

Projekt zostanie przygotowywany w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Podczas prezentacji przedstawione zostaną m.in. następujące szczegóły projektu:
1. Źródło finansowania
2. Analiza identyfikacji grup docelowych projektu
3. Cele realizacji projektu
4. Efekty projektu
5. Znaczenie zasobów objętych projektem
6. Okres realizacji projektu
7. Koszt realizacji projektu
8. Harmonogram zamówień publicznych
Pomysł realizacji projektu„Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”zrodził się z chęci popularyzacji kultury i sztuki oraz z chęci przedstawienia szerokiej grupie odbiorców archiwaliów i dzieł sztuki pochodzących ze zbiorów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jako cennych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego. Służyć temu będzie zakup infrastruktury techniczno- informatycznej, która umożliwi cyfrowe udostępnianie dzieł sztuki, wiedzy na ich temat – w formie zgodnej ze współczesnymi wymogami technologicznymi.
„Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” jest więc projektem wielowymiarowym i złożonym, opierającym się na głównych założeniach:
– zakupu infrastruktury służącej do digitalizacji i udostępniania zasobów cyfrowych,
– powszechnym udostępnieniu zasobów cyfrowych
Cele szczegółowe projektu:
– utworzenie bazy zdigitalizowanych zasobów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
– upowszechnienie zasobów archiwalnych i dzieł sztuki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz ułatwienie dostępu do niej osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu,
– udostępnienie w formie zdigitalizowanej dzieł sztuki i materiałów związanych z życiem i twórczością prof. Teisseyre’a.

Osoby chcące wziąć udział w prezentacji proszone są o przesłanie zgłoszenia mailowego na adres karolina.cieslak@uap.edu.pl najpóźniej do dnia 19 lipca 2018 r do godz. 12:00 z podaniem imienia i nazwiska osób chcących wziąć udział w prezentacji oraz podania instytucji / wydziału / jednostki.

Publiczna prezentacja projektu cyfryzacji zasobów UAP