Koło Naukowe Kulturoznawców oraz Instytut Kulturoznawstwa UAM zapraszają do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji http://sztuka. net, która odbędzie się 10-11.05.2018 w Poznaniu.

https://www.facebook.com/events/164972567484737/
Celem organizowanej przez nas konferencji jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą kulturą artystyczną i sztuką w dobie/przestrzeni internetu. Interesują nas w tym kontekście zarówno zjawiska współczesne, jak i te o wymiarze diachronicznym.
W ramach konferencji http://sztuka. net pragniemy skupić się na zwrocie ku nowym, społecznym przestrzeniom, wytworzonym dzięki technologicznej infrastrukturze, z której wynika nowy kontekst produkowania, doświadczania i przeżywania sztuki, jak pisał Kluszczyński, funkcjonującej „poza układem rynkowym określanym przez system galeryjny”.
Proponujemy szerokie rozumienie i odejście od definiowania sztuki (w) sieci jako jednolitej stylistyki i problematyki. Chcemy zwrócić jednocześnie uwagę na jej multimedialność i hipertekstualność odnoszącą się zarówno do jej technologicznej charakterystyki, jak i otwartych sposobów tworzenia i odczytywania.
Interesuje nas rzetelna konfrontacja z problematyką funkcjonowania sztuki i kultury artystycznej w internecie oraz próba refleksji nad sztuką (w) sieci jako nową praktyką komunikacyjną, redefiniującą relację z odbiorcą (i odbiorców ze sobą), tworzącą nowe sytuacje społeczne, formy wspólnotowości i estetyki.
Podczas konferencji http://sztuka. net, pragniemy przyjrzeć się zmianom nie tylko technologicznym czy estetycznym, ale także politycznym, kulturowym i ekonomicznym, stanowiącym kontekst funkcjonowania sztuki i kultury artystycznej w dobie/przestrzeni internetu. W trakcie dyskusji rozważymy ich potencjał; procesy, które miały wpływ na ich współczesny kształt; zmiany, które przeszły (np. od net.artu do „nowego net.artu”) oraz zadamy sobie szereg pytań o kierunki i możliwości ich dalszego rozwoju.
Proponujemy poniższe obszary tematyczne:
1. Sztuka
• Net.art – „nowy net.art”
• Internet jako medium funkcjonowania sztuki/internet jako narzędzie uczestniczące w procesie artystycznego komunikowania
• Czy mem jest sztuką? – rozważania o granicach
• Zróżnicowanie estetyk na poziomie technologicznym, regionalnym, klasowym, etnicznym itd., formy sztuki charakterystyczne dla internetu – remiks, kolaż, patchwork etc.
• Źródła sztuki (w) sieci – tradycje i ruchy artystyczne oraz jej aspekt teoretyczny

2. Twórca i odbiorca
• Status artysty w dobie/przestrzeni internetu, problem autorstwa zbiorowego w internecie, internet a prawa autorskie
• Jeszcze odbiorca czy już twórca? – relacje odbiorcy z dziełem
• Użytkownik jako krytyk (sztuki)
• Internet jako medium edukacyjne, źródło wiedzy o sztuce i jej historii
• Sztuka w sieci jako nowa forma komunikacji odbiorców

3. Świat sztuki (artworld)
• Archiwizacja i digitalizacja sztuki
• Nowy rodzaj uczestnictwa w kulturze artystycznej – live stream (wystawy, wernisaże, performansy) oraz wirtualne zwiedzanie muzeów
• Crowdfunding jako nowa forma mecenatu
• Internet – nowe możliwości i wyzwania dla instytucji kultury
• Artyści tworzący net-specific art, art for networks

4. Technologia
• Oprogramowania
• Komputery i smartfony jako metamedium w praktykach artystycznych
• (Nowe) związki sztuki z nauką
Konferencja ma wymiar interdyscyplinarny. W związku z tym, do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, absolwentów i doktorantów różnych dyscyplin.

Zgłoszenia referatów 20-minutowych przyjmujemy do 20.03.2018 pod adresem sztukawsieciuam@gmail.com. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu: Imię Nazwisko, Tytuł referatu i zawierający: abstrakt, biogram i krótką bibliografię (łącznie 1200-1500 znaków). Zastrzegamy sobie możliwość selekcji zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi 80 zł i obejmuje materiały konferencyjne oraz poczęstunek w czasie przerw kawowych.

O rozpatrzeniu zgłoszenia poinformujemy najpóźniej do 27.03.2018.

Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna w czasopiśmie naukowym Perspektywy Kulturoznawcze.