Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić na wystawę prac, odbywającą się w ramach ARENA DESIGN 2018

Porozumienie//Understanding

6 – 9 III 2018

Pawilon 5, Międzynarodowe Targi Poznańskie, godz. 14.00

kuratorki: Magdalena Grenda, Karolina Tylka-Tomczyk

koordynacja: BP UAP

En. version below
„Czym jest szklanka wody (…) Czy Marsjanie wiedzą, co to okna, uśmiech, uścisk dłoni, czy wiedzą, co to szklanka wody? A ci, co są dalej czy wiedzą, co to słońce? (F. Ponge, Szklanka Wody (II)).

Podczas tegorocznej edycji Arena Design Wydział Architektury i Wzornictwa UAP chce zaprezentować wystawę, która mówi o podstawowych potrzebach każdego człowieka. W perspektywie katastrofy utraty sensu, to właśnie świadomość uniwersalnych potrzeb wydaje się warunkiem koniecznym do POROZUMIENIA się z innym. Wyzwaniu temu sprostać może design, język sygnałów, który ma możliwość opisania świata według popularnego modelu FAQ (frequently asked questions)


Jedno z podstawowych pytań rodzących się na poziomie formalnym w głowie designera, odnosi się do dylematu: czy potrzebujemy kolejnego przedmiotu – następnego krzesła, następnej lampy, kolejnego stołu?

Odpowiedź na to pytanie mogłaby brzmieć – oczywiście, że nie potrzebujemy. W dodatku, jeśli przyjmiemy za prawdziwe stwierdzenie opisujące status ontologiczny każdego stylu designu, który według Bruno Munariego zawsze bierze się z funkcjonalności danego przedmiotu, a więc istoty samej rzeczy, to diagnoza kondycji designu jako sposobu mówienia o świecie nie jest optymistyczna. Z drugiej strony, utrzymujący się w mocy początek będący zaprzeczeniem własnego stylu wynosi designera ponad czas i miejsce, w którym żyje. Wyniesienie to, uzbrojone w prywatne doświadczenie bycia i potrzeb – jedzenia, wypoczynku, bezpieczeństwa, wreszcie chęć posiadania wiedzy, pragnienie doświadczania sztuki decydują o jakości życia i jego rozwoju. W procesie enkulturacji najważniejszym wtedy sprawdzianem nabytych kompetencji jest komunikacja oraz sposób prowadzenia rozmowy z drugim człowiekiem. Dopiero spotkanie innego, pozwala nam na zrozumienie nie tylko własnego świata, ale i świata, z którego ów inny przychodzi.

Model FAQ (Frequently Asked Questions) pretendujący do globalnego modelu rozumienia otaczającej nas rzeczywistości, jest bez wątpienia użyteczny na poziomie sztucznie podtrzymywanego systemu językowego, przekształcającego znaki (szum) w sygnały (dzwonek). Język “najczęściej zadawanych pytań” naznaczony jest także pewną niebezpieczną podwójnością, gdyż nie oferuje nam odpowiedzi na te pytania zadawane rzadziej. Jego totalizujące działanie właściwie uniemożliwia nam ich zadanie. Wyklucza kwestie, o które boimy się zapytać. Jego gramatyka sprawia, że kwestie te po prostu znikają. Odsunięcie marginesów myślenia, ostatecznie wprowadza więc poczucie ułudy bezpieczeństwa. Jak każdy porządek, również i ten utrzymuje podmiotowość z stanie całościującego zamknięcia.
Pesymizm płynący z ograniczonych denotacji świata, wyznaczonych przez granice języka, podobny jest do konstrukcji właściwym bajkom – z zawsze określonym modelem działania, nieprzechodnią aksjologią, istnieniem tabu i nakazów. Światy obiecujące więc bajkowość dalekie są od krainy, w której “nie stało się jeszcze nic rozstrzygającego, ostatnie słowo świata i o świecie jeszcze nie zostało wypowiedziane, świat nadal ma drogę otwartą i wolną, wszystko jest przed nim i zawsze tak będzie” (M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego).

Z drugiej strony, na podwójności tej może skorzystać design, na słownik którego składają się mocne i wyraziste sygnały, a także znaki, wyraźnie obecne w nurcie tzw. designu krytycznego. Poruszane kwestie podstawowych aktywności i potrzeb każdego człowieka, odnoszą się do ​znaków czasu​, ​które przejawiają się w stosowaniu nowoczesnych ​technologii​, ​materiałów​ ​czy poruszających współczesne problemy społeczne​, ​ekologiczne​, ​ekonomiczne​ ​czy ​polityczne.

Wystawa Porozumienie wykorzystuje więc i poszerza model FAQ i wykracza daleko poza zasięg, ograniczonego przecież horyzontu pytań; „(…) Czy Marsjanie wiedzą, co to okna, uśmiech, uścisk dłoni, czy wiedzą, co to szklanka wody? A ci, co są dalej czy wiedzą, co to słońce?” (F. Ponge, Szklanka Wody).

W perspektywie katastrofy utraty sensu, to właśnie świadomość uniwersalnych potrzeb wydaje się warunkiem koniecznym do POROZUMIENIA się z innym. Przedmioty mogą być nie tylko narzędziem do komunikacji, ale i umożliwiają kolejny krok (odrzucenie drabiny, po której już się wspięliśmy) na drodze poznania. Design jest powtórzeniem naszej natury i tworzy warunki dla negocjacji między jej wszystkimi właścicielami. Pole znakowe i pole sygnałów są areną gry. A do każdej gry ostatecznie potrzebne jest porozumienie wszystkich uczestników. Potrzeby jedzenia, picia, powietrza czy schronienia są wspólne dla wszystkich ludzi i są wszak niezmienne.
Porozumienie zrywa z założeniem, że nie należy mówić niczego więcej, niż można powiedzieć.

Magdalena Grenda, Piotr Grzywacz

’What is a glass of water (….) Do Martians know what a window, a smile, a handshake or a bottle of water is? And those who are even further, do they know what the Sun is? (F. Ponge, A glass of water (II).

During this year’s edition of Arena Design the Faculty of Architecutere Design of the UAP wants to present an exhibtion that reflects on basic human needs. As we are facing the catastrophe of meaninglessness, it is the consciousness of universal needs that seams to be a prerequisite for understanding others. Design, a language of signal, can meet this challenge as is has the ability to describe the world according to the popular FAQ model (frequently asked questions).

„Understanding” is an exhibition presenting latest studnets’s works made at the Faculty of Architecture and Design.

6-9 of March 2018 at the grounds of Poznań International Fair (MTP), exhibition hall 5.
http://www.arenadesign.pl/en/about_arena_design/
————————-
arena DESIGN is a unique venue for business meetings of producers and designers as well as a space for the presentation of the latest achievements in the field of design.
The event is addressed to an international audience of:

-interior designers and architects,
-representatives of the creative industry,
-design lovers
-people looking for new materials and technological solutions
-university students with artistic and technical profile