KIERUNEK KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA,

Postępowanie kwalifikacyjne ma formę konkursu świadectw dojrzałości- 17.07.2017 r.

Termin składania dokumentów:
26.06.2017–10.07.2017, w godz. 10.00–14.00

Dokumenty przyjmuje:
Dział Nauczania, Pl. Wielkopolski 9
bud. C pok. 410

Możliwość nadesłania dokumentów pocztą w terminie 26.06.2017–10.07.2017 (decyduje data stempla pocztowego).

Opłata za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akademickim 2017/2018 wynosi 85 zł. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.
Nr konta Uczelni:
Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział Poznań
nr 50 1090 1362 0000 0000 3601 7904
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – Kuratorstwo i Teorie Sztuk)

 

Kuratorstwo i Teorie Sztuki