UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY w POZNANIU (UAP) EN. down below
Atrium/Dziedziniec/sala 02 (budynek B)
wejście od ul. Lewandowskiej 20 (budynek B)

20.00-22.00
Sztuka na 16 mm
Kuratorski przegląd archiwalnych filmów dokumentalnych z lat 50., 60. i 70. o sztuce, zapisanych na taśmie 16 mm. Prezentacja unikatowej kolekcji filmów, pochodzącej ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UAP, odbędzie się przy pomocy projektora przeznaczonego do odtwarzania taśm tego formatu. Zobaczyć będzie można m.in Spacer po Galerii Trietiakowskiej, Konstruktywizm w Polsce, Awangarda Rzeczywistości, Sobór Aławerdyjski, Indyjskie pomniki islamu, Wystawy Wzornictwa Finlandii i wiele innych.

prowadzenie: Karol Ciechanowski

21.30-22.30
Temper-Mental Miss Elayneous (Elayne Harrington) i jej goście.

Spektakl performatywny Elayne Harrington jest studentką Narodowej Wyższej Szkoły Sztuki i Designu w Dublinie oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się sztuką performance, irlandzkim hip hopem i poezją; okrzyknięta przez RTÉ Ireland National Television and Radio Broadcaster jedną z najbardziej intrygujących wykonawców każdego stylu muzyki w Irlandii.

19.00-23.00
Ceramiczny moduł akustyczny Klaudia Grygorowicz-Kossakowska i Anna Sygulska
Oryginalna praca będąca efektem studiów nad akustyką, badająca formy ceramiczne współdziałające z przestrzenią, w której się znajdują. Obiekty mają za zadanie wyciszanie, wzmacnianie albo niewchodzenia w interakcję z otoczeniem.

MIEJSKIE GALERIE UAP
19.00-23.00

Galeria Duża Scena UAP, ul. Wodna 24

19.00 – Oprowadzanie w strojach z epoki (Karol Suchocki i Stanisław Małecki, studenci IHS UAM) po wystawie zbiorowej Orient Express
Artyści: Sławomir Brzoska, Centrala Rybna, Paweł Jaszczuk, Ewa Kulesza, Paulina Piórkowska, Janek Simon, Max Skorwider, Michał Warda

Orient Express, luksusowy pociąg kursujący od 1833 roku na trasie Paryż – Istambuł był symbolem narracji kolonialnej, dominującej w kulturze społeczno-symbolicznej do drugiej połowy XX wieku. Poszczególne miasta, w których pociąg się zatrzymywał, wyznaczały rytm, który rozciągał się globalnie nad życiem kulturalnym i gospodarczym pozostałych miast i państw – peryferii. Obecnie ten wertykalny i hierarchiczny model zastępowany jest przez nowy – poziomą koniunkcję zdarzeń, która redefiniuje pojęcia centrum i peryferii, co także przejawia się w zmianach zachodzących w obrębie historii sztuki, włączającej pełnoprawnie w swój dyskurs zjawiska ze świata sztuki, zachodzące we wszystkich zakątkach ziemi. Proces ten, dopuszcza także nieustanne negocjacje między nowymi (starymi) centrami, peryferiami i subperyferiami. Wystawa prezentowana w Dużej Scenie UAP stara się przyjrzeć temu stanowi rzeczy w zakresie strategii artystycznych oraz estetyk, szczególnie uwzględniając kontekst historyczny i geopolityczny naszego kraju.

Galeria Curators’Lab, ul. Nowowiejskiego 12
Galeria R20, ul. Ratajczaka 20
19.00-23.00
Wystawa zbiorowa IZOTOP 2018 prezentuje specjalnie przygotowane realizacje około 30 artystów, które są dedykowane osobie i twórczości prof. Izabelli Gustowskiej. Wystawa podzielona zostanie na kilka przestrzeni ekspozycyjnych na terenie miasta Poznania, m.in. Galeria :Skala oraz Galerie Miejskie UAP.
Począwszy od roku 1979 dyplomy w pracowni prof. Izabelli Gustowskiej obroniło kilkudziesięciu absolwentów, z których wielu to dziś uznani w Polsce i na świecie artyści, a także cenieni pedagodzy i kuratorzy.

Awers-Rewers

19.00 – 23.00

Galeria Design UAP, ul. Wolnica 9 (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
Studenci Pracowni Wydawnictw GiKW UAP: Natalia Brodacka, Dorota Nowak, Marta Kokosińska, Diana Krueger , Maciej Waleszczuk
Opieka artystyczna: Krzysztof Molenda, Piotr Marzol

Wystawa prezentowana jest przy portierni bud. A oraz w galerii Design UAP w bud. E przy ul. Wolnica 9.

Prace to kompozycje i instalacje typograficzne, dla których kanwą są wiersze Stanisława Barańczaka „Określona epoka” oraz Marcina Świetlickiego „Kochanie”. Problematyka dotyczy formy litery i jej przekazu. Awersu i rewersu. Formy, którą widzimy i jej „drugiej strony” oraz innego potraktowania i postrzegania.


UNIVERSITY OF THE ARTS in POZNAN (UAP)
Atrium / Courtyard / room 02 (building B)
entrance from Lewandowskiej 20 street (building B)

20.00-22.00
Art at 16 mm
A curatorial review of archival documentary films from the 1950s, 60s and 70s about art, recorded on a 16mm tape. The presentation of a unique collection of films from the collections of the UAP University Library will be carried out with the help of a projector designed to play this format. Among others, the visitor will be able to see a Walk around the Tretyakov Gallery, Constructivism in Poland, Avant-garde of Reality, Alavonian Council, Indian monuments of Islam, Finnish Design Exhibitions and many more.

21.30-22.30
Temper-Mental Miss Elayneous (Elayne Harrington) and her guests. Performative performance Elayne Harrington is a student at the National College of Art and Design in Dublin and the University of the Arts in Poznań. Her interests concern performance art, Irish hip-hop and poetry; hailed by RTÉ Ireland’s National Television and Radio Broadcaster as one of the most intriguing performers of every style of music in Ireland.
19.00-23.00
Ceramics in architecture, Klaudia Grygorowicz-Kossakowska and Anna Sygulska Original work resulting from studying acoustics which explores ceramic forms interacting with the space in which they are located. The obbjects have the task of silencing, strengthening or not interacting with the environment.
MIEJSKIE GALERIE UAP
19.00-23.00
Galeria Duża Scena UAP, Wodna 24 street
19.00 – Guided tour of the Orient Express collective exhibition
Artists: Sławomir Brzoska, Centrala Rybna, Paweł Jaszczuk, Ewa Kulesza, Paulina Piórkowska, Janek Simon, Max Skorwider, Michał Warda
Orient Express, a luxury train running from 1833 on the route Paris – Istanbul was a symbol of colonial narrative, dominant in the socio-symbolic culture until the second half of the twentieth century.
The cities in which the train stopped, determined the rhythm that extended globally over the cultural and economic life of other cities and states – the periphery.
Nowadayst, this vertical and hierarchical model is being replaced by a new horizontal conjunction of events that redefines the concepts of the center and periphery, which also manifests itself in changes occurring within the field of art history, incorporating art phenomena taking place in all corners of the earth into its discourse.

This process permits also constant negotiations between new (old) centers, peripheries and sub-peripheries.

The exhibition presented in Duża Scena UAP strives to look at the state in the field of artistic strategies and aesthetics, taking into consideration the historical and geopolitical context of Poland.

Galeria Curators’Lab
Nowowiejskiego 12 street
Galeria R20
Ratajczaka 20 street
19.00-23.00
The collective exhibition IZOTOP 2018 presents works prepared by about 30 artists, dedicated to the person and work of prof. Izabella Gustowska. The exhibition will be divided into several exhibition spaces in the city of Poznań, including, among others, Galeria :Skala and Galerie
Miejskie UAP.
Since 1979, several dozens of graduates form prof. Izabella Gustkowska’s studio have defended their diplomas, many of whom are recognized artists, values pedagogues and curators in Poland and in the world.

Obverse-Reverse
Students of Pracownia Wydawnictw GiKW UAP:
Natalia Brodacka, Dorota Nowak, Marta Kokosińska, Diana Krueger, Maciej Waleszczuk
Artistic supervision: Krzysztof Molenda, Piotr Marzol

The exhibition can be viewed until May 20, 2018
The exhibition is presented at the porter’s lodge, building A, and in Galeria Design, building E, Wolnica 9 street.
The works are typographic compositions and installations for which Stanisław Barańczak’s and Marcin Swietlicki’s poems, „Określone epoka” and „Kochanie” respectively, are the groundwork. The issues raised by the exhibition concern the form of the letter and its message. The obverse and the reverse. The form we see and its „other side” and different ways of treatment and perception.