W ramach tegorocznej współpracy II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP) wraz z Instytut Archeologii UAM, Eksperymentalne Obozowisko Epoki Kamienia zapraszamy na wykład

prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz
pt. „Słowiańska biżuteria wczesnośredniowieczna”,

21 marca, o godz. 17.00,
w sali 02 (stara drukarnia), bud. B,
wejście od ul. Lewandowskiej 20

______________________________________
prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz

Życiorys zawodowy:
Studia na UAM z zakresu historii sztuki (1964 – 1969) i z zakresu archeologii (1965-1970), zakończone magisterium na podstawie pracy pt.: Kabłączki skroniowe z ziem polskich (kabłączki esowate), opublikowanej w „Fontes Archaeologici Posnanienses” (t. 22:1971, 97 -143). Asystentura w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu od 1973 r. Doktorat i adiunktura w 1981 r. (Złotnictwo skandynawskie IX – XI wieku, Poznań 1983). W 1994 r. stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt.: Biżuteria północno- zachodnio-slowiańska we wczesnym średniowieczu, Poznań 1993. Od 1996 r. profesor UAM i dyrektor Instytutu Prahistorii UAM do 2008 r., w latach 2008 – 2012 – dziekan Wydziału Historycznego UAM, zaś od maja 2012 r. – profesor zwyczajny.

Specjalizacja i zainteresowania naukowe:
Specjalizacja i zainteresowania naukowe dotyczą dwóch zasadniczych zagadnień związanych z problematyką europejskiego średniowiecza. Pierwsze to kwestia złotnictwa strefy bałtyckiej, zwłaszcza skandynawskiego i zachodniosłowiańskiego. Drugie zagadnienie obejmuje początki średniowiecznego budownictwa obronnego w Wielkopolsce, tzw. siedzib na nasypach oraz architektury monumentalnej. Z tego zakresu wieloletnie badania terenowe (1985 – 1995) nad średniowiecznym zespołem osadniczym (osady otwarte, grodzisko pierścieniowate, wieża mieszkalno-obronna, przeprawa mostowa) w Górze koło Poznania, zaś od 1999 r. – badania na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu (odkrycie rezydencji pierwszych Piastów z 2 połowy X w.).

http://archeo.amu.edu.pl/kocka.htm